SAL8137, Act: V°46.3-R°47.1 (68 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°46.3-R°47.1  
Act
Date: 1467-09-03

Transcription

2019-08-09 by Jef Willemsens
Item nae dien dat jacop van duysborch als gheleyt totten/
goeden jans ende henricx sbeck(er)s gheheete(n) baex ghebruede(re) tande(re)n/
tijden te weten(e) xvi daghe in novemb(ris) int jair van lvi in rechte/
ghestaen heeft voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) t(er) eenre ende/
janne vanden berghe t(er) ande(re) als van eene(n) boend(er) lants ghelege(n)/
opt mole(n)velt inde p(ro)chie van steenhockezeele tusschen de goede h(er)/
henrick magnus rydd(er)s in beyden zijden It(em) van (½) dach(mael) lants/
gheleghen inde selve p(ro)chie int wambekervelt It(em) van i(½) dach(mael)/
lants gheleghen opt boschvelt It(em) van (½) dach(mael) lants ghelege(n)/
opt molenvelt It(em) vanden ii derdenghedeelte(n) van i boend(er) lants/
gheleghen thumelighe(m) It(em) van eene(n) wynnen(de) hove houden(de) (½)/
boender gheleghe(n) inde p(ro)chie van steenhockezeele ond(er) lant ende/
bog(ar)t Item van xxv roeden eeussels gheleghe(n) te steynhockezeele/
t(er) plaetssen gheheeten gheetsbroeck Ende soe verre ghep(ro)cedeert met/
rechte dat tusschen hen vonnislijken ghewijst was nae aensprake/
v(er)antw(er)den ende thonisse van beyden p(ar)tijen dat den voirs(creven) jacope volge(n)/

//
zullen de voirs(creven) goide alsoe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) was/
opde p(rese)ntacie die de voirs(creven) jacop den voirs(creven) janne vanden berghe/
doen p(rese)nteerde te weten(e) den selve(n) janne te laten volgen(e) skinsgedeelte/
rombouts de becke(re) int boend(er) lants voirs(creven) opt mole(n)velt gheleghen/
Ende dair nae xi daghe in octobri int jair van lxvi den vors(creven)/
janne vande(n) berghe met rechte dair toe gheroepe(n) ende niet (com)pareren(de)/
van ghelijken met vonnissen es ghewijst Ende dair nae op desen/
tijt de voirs(creven) jan vanden berghe niet wed(er)staen(de) allet ghene dat voe(r)/
h(ier) af ghewijst es den selve(n) jacope(n) onghebruyck dede aen de vors(creven)/
goede metten vruchte(n) der selv(er) Soe es ten versueke des voirs(creven) jacops/
ghescr(even) aen den meye(r) van campenhout oft sine(n) stadhoude(r) thumelighe(m)/
ende elken besund(er)t o(m)me acht(er)volghen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse tvoirs(creven) ongebruyck/
af te doene ende die goede den selve(n) jacope nae uutwijsen(e) sijnre vo(n)nissen/
vors(creven) te laten volghen Bij alsoe hadde de selve jan vanden berghe d(aer)/
teghen willen segghen oft de voirs(creven) vonnisse van onw(er)den te maken dat/
hij des come(n) wae(r) op in sat(er)daghe lestlede(n) voir meye(r) ende scepen(en) va(n)/
loven(en) Ald(aer) de selve jan vanden berghe noch bij hem selve(n) noch bij sine(n)/
p(ro)cur(eur) niet come(n) en es noch ghecomp(ar)eert ende de selve jacop op heden/
bij rescripcie(n) ende c(er)tificacie(n) des stadhoud(er)s van campenhout tot humelige(m)/
ghetoent heeft dexecucie vande(n) vors(creven) v(er)sueke ov(er) den vors(creven) janne va(n)de(n)/
berghe ghedaen te zijne soe es op hede(n) noch ghewijst datme(n) de(n)/
vors(creven) jacope vanden vors(creven) goede(n) houde(n) sal ghelijck vore ghewijst is/
alsoe v(er)re alst noch voir hen come(n) es cor(am) lyeminghe(n) roelants m(ar)selis/
col(onia) oud(erogghe) sept(embris) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator