SAL8137, Act: V°77.1 (122 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°77.1  
Act
Date: 1467-11-04

Transcription

2019-11-27 by Jef Willemsens
Cont zij alle(n) lieden dat jan besuts sone besuts wijle(n) van besutch/
besuts in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft v(er)huert en(de)/
bekint dat hij v(er)huert heeft peete(re)n besuts sinen oem alle alsul/
ken deel en(de) porcie als den selven ja(n)ne toebehoert in een huys en(de)/
hoff metten stallen huysingen en(de) allen sinen toebehoerte(n) geheten/
thuys vanden lombarden gelegen neve(n) sinte g(er)truden te loven(e)/
tusschen de dile ald(aer) in deen zijde en(de) de coestrate in dande(r) zijde/
Te houden en(de) te hebben van kersmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
viere jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx/
jaers dae(re)n bi(n)ne(n) voe(r) en(de) o(m)me xlviii rins gul(den) van goude goet/
en(de) ginge te wete(n) xx stuv(er)s d(er) mu(n)ten des h(er)toge(n) va(n) burg(oig)[ne(n)] en(de)/
va(n) brabant gemeinlic in borssen gaen(de) voir elken d(er) vors(creven) rins/
gul(den) gerekent alle jae(re) te kersmisse te bet(alen) den vors(creven) pee ja(n)ne/
va(n) besutz alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne/
als v(er)volghde schout opde vurwerd(en) en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even)/
Inde(n) iersten dat de vors(creven) jan va(n) besutz jarlix de(n) vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde de vors(creven) huysinge alsoe v(er)re hem die toebehoe(re)n op/
sine(n) cost van wande en(de) dake en(de) des d(aer) aen and(er)ssins behoeve(n)/
sal [moge(n)] wel en(de) loflic in goede(n) state en(de) r(e)p(ar)acie(n) houde(n) sal En(de)/
oft de vors(creven) jan d(aer) inne gebreclic wae(re) en(de) niet en dade dat/
da(n) de vors(creven) peet(er) oft recht va(n) sine(n) wege(n) hebben(de) die r(e)p(ar)acie/
selve sal moge(n) doen in afslage vand(er) hueri(n)gen vors(creven) It(em) es/
voert vurw(er)de dat de selve jan besutz alle chijse renten/
en(de) laste(n) uute(n) vors(creven) goeden gaen(de) alsoe [also v(er)re dat sine(n) goede(n) en(de) gedeelte aengaet] in tijts en(de) in uuren betale(n)/
sal alsoe dat de vors(creven) peet(er) oft recht va(n) hem [sinen wege(n)] hebben(de) d(aer) inne/
aen huer goede niet bescedicht en worde(n) oft de vors(creven) peet(er)/
oft recht va(n) sine(n) weghen hebben(de) sal die moge(n) bet(alen) op dat/
hem gelieft in afslage vand(er) hueri(n)ge(n) vors(creven) cor(am) eisd(em) m(ar)sels/
ouderogghe no(vem)[b(ris)] iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator