SAL8137, Act: R°81.3-V°81.1 (125 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°81.3-V°81.1  
Act
Date: 1467-11-10

Transcription

2019-11-27 by Jef Willemsens
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan smeyers/
barbier als gheleyt totten goiden beyde have ende erve pet(er)s wijlen/
comelinck voir ghebreck van eene(n) scepen(en) brieve ghedateert vijff/
daghe in april int jair xiiii[c] xlviii spreken(de) van ii gul(den) rijd(er)s/
der mu(n)ten h(ere)n ph(ilip)s h(er)toghe (et)c(etera) lijft(ochten) ten live des voirs(creven) jans smeyers/
ende wijlen marie(n) sijns wijffs in deen zijde ende peter comelinck/
ende jan comelinck [sijn brued(er) kynde(re) des vors(creven) wijlen pet(er)s] in dande(re) Alse vanden goeden hier nae bescreve(n)/
te weten(e) huys ende hoff geleghe(n) inde oude muntstrate naest de(n)/
goeden h(er) jans amelen ende joes de pape It(em) vii bedden met hue(re)n/
coetsen ende toebehoirten It(em) vi ee(re)n potten It(em) een doziene cussen(en)/
(½) doziene wijnpotte een doziene tennen schotele(n) onder cleyen en(de)/
groot een scappreede een lavoir It(em) iii tabbaerts iiii vrouwe(n)rocke/
en(de) voortmeer met ald(er)hande ande(re)n huysraet en(de) have(n) aen de/
welke de voirs(creven) ghebruede(re)n den voirs(creven) janne onghebruyck deden/
Ald(aer) de voirs(creven) jan de meye(re) hoopte ende meynde dat hem de goede/
des voirs(creven) wijle(n) pet(er)s schuld(ich) we(re)n te volghen(e) tot behoef sijnre/
wettig(er) schout en(de) ghebreken die hij p(rese)nteerde met sijnre wettig(er)/
eet te groetssen(e) ende te v(er)ificeren(e) dair op de voirg(enoemde) ghebruede(re)n
//
t(er) (con)trarie(n) deden segghen dat pet(er) wijlen comelinck huer/
vader niet alleene inde voirs(creven) lijft(ocht) ghehoude(n) was mair/
oic met hem jan boote jan kempenee(re) end jan colve Segghen(de)/
voort dat jan smeyers voirs(creven) h(ier) af in groote(n) deele ghecuelt/
ende betaelt we(re) Seggen(de) oic dat pet(er) wijlen comelinck huer/
vader vors(creven) ten tijde dat hij den brief bekende tochte(r)e was van/
zijne(n) goede(n) ende alsoe we(re) de voirs(creven) jan smeyers nu t(er) tijt/
nae de doot huer svad(er)s verdoolt es Dair af de vors(creven) jan/
smeyers t(er) (con)trarie(n) bode te thonen(e) dat den voirs(creven) lijftocht brief/
bijden vors(creven) wijlen pete(re)n in sine(n) vollen stoele bekent was ghelijck/
oic de vors(creven) ghebruede(re) dat ten daghe van thonen(e) in rechte bekent/
hebben P(rese)nterende [de] selve jan de voirg(eruerde) brieve ten selve(n) rechte/
ov(er) te gheven(e) soe dat soude moghen diene(n) nae recht Soe es/
ten uut(er)sten nae aensprake v(er)antw(er)den ende kennissen van beyde(n)/
p(ar)tijen ghewijst dat soe v(er)re de voirs(creven) jan smeyers sijn dueghdelick/
ghebreck met sijnre eedt groots ende verificeert dat hem ende/
sine(n) beleyde tot behoef van dier ghebreke de voirs(creven) goede volghen/
zullen opde p(rese)ntacie voirs(creven) Ende acht(er)volghen(de) desen vonnisse/
soe heeft de voirs(creven) jan smeyers sijn voirs(creven) schout ghegroetst op/
vi rijd(er)s te xxv st(uvers) ende viii(½) stuv(er)s ende die met sijnre eedt/
gheverificeert cor(am) roelants tymple nethenis m(ar)sels oud(erogghe) no(vem)[b(ris)] x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator