SAL8138, Act: R°73.3-R°74.1 (103 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°73.3-R°74.1  
Act
Date: 1468-11-03

Transcription

2020-09-13 by Christine van Thillo
It(em) anthonijs va(n) putchey sone hubrechts wile(n) va(n) putchey ende/
gheert meydoghen als wettich man en(de) momboir m(ar)griete(n) va(n) putchey/
sust(er) des vors(creven) anthonijs die de selve gheert in dese(n) op hem genome(n)/
heeft en(de) geloeft te v(er)vane in deen zijde en(de) meest(er) matheeus de/
licheyns als man en(de) momboir ka(tlij)[ne(n)] va(n) meere weduwe des vors(creven)/
wile(n) hubrechts die de selve meest(er) matheeus in dese(n) insgelijcx geno/
op hem genome(n) heeft en(de) geloeft te v(er)vane in dand(er) zijde in pr(ese)nc(ia)/
d(er) scepen(en) van loven(e) gestae(n) hebbe(n) gekint en(de) gelijt dat sij bij/
tussche(n) spreke(n) va(n) vriende(n) in beide(n) zijde(n) voir hen hue(re)n erve(n) en(de)/
naecomelinghe(n) ov(er)come(n) sijn de pointe(n) h(ier) ond(er) bescr(even) o(m)me die/
gelijc sij h(ier) ond(er) bescr(even) stae(n) bij hen en(de) hue(re)n erfgename(n) tewige(n) dage(n)/
ond(er)houde(n) te worde(n) en(de) elc de(n) and(ere)n va(n) die(n) te voldoene alsoe/
dat elke(n) va(n) hen va(n) sine(n) rechte vast en(de) zek(er) sal mogen sijn/
inde(n) ierste(n) als va(n) eene(n) stucke lants gelege(n) bij wolveshem houden(de)
//
omtre(n)t terdel van eene(n) boend(er) oft d(aer) omtre(n)t gelijc de brieve d(aer) op/
gemaect dat inhouden en(de) beg(ri)pen jairlix gelden(de) vii[½] halste(re)n corens/
d(er) maten van thiene(n) ombeledt vande(n) vors(creven) anthoenise ende gheerde en(de) va(n) sijnre huysvrouwe(n) den vors(creven) mees(er) matheeuse/
en(de) sijnre huysvrouwe(n) volgen sal It(em) sal den selve(n) meest(er) math(eeuse)/
en(de) sijnre huysvrouwe(n) noch volgen ombelett vande(n) selve(n) anth(oenise)/
en(de) gheerde en(de) va(n) sijnre huysvrouwe(n) een stuc hoefs gelijc de/
vors(creven) wile(n) hubrecht va(n) putchey dat selve stuck hoefs mett(er)/
vors(creven) katline(n) v(er)cregen heeft in volle(n) stoele It(em) sal den vors(creven)/
anthoenise volgen twee stucke(n) hoefs hem bij sine(n) vad(er) in huwelike/
gegeve(n) ombelett vande(n) vors(creven) meest(er) matheeuse en(de) sijnre huysvrouwe(n)/
en(de) va(n) [de(n) vors(creven)] gheerde gelegen acht(er) den hof va(n) eene(n) huyse gelege(n) te tiene(n)/
inde capellestrate tussche(n) meest(er) anthonise va(n) espent en(de) d(er) huysvr(ouwen)/
des vors(creven) meest(er) matheeus aen deen zijde en(de) tussche(n) den hof den p(ri)ncipale(n)/
heeft toebehoe(re)nde in dand(er) zijde It(em) als vande(n) vors(creven) huse en(de)/
hove totte(n) selve(n) huyse behoe(re)nde met een(n) wermoeshove tott(er)/
selve(n) huyse behoe(re)nde gelege(n) op de gheetetusschen [tegen] tvors(creven) huys over/
in desen uutgesceide(n) tvors(creven) porceel des vors(creven) meest(er) matheeus en(de)/
de twee porceele(n) den vors(creven) meest(er) anthonise toebehoe(re)nde It(em)/
noch va(n) eene(n) sacke t(er)we(n) thienssche mate erfs pachts staen(de)/
op eene(n) beempt toebehoe(re)nde goerde va(n) hoebroec gelege(n) te/
esemale aende gheete ald(aer) sulle(n) de vors(creven) anthoenijs en(de) gheert/
sette(n) op vande(n) ptijs van jaerlike rinte en(de) d(aer) af sal de vors(creven)/
meest(er) matheeus kiesen de helicht va(n) dier rinten taenv(er)dene/
en(de) te heffene soe lange de vors(creven) kat(li)[ne] sijn huysvrouwe leve(n) sal/
en(de) niet lang(er) oft den gront te possesse(re)n alsoe lange de selve sijn/
huysvrouwe leve(n) sal en(de) de helicht vand(en) selv(en) rinte(n) te betale(n)/
den vors(creven) anth(oenijs) en(de) gheerde der selv(en) huysvrouwe(n) [des vors(creven)] meest(er) matheeus vors(creven)/
leve(n) due(re)nde
desselfs meest(er) matheeus huyvrouwe(n) leve(n) due(re)nde/
ingaende de betalinge van desen van heden over jair en(de) soe/
voert va(n) jare te jare Bij alsoe oft de vors(creven) meest(er) matheeus/

//
de rinte kiest dat dan sijn coren dat hij d(aer) liggen(de) heeft sal/
blive(n) liggen(de) tot sint jansmisse naestcomen(de) It(em) dat de vors(creven)/
meest(er) matheeus den vors(creven) gheerde betale(n) sal vijftich lewen/
gelijc die bij hubrechte va(n) putcheye den selve(n) gheerde in huwelike/
mett(er) vors(creven) m(ar)griete(n) gegeve(n) ware(n) voe(r) de betalinge va(n) welke(n) l/
lewe(n) de vors(creven) gheert zeke(r) pande te wete(n) tvors(creven) core(n) liggen(de) inde(n)/
vors(creven) huse uut handen d(er) huysvrouwe(n) meest(er) matheeus vors(creven) in hande(n)/
heeft En(de) de betalinge gesciet sijnde sal de selve gheert huer dat /
selve core(n) wed(er) o(m)me sculd(ich) sijn te geve(n) en(de) te late(n) volgen en(de) als/
vande(n) coste(n) die elc vanden p(ar)tije(n) h(ier) o(m)me gedae(n) hebbe(n) het sij in rechte/
oft and(er)s sal elc van hen bij hem gedaen drage(n) en(de) betale(n) en(de) de(n)/
chijs vanden
h(ier) mede sulle(n) de vors(creven) p(ar)tije(n) vande(n) vors(creven) huse en(de)/
hove en(de) alle gebruyc des elc va(n) dien gehat heeft v(er)effent sijn/
en(de) blive(n) en(de) den chijs vande(n) selve(n) huse en(de) hove vallen(de) te kersmisse/
naestcomen(de) sal de vors(creven) meest(er) math(eeus) alleene betale(n) cor(am) g(odefrido) roelofs/
most no(vem)[b](ris) t(erti)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator