SAL8138, Act: V°191.2-R°192.1 (306 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°191.2-R°192.1  
Act
Date: 1469-03-10

Transcription

2022-11-16 by Christine Vanthillo
It(em) vrancke oeden ende jan oeden sijn zone p(ri)[(us)] emancip(atus) wonen(de) te weve(r)e/
in p(rese)nc(ia) hebben ghenome(n) ende bekint dat sij ghenome(n) hebben van joff(rouwen)/
marien wed(uwen) adriaens wijlen gans een bloeck lants alsoet ghelegen is/
inde p(ro)chie van wevere aen de strate van wevere tusschen de goede sp(er)soenscaps/
van wevere in deen zijde de goede [der] joffr(ouwe) van buetsschore en(de) m(ar)griete stoute(n)/
opde ii[ste] zijde ende de strate gaende te kyesekem uut ende tstraetken gaen(de) van/
wevere te buetsschore w(er)t opde vierde zijde(n) Te houden(e) ende te hebben(e) ende/
te wynnen(e) en(de) te werven(e) van half meerte naestc(omende) eene(n) t(er)mijn van neghen/
jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zond(er) myddel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynnen voe(r) ende o(m)me viere mudden corens goet ende paijabel met/
wanne ende met vede(re)n wel bereyt pachts van weevere en(de) mate van/
thiene(n) Te weten vi halst(er) der selv(er) maten voir elck mudde gherekent/
alle jaire tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) ende te loven(e) t(er) woninghe(n)/
der voirs(creven) joffr(ouwen) marien te leveren(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] op/
alsulke(n) vurw(er)de(n) ende c(on)dicie(n) h(ier) nae besc(re)ven Te weten(e) dat de voirs(creven) wy(n)ne(n)/
de voirs(creven) goede hue(re)ren t(er)mijn due(re)nde wale ende loflick wynnen(n) werve(n)/
ende ov(er)mesten zullen ghelijck reghenoeten boven ende beneden ende de strate(n)/
in beyden zijden vanden voirs(creven) goiden wael ende loflick houden op hue(re)n cost
//
It(em) es voort vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) boven den pacht van iiii mudde(n)/
corens voirsc(reven) noch betalen zullen den rectoer vanden outare van ons(er)/
liev(er) vrouwen ind(er) kercken van weeve(re) voirs(creven) een half mudde corens der/
selv(er) mate(n) ende ande(re)n chijs uuten voirs(creven) goeden gaen(de) alsoe in tijts/
ende in uren dat de voirs(creven) goede mits der ombetalinghe(n) van dien niet/
beschadicht en wordde(n) Behoud(elick) dat den selve(n) wynne(n) gheltchijs/
die sij vanden voirs(creven) goeden betalen zullen afslaen sal vanden vier/
sacken corens voirs(creven) Voort es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne den houtwas/
staen(de) opde voerlen vanden voirs(creven) goeden eens in hue(re)n t(er)mijne sullen moge(n)/
afhouwen behoudelijken dat de spruyten van dien tot hue(re)n afscheyden ten/
mynsten sullen out sijn twee jair Ende voort de voirs(creven) goede laten tot hue(re)n/
afscheyden(en) ghelijck sij die bevonden hebben tot hue(re)n aencomen(e) te wet(en)/
brake Ende alle dese vurw(er)den (et)c(etera) hebben elck der ande(re) ghelooft (e)c(etera) cor(am)/
most vos martii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator