SAL8138, Act: R°41.2 (63 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°41.2  
Act
Date: 1468-08-27

Transcription

2020-05-14 by Christine van Thillo
Allen den ghene(n) (et)c(etera) saluyt met kennissen der waerheit doen te weten(e) dat/
opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene joes vakaert m(ar)scalck/
ende heeft in ald(er) best(er) forme(n) en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) ende/
stat g(ri)pen gheconstitueert geordineert gesedt ende met volcomend(er) macht en(de) aucto(r)iteyt/
ghemechticht hughen van udekem substituyt smey(er)s van lov(en) woute(re)n vanden/
kerchove reyne(re)n ende willem(me) vander dijlen ghebruede(re) ende elken van hen besund(er)t/
om alle die goede en(de) p(ro)fijten der selv(er) chijsen renten erfpachte(n) lijfrente(n) en(de) schulden/
den voirg(enoemde) joese toebehoren(de) te loven(e) en(de) elswair bynne(n) den lande van braba(n)t/
gheleghe(n) ende men hem schuld(ich) es oft naemaels wesen sal te rege(re)n te manen/
teyschen op te bue(re)n ende tontfanghen aen wat goeden oft p(er)soene(n) oft te wat steden/
oft plaetssen dat dat sijn mach dair voe(r) te daghen(e) te panden(e) te beleyden(e)/
en(de) rastemente te doen legghen(e) oft and(er)ssins soe dat nae recht vand(er) plaetssen/
dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moghe(n) te p(ro)cede(re)ne Ende op dats noot/
ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick ende weerlick met rechte te v(er)volgen/
te v(er)antw(er)den(e) te beschudden(e) ende te bedingen(e) die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e)/
composicie ende mynlijk yffeninghe dair aff te maken(e) den schulde(re)n van/
des sij oft e(n)nich van hen ontfanghen sal hebben quijt te schelden(e) ende quijtan(cie)/
te gheven(e) Ende voertaen g(e)n(er)alick ende sp(eci)alick allet ghene dair inne te doene/
ende te voirde(re)ne dat de voirs(creven) joes vakaert selve soude moghen doen/
in dien dat hij selve ald(aer) teghew(er)dich ende voir oeghen wae(re) p(ro)mittens/
rat(um) (et)c(etera) due(re)nde dese voirs(creven) p(ro)curacie totten wederroepe des voirs(creven)/
joes vakaert ende niet lange(r) cor(am) ouder(ogge) burg(imagistr)[o] meld(er)t most scab(inis)/
augusti xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator