SAL8138, Act: V°104.2-R°105.1 (156 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°104.2-R°105.1  
Act
Date: 1468-12-15

Transcription

2021-05-03 by Christine Vanthillo
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
jan faets van leefdale in deen zijde ende jan van coudenb(er)ge/
tynnenpotgiete(r) van bruessele en dande(r) ald(aer) de voirs(creven) jan faets/
aensprack den voirs(creven) janne van coudenb(er)ghe met sine(n) ghelev(er)den/
voirspreke ende dede segghen dat augustijn van dormale als/
tochte(r) ende jan ende peet(er) sijn kinde(re) als erfghename(n) vercocht/
hadde(n) een wynhoff met allen sine(n) toebehoirte(n) gheleghe(n)/
te voshem ende dat de selve jan faets d(aer) nae die guedinghe(n) die/
jan van coudenb(er)ghe dair af ontfanghen hadde zilv(er) en(de) gout/
ghesedt heeft onder de wet ald(aer) in tijts ende in uuren en(de) voir de(n)/
uutganck der ghebode vanden selve(n) goiden en(de) ghep(rese)nteert allet/
ghene te voldoene des der naederscap toebehoirt ende acht(er)volgen(de)/
dien den voirs(creven) janne van coudenberghe hadde doen dachdoen op/
alsoe hij hem die naederscap ontkynne(n) woude Tot welken daghe/
jan van coudenberghe niet ghecomp(ar)eert en es en(de) soe heeft de selve/
jan faets voorts ghep(ro)cedeert ende sijn thonisse gheleydt ende sine(n)/
eedt ghedaen dat dat wae(re) tsijns selfs behoef en(de) met sine(n) p(ro)pren/
pe(n)ninghe(n) en(de) te nymans and(er)s soe v(er)re dat de late(n) vande(n) hove va(n) voshem/
der zaken wijs noch vroet en wae(re)n en(de) d(aer) af hadde(n) beg(re)pen te trecken te/
voir hen hoot en(de) dat hij inne geleet hadde en(de) de vors(creven) jan va(n) coude(n)b(er)ghe/
niet en(de) alsoe wae(re) hem met vo(n)nisse(n) ghewijst sijn naederscap inde goide/
te volghen(e) bieden(de) dat te thonen(e) e(t)c(etera) Seggende voorts en(de) c(on)cluderen(de) want/
hij dat ghethone(n) coste dat de voirs(creven) jan van coudenb(er)ghe schuld(ich) soude sijn/
/ hem de vors(creven) goide van naed(er)scap ov(er) te goede(n) Dair op de voirs(creven) jan van/
coudenb(er)ghe dede seggen al mocht soe sijn dat hij de vors(creven) goide teghen/
augustijne ende sine(n) kinde(re)n gecocht mach hebben en(de) de vors(creven) jan faets sijn/
naederscap gheboden Soe en es nochtan de selve nad(er)scap de(n) vors(creven) ja(n)ne faets/
met vo(n)nisse niet aengewesen fijnalijken alsoe hij in sijnre aenspraken seegt/
mair es wair dat hij de voirs(creven) goede ghecocht heeft om hond(er)t rinssche gul(den) eens/
te betalen(e) en(de) op vijf mudden corens d(er) maten va(n) loven(e) erf(lick) pachts d(aer) uutgaen(de) staen(de) t(er) quijtinghe(n) alst hem ghelieft elc mudde met xviii crone(n) xxv st(uvers) de crone/
gherekent En(de) dat de gronthe(re)n vanden selve(n) goiden in div(er)se(n) hove(n) elc sijn aen gedeelte vande(n)/
pontpe(n)ninghe(n) gehave(n) heeft alse va(n) lxxx rinssche gul(den) en(de) alse vanden ande(re)n xx rins gul(den)/
die de voirs(creven) hond(er)t rinssche gul(den) volmaken Soe es tvaleur vanden eygen(en) goede(n) ond(er) de/
voirs(creven) goide sijnde getaxeert op xx rinssche gul(den) en(de) alsoe hebben de gronthe(re)n die xx rins/
gul(den) voir die eyghen goede afgheslaghen zond(er) van dien xx rinssche gul(den) pontpe(n)i(n)ghe(n)/
te heffene Seggende voort dat al ere e(n)nighe vo(n)nisse vand(en) vors(creven) naed(er)scap oft die/
den voirs(creven) janne faets volghen souden oft niet ghewesen wae(re)n de zake van dien betoge(n)/
es ghewiest voir den zeghelee(r) ende raide ons ghened(ichs) she(re)n tsh(er)toghen en(de) ald(aer) gehoirt/
wedero(m)me gesedt ende gheremitteert inden hof ende dat dair nae bijden laten vanden/
hove van voshem vors(creven) ghewijst werdt den vors(creven) janne faets v(er)were en(de) janne van/
coudenb(er)ghe vervallen alsoe verre alst noch voir hen come(n) was Ende dat acht(er)volghen(de)/
dien vo(n)nisse de voirs(creven) jan faets begheerde inde goide ghesedt te wordden(e) en(de) dat dan/
de late van dien niet wijs noch vroet en wae(re)n en(de) beg(er)dens cost en(de) geleyde tot voir hen/
hoot Soe es jan faets van dien afgegaen in de hootvaert van dien heeft late(n) v(er)smelte(n)/
segghende voort de selve jan van coudenb(er)ghe dat want hij nae vorme vande(n) vo(n)nis/
voirs(creven) dair inne verhael hadde hij den voirscr(even) janne faets mette(n) wethoude(re)n vors(creven)/
dach van rechte heeft doen beteekene(n) o(m)me van dien rechts te plegen(e) welken dach/
diende des sondaghs nae ons(er) liev(er) vrouwen daghe c(on)ceptio te weten(e) des sondaghs/
lest voirleden ende dat de zake inden voirscr(even) hof van voshem van desen noch/
hanct in rechte ende onghesleten bieden(de) dese voirs(creven) pointen te thonen(e)/
en(de) metten mynsten (et)c(etera) Meynen(de) hier o(m)me dat de voirs(creven) jan faets verdoolt es/
P(rese)nteren(de) nochtan van dien te comen(e) inden hof dair de zake onghesleten henct/
om rechts te pleghen(e) soe dat behoirt Ende beyde p(ar)tijen tot hue(re)n thonisse/
ghewesen sijnde ende ten daghe van thonen(en) in beyden zijden ghehoort sijnde/
ende den voirs(creven) janne van coudenberghe sijn vermeets volcomen(de) soe es/
vo(n)nislijken ghewijst nae aensprake verantwerden ende thonisse va(n) beyden/
p(ar)tijen dat de hee(ren) scepen(en) van loven(e) de voirscr(even) zake setten inden/
hoff dair dat behoirt o(m)me aldair rechts te pleghen(e) cor(am) godefrido/
roelofs meldert berthem vos most decemb(ris) xv videl(icet) die iovis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator