SAL8138, Act: R°42.1 (65 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°42.1  
Act
Date: 1468-08-30

Transcription

2020-05-14 by Christine van Thillo
Tvo(n)nisse tusschen pete(re)n der kinde(re)n aenlegghe(r) in deen zijde ende/
willem vanden cloeste(re) gheheete(n) cobbelgier in dand(er) zijde alse van dien/
dat de voirs(creven) willem vanden cloeste(re) de lande ende goede die hij vanden/
voirs(creven) pete(re)n in helicht wynninge(n) ghenome(n) hadde eene(n) t(er)mijn van vi/
jairen meswonne(n) soude hebben oic niet volcomelick ghemest en soude/
hebben nocht oic ghemerghelt nae inhouden der vurw(er)den vand(er) helicht/
wy(n)ni(n)gen voirs(creven) dair af de selve willem de c(on)trarie dede segghe(n) want/
hij die goede ghewonne(n) ende gheworve(n) hadde ghelijck sijns selfs goide/
ende ghelijck reghenoeten boven en(de) beneden ende bat dan reghenoete(n) boven/
en(de) beneden ende alsoe dat de erghste van dien goeden nu beet(er) wae(re)n ende/
oic de vruchte(n) van dien dan te voe(re)n de beste goede van dien oft e(m)mer/
alsoe goet als de beste te voe(re)n wae(re)n ende dat hij oic die ghemest hadde/
wale ende loflick ghelijck regenoete(n) boven en(de) beneden ende dat hij als vande(n)/
merghelene den voirs(creven) pete(re)n hadde doen aensueken dat hij nae volghen(de)/
der vurw(er)den vand(er) helicht wynninghe(n) den merghel hadde willen coepen/
opde cuyle hij souden d(aer) op ghehaelt hebben Ende op drie dach(mael) lants vande(n)/
voirs(creven) lande jairlix ghevuerdt hebben op (½) mudde eeven(en) dair af te hebben(e)/
bieden(e) dat te bewijsene soe hem dat nae recht soude moghen ghenoech sijn/
P(rese)nteren(de) noch den voirs(creven) merghel opde cuyle te halen(e) en(de) nae vurw(er)de(n) vander/
helicht wynni(n)ge(n) opde lande te vueren(e) eve(n)v(er)re de voirs(creven) peet(er) den selve(n) m(er)gel/
op de cuyle gheliefde te copen(e) Es ten uut(er)sten ghewijst nae aensprake v(er)antw(er)de(n)/
en(de) thonisse van beyde(n) p(ar)tijen dat de voirs(creven) willem nae bewijsenissedie hij/
ghedaen heeft met sijne vorsc(reven) p(rese)ntacien ghestaen sal cor(am) roelofs roelofs/
meld(er)t vos most augusti pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator