SAL8137, Act: R°65.3 (104 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°65.3  
Act
Date: 1467-10-05

Transcription

2019-09-29 by Jef Willemsens
It(em) es (con)dicie en(de) vurwerde dat de voirs(creven) pauwels hem vander voirscr(even)/
borchtochte(n) sal moge(n) doen losse(n) alst hem gelieft met allen laste(n) en(de)/
co(m)mer die hij daer o(m)me gelede(n) sal hebbe(n) en(de) jairlijcke(n) rente(n) die hij betaelt/
sal moge(n) hebbe(n) oft dat die selve pauwels die pri(n)cipael lijftochte(n) met/
den betaelde(n) jairlijcke(n) pachte(n) en(de) coste en(de) co(m)mer ten aflage(n) sulle(n)/
diene(n) in dafligge(n) van ii rinsche gul(den) te xx st(uvers) erflijcker rente(n)/
staen(de) ter quiti(n)ge(n) den d(enier) xviii in welker ii rinsche gul(den) erfl(ijc) ter/
quiti(n)ge(n) als voe(r) die voirs(creven) pauwels al noch allene ghehoude(n) es en(de)/
niet voirde(r) als vande(n) cope der goede(n) vande(n) stade die hij jeghen/
janne voirs(creven) gecocht heeft Beken(nende) de selve jan de hont vanden/
voirs(creven) pauwelse vande(n) coepe der goede(n) vande(n) stade voirgeruert/
volcomelijcke(n) betaelt sijnde behouwelijcke(n) dat de selve pauwels/
van weghe(n) jans voirscr(even) op hem jairlijx sal neme(n) [nemen] en(de) dragen die/
voirs(creven) ii rinsche gul(den) erfelijc ter quiti(n)ge(n) den d(enier) met xviii[en] en(de)/
behoude(n) den voirs(creven) pauwelse dat hem tpri(n)cipael der voirs(creven) lijftochte(n)/
en(de) die jairlijcker rente(n) der selver en(de) cost en(de) co(m)mer dat dair/
op sal moge(n) loepe(n) den selve(n) pauwelse sal diene(n) in afslage/
der ii rinsche gul(den) erf rente(n) voirs(creven) na gelande vande(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
die de selve pauwels van en(de) voir die lijftochte verleecht en(de)/
uut gegeve(n) sal hebbe(n) ende dat de selve pauwels die voirs(creven) ii rinsche gul(den)/
te xx st(uvers) erf(lijcke) re(n)te(n) jairlijx betale(n) sal tot der tijt toe hij die soe met/
der voirs(creven) lijftochte(n) soe met and(er)en pe(n)ni(n)ge(n) afgequete(n) sal hebbe(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator