SAL8138, Act: R°104.1-V°104.1 (155 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°104.1-V°104.1  
Act
Date: 1468-12-15

Transcription

2021-05-05 by Christine Vanthillo
Het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) inde banck/
ald(aer) jan faets van leefdale in deen zijde ende jan van/
meerbeke van voshem in dande(r) ald(aer) de voirs(creven) jan faets den voirs(creven)/
janne van meerbeke aensprack en(de) dede segghen en(de) dede segghe(n)/
met sine(n) ghelev(er)den voirsprake dat augustijn van dormale als tochte(r)/
ende jan ende peet(er) sijn kinde(re) als erfgename(n) vercocht hebben een/
wynhof met allen sine(n) toebehoirte(n) gheleghen te voshem eenen/
ghehieten janne van coudenb(er)ghe ty(n)nenpotghieter van bruessele/
ende dat de selve jan faets in tijts ende in uuren ende voir den/
uutganck vanden gheboden der selv(er) goede gout ende zilv(er) ghesedt/
heeft onder de wet ald(aer) ende sijn naederscap gheboden en(de) gep(rese)nteert/
al te voldoene des der naederscap toebehoirde ende dat hij soe v(er)re/
van dien in rechte ghep(ro)cedeert heeft dat hem sijn naederscap/
aenghewesen es ende dat hem mits dien die goede toebehoe(re)n/
biden(de) dat te thonen Seggende voorts dat dien nochtans/
niet wederstaen(de) de voirs(creven) jan faets de vruchten vanden vorg(eruerde) goede(n)/
dair nae aenverdt heeft ende die vanden goeden ghevuerdt daert hem/
gheliefde meynen(de) dai(r)e om dat hem de selve jan van meerbeke/
restitucie doen sal vanden vruchten voirs(creven) Dair om de voirs(creven) jan/
van meerbeke antw(er)de seggende dat de voirs(creven) jan faets de voirscr(even)/
pointen ne(m)mermeer ghetone(n) en sal conne(n) mair es wair dat de/
voirs(creven) jan van coudenb(er)ghe vander tijt dat hij guedinghe vande(n) vors(creven)/
goeden ontfinck totten daghe toe van heden es gheweest en(de) noch es/
in reael possessie der goide voirs(creven) Ende al mach de selve jan van/
meerbeke e(n)nighe vanden voirs(creven) vruchten ende niet al ghehanteert en(de)/
inneghevuerdt hebben soe en heeft hij nochtan dat niet ghedaen/
dan als wyn des voirs(creven) jans van coudenb(er)ghe die reael possesseur is/
der selv(er) goede ende om sine(n) loen seggen(de) voort al eest soe dat jan/
faets in sijnd(er) aenspraken seegt dat hij sijn naederscap gheboden/
heeft ende dat hem sijn naederscap met vonnissen aenghewesen/
is soe es c(on)trarie van dien wair Want die zake al noch tussche(n)/
den selven janne faets t(er) eenre ende den voirs(creven) janne va(n) coudenb(er)ghe/
/ ter ande(r) zijden voir den hoff van voshem henct in ghedinghe/
ende onghesleten bieden(de) dat te thonen ende beyde p(ar)tijen/
tot hue(re)n thonisse ghewesen sijnde ende ten daghe van thonen(en)/
thonisse gehoirt sijnde zoe hebben de h(ere)n scepen(en) van loven(e)/
ter manissen smeyers ghewijst voir een vonnisse nae aensp(ra)ke/
v(er)antw(er)den ende thonisse van beyden p(ar)tijen dat de voirs(creven) jan/
faets met sijnre aenspraken te vroech op es cor(am) g(odefrido) roelofs/
meld(er)t berthem vos most dec(embris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator