SAL8138, Act: V°42.1 (66 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°42.1  
Act
Date: 1468-08-29

Transcription

2020-05-17 by Christine van Thillo
Cont zij allen lieden dat jan vand(er) heyden briede(r) wonen(de) inde borch/
strate in deen zijde ende symoen die sprenghe(re) cuyp(er)e in dande(r) zijde in/
p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loven(e) gestae(n) sijn met malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eens/
worde(n) voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen) alse va(n) hue(re)r beid(er) huysen/
deen aen dand(er) gelegen gelege(n) inde borchstrate d(aer)af deen gehete(n)/
thoefyser toebehoren(de) ja(n)ne vand(er) heyden vors(creven) en(de) dand(er) huys d(aer)/
naest gelege(n) t(er) borchwert aen den vors(creven) symone toebehoeren(de)/
derfvurwerd(en) en(de) ponte(n) h(ier) ond(er) bescr(even) die sij malcande(re)n tot ewige(n)/
daghe(n) geloeft hebben vast gestentich en(de) onv(er)brekelic te houde(n) inde(n)/
iersten
Te wetene dat de vors(creven) jan vand(er) heyden die want vanden/
huyse des vors(creven) symoens staen(de) naest den huyse des vors(creven) symoens/
jans vand(er) heyden van vore t(er) straten acht(er)wert strecken(de) inder/
linghden van xix voeten oft d(aer) omtrint sal mogen uutdoen/
en(de) indien uutdoene [dat] soe v(er)wae(re)n dat den huyse des vors(creven) symoens/
egeen hind(er) noch letsel come(n) noch gesciede(n) en sal en(de) inde plaetse/
vandien wande op sine(n) cost doen maken en(de) metsen eene(n) steynen/
muer ond(er) halven steen dicke totten dake vanden huyse des vors(creven)/
symoens en(de) inden selve(n) muere maken scouwen ter sijnre zijden/
wert en(de) sijn balken va(n) sinen huyse d(aer) op bringen en(de) leggen/
en(de) desgelijx sal de vors(creven) symoen in dand(er) zijde vanden selven muer/
mogen stellen scinckelen van scouwen tott(er) hoeghden vanden scinckelen/
op cost des vors(creven) sy jans Behoud(elic) dat de vors(creven) symoen die steene/
vanden selve(n) scinckelen leve(re)n sal m(air) oft de selve symoen met/
dien scouwe(n) va(n)de(n) scinckelen opwert vae(re)n woude dat sal hij moge(n)/
doen behoudelic dat hij den cost drage(n) sal va(n) steene(n) ende/
dachue(re)n van tgene des de scouwen van daer opw(er)t meer ind(er)/
dicten gedragen dan den muer En(de) desgelijx des de scouwe(n) meer/
ind(er) hoeghden dan den vors(creven) muer gedragen en(de) den vors(creven) muer/
alsoe gemaect sijnde sal hij den vors(creven) p(ar)tije(n) en(de) hue(re)n erfgename(n)/
half en(de) half toebehoe(re)n en(de) ten gelijke(n) coste va(n) hen beid(en) in goeden state/
en(de) r(e)p(ar)acie(n) tot ewige(n) dage(n) gehoud(en) worden en(de) sulle(n) de vors(creven)/
p(ar)tijen [ald(aer)] tusscen hue(re)r beid(er) erve vors(creven) doen make(n) en(de) legge(n) een loten goete/
gelijc die ald(aer) diene(n) sal en(de) die ten gelike(n) cost va(n) hen beid(en) tot/
ewige(n) dage(n) in goede(n) state en(de) wesene houde(n) cor(am) meld(er)t vos aug(usti)/
xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator