SAL8138, Act: V°132.1 (199 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°132.1  
Act
Date: 1469-01-13

Transcription

2021-11-06 by Christine Vanthillo
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van heden voir/
ons come(n) es kathline van thiene(n) wettighe docht(er) wijlen vranx va(n) thiene(n)/
en(de) heeft ald(aer) in alle der best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best/
mach diene(n) ende stad g(ri)pen geconstitueert geco(m)mitteert geordineert/
gesedt ende met volcomender auctoryteyt ghemechticht goessene uute(n) lyemi(n)ge(n)/
scrijnmake(r) hue(re)n swag(er) onsen ingheseten poirte(r) o(m)me inden name en(de) van/
weghen der voirs(creven) katline(n) teysschen(e) op te bue(re)n ende tontfanghe(n) alle alsulke(n)/
pe(n)ninghen oft ande(re) v(er)storve(n) goede(n) als de selve katline staen(de) heeft inde(n)/
wissel der stad van bruessel Ende voert o(m)me van hue(re)n weghe(n) en(de) in/
hue(re)n name metten rechte tacht(er)volgen(e) op te bueren(e) inne te nemen(e)/
ende tontfane voir alle hee(re)n ende wethoude(re)n daert behoe(re)n sal alsoe/
wale bynnen die stad van bruessele ond(er) de banck van uccle en(de) te/
pamele bij nyenhove(n) als eld(er) al brabant dore alle alsulke(n) goede/
chijsen renten pachte(n) schulde(n) en(de) ande(re) met alle(n) int(er)est d(aer) toe behoren(de)/
als der vors(creven) katline(n) verstorve(n) ghebuert en(de) toecome(n) sijn moghe(n)/
bijder doot wijlen vranx van thienen ende wijlen m(ar)grieten va(n) rode/
sijns wijfs huers vad(er)s ende moed(er)s bijd(er) doot wijlen gielijs van/
thienen huers withe(re)n ende uut doode wijlen hennekens va(n) thiene(n)/
huers brued(er)s ende voort alle de voirs(creven) goede als d(aer) questie afgebuert/
met rechte te bedinghen in aenspraken en(de) verantw(er)den te come(n) thone(n)/
en(de) wairheid(en) te leyden ende alle p(ro)cessen acten en(de) t(er)mijne(n) van rechte te/
doene ende te houden(e) vo(n)nissen ende senten(cien) sij sijn int(er)locuteur of diffinitive/
teyssen taenhoe(re)n ende te v(er)wachten het sij dat die gegeve(n) wordde(n) voe(r)/
der vors(creven) katline(n) oft d(aer) teghe(n) die goede te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen/
Omit(ans)? vanden ontfanghe met volcomend(er) absolvencie(n) te doene en(de) te/
gheven(e) en(de) g(e)n(er)alick om al te doene dat de voirs(creven) katline selve soude/
moghe(n) doen in dien dat sij dat selve ald(aer) p(rese)nt en(de) voir oeghe(n) wae(r)/
Gheloven(de) de vors(creven) katline goet vast gestentich en(de) van weerde(n) te/
houde(n) tot ewige(n) daghe(n) allet ghene des bijde(n) voirs(creven) goessene h(ier)/
inne geacht(er)volght gevord(er)t en(de) gedaen sal wordde(n) zond(er) d(aer)tegen/
te comen(e) oft te doene bij hair selve(n) oft yeman(de) and(er)s in e(n)nig(er)/
manie(re)n in toecomen(de) tijden zond(er) arghelist cor(am) burg(imagistro) l(udovico) roelofs/
abs(oloens) scabinis januarii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator