SAL8138, Act: V°58.2-R°61.1 (92 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°58.2-R°61.1  
Act
Date: 1468-10-13

Transcription

2020-07-13 by Christine van Thillo
Cont sij allen lieden dat een deilinghe ende sceidinghe gesciet en(de)/
gemaect sijnde tusschen henricke vander varent in deen zijde/
janne vander varent sinen brueder in dande(r) zijde m(ar)grieten vand(er)/
varent suster der vors(creven) gebruede(re)n inde derde zijde henricke vanden/
putte ende lijsbetthen sinen wijve oic suster der vors(creven) gebruede(re)n/
inde vierde ende symone de scepere en(de) katlinen sinen wijve oic/
suster der voirg(enoemde) gebruede(re)n [en(de) suster] inde vijfste zijde vanden goeden hen/
gebleve(n) vand(er) doot wijlen roelofs vand(er) varent en(de) lijsbetthen/
sijns wijfs vad(er) en(de) moeder der voirs(creven) gebrued(ere)n en(de) sust(ere)n te deilene/
Soe sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) henricke vand(er) varent/
in sijnre deilinghen de goede hier onder bescreve(n) Inden iersten een/
half boend(er) lants gelegen buyten der buytenster dorpstraeteporten op/
troembekervelt bid(er) h(er)straten ald(aer) tusschen de goede henrix de vos/
aen deen zijde opde zijde te loven wert en(de) de goede d(er) weduwen/
jans wilen sprijk(er)s aen dand(er) zijde op de zijde te diest weert/

//
op een mudde corens vanden core(n)pachte d(aer) uut en(de) uut den drie dach(mael)/
lants gelegen op dmeerken h(ier) nae bescr(even) gaende te betalen It(em) een half/
boender lants gelegen buyten d(er) vors(creven) poerten biden moele(n)weeghe ald(aer)/
op tafelronde velt tusschen de goede des cloest(er)s van vliederbeke aen/
deen zijde en(de) de goede henrix de vos aen dand(er) zijde Opden last/
van vijff halste(re)n roghs erflic d(aer) af [te] betalen soe v(er)re men bevint/
dien d(aer) uutgaen(de) It(em) eene(n) bosch met sinen toebehoerte(n) gelegen/
inde p(ro)chie va(n) pellenberch tusschen de goede lodewijx roelants in/
beiden zijden op eene(n) pe(n)ninc paymants d(aer) af te betalen It(em) twee/
capuyne en(de) tvierdel van eene(n) capuyne op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
toebehoe(re)nde henricke van willebringhen gelegen te duetsele/
It(em) sijn bleve(n) en(de) gevallen den vors(creven) janne vand(er) varent in/
sijnre deilinghen de goede hier ond(er) bescreve(n) Inden iersten een/
gedeelte vanden geleghe dat wilen toebehoerde den vorscr(even)/
roelove en(de) katline(n) sinen wijve lijsbetthen sine(n) wijve gelegen/
opden blauwenputte tusschen de goede pauwels de pape op de/
zijde ten baenhoevel weert aen deen zijde en(de) tstreetken aldair/
te loeven wert aen op dand(er) zijde te weten den hof gelegen/
tusschen tvors(creven) streetken ende den doirganc gaende vand(er) poerte(n) vande(n) hove/
t(er) groet(er) schue(re)n weert tsamen mett(er) selv(er) poerte(n) en(de) doirga(n)ge en(de)/
met eene(n) gedeelte vand(er) schue(re)n en(de) mette(n) hove d(aer) acht(er) streckende/
inder vors(creven) breidden ten goede(n) weert aen d(er) vors(creven) m(ar)griete(n) also breet/
als tselve gedeelte vand(er) schue(re)n is te wete(n) den derschvloer mett(er)/
zijden vand(er) schue(re)n gelegen te loeve(n)wert en(de) oic mett(er) cleind(er) schue(re)n/
op tselve gedeelte vande(n) hove staen(de) benede(n) aende(n) steenwech Behoudelic/
d(er) vors(creven) m(ar)griete(n) hue(re)n gebruyke vand(er) vors(creven) poerte(n) en(de) doirgange/
totte(n) and(ere)n gedeelte vand(er) vors(creven) schue(re)n en(de) tot hue(re)n landeken/
d(aer) acht(er) gelege(n) van gane va(n) gaene va(n) kere(n)ne va(n) varene ende/
van drivene tot allen tijden als huer dat sal gelieve(n) tewighen/
daghen t(er) mi(n)ster scaden en(de) behouden oic d(er) selv(er) m(ar)griete(n) huer gebruyc/
vanden vors(creven) derscheleere alsoe v(er)re en(de) alsoe breet dat een p(er)soen
//
dair op gerieflic ende ombelett sal moge(n) huer core(n) dersschen ende/
hante(re)n ende dien derschvloer sal de vors(creven) jan vand(er) varent tot/
ewigen daghen houden in goeden state en(de) r(e)p(ar)acien van dake ende be/
heymi(n)ghen op sine(n) cost Behalven d(er) zijden tegen tgedeelte der/
voirs(creven) m(ar)grieten comen(de) die de selve m(ar)griete beheyne(n) sal en(de)/
sullen de selve jan ende m(ar)griete de vors(creven) poerte tot hue(re)r/
beider gemeind(er) cost van slote en(de) and(er)ssins d(aer) af elc va(n) hen beiden/
den sloetel hebben sal ende oft bij yema(n)de van hen oft van sinen/
weeghen d(aer) aen gebroken wordde dat hij dat wed(er)o(m)me tot sijnre/
cost sal r(e)pare(re)n Op de helicht van vijfthien stuv(er)s oft die weerde/
d(aer) af erflic chijs d(aer) af de vors(creven) m(ar)griete dand(er) helicht sculdich/
is te dragen en(de) te betale(n) van hue(re)n gedeelte vande(n) vors(creven) hove/
ende geleghe hier ond(er) bescreve(n) It(em) es noch bleve(n) den vors(creven) ja(n)ne/
vand(er) varent in sijnre deilinghen des hier nae volght Inden iersten
de/
helicht van eene(n) dachmael lants gelegen opden cortenwech buyte(n)/
d(er) buyten vesten d(er) stat van loven(e) tusschen de goede katlinen val/
kenborch en(de) de goede jans wilen roesaerts te wete(n) die helicht/
die gelegen is naest den goeden katlinen van valke(n)borch vors(creven) d(aer)af/
dand(er) helicht d(er) vors(creven) m(ar)grieten in deilinghen gevallen is Va(n) welker/
helicht de vors(creven) jans hij draghen sal de helicht van xii d(enieren) payments/
en(de) de vors(creven) m(ar)griete dand(er) helicht It(em) de helicht van eenen boender/
lants gelegen op de loe tusschen de goede d(er) vors(creven) katlinen van val/
kenborch t(er) eenre zijden en(de) de goede wout(er)s wilen pynnoc t(er) andre/
zijden te weten die helicht die gelegen is ten goeden wert d(er) vors(creven)/
katlinen d(aer) af dand(er) helicht m(ar)grieten vors(creven) in deilinghen gevallen is/
van welk(er) helicht des vors(creven) jans hij dragen sal de helicht van des/
he(re)n en(de) d(er) stat van loven(e) chijse en(de) van xxiiii molevate(n) rogs/
uuten geheelen boend(er) gaende en(de) vors(creven) m(ar)griete dander/
helicht It(em) sijn bleven en(de) gevallen d(er) vors(creven) m(ar)grieten in huer/
deilinghe de goede hier ond(er) bescreve(n) inden iersten een gedeelte/
vanden vors(creven) geleghe te weten dwoonhuyse metten and(ere)n gedeelte/
der vors(creven) groeter schue(re)n en(de) mette(n) hove acht(er) tselve gedeelte
//
vand(er) schue(re)n gelegen gelijc tselve gedeelte gelegen is tusschen/
de vors(creven) poerte doerga(n)ge en(de) and(ere)n gedeelte d(er) vors(creven) schue(re)n en(de) hove/
d(aer) acht(er) t(er) eenre zijde(n) en(de) de goede pauwels de pape t(er) andre zijde(n)/
mette(n) gebruyke vand(er) vors(creven) poerten doerganghe en(de) derschvloe(r) vander/
vors(creven) schue(re)n alsoe dat dat voe(r) ind(er) deilinghen des vors(creven) jans vand(er)/
varent v(er)claert is op dand(er) helicht vanden co(m)me(r) ald(aer) oic v(er)claert/
ende genoempt It(em) dand(er) helicht vanden vors(creven) dachmale lants geleg(en)/
op den cortenwech te weten die helicht gelegen naest den goeden jans/
wijlen roesaerts vors(creven) It(em) dand(er) helicht vanden vors(creven) boend(er) lants/
gelegen op de loe te weten die helicht gelegen naest den goeden/
wout(er)s wilen pynnoc vors(creven) op dand(er) helicht vanden vors(creven) laste/
uuten vors(creven) twee lesten stucken lants gaende It(em) tvierdel van eene(n)/
stucke lants houden(de) omtrent een halff boend(er) gelege(n) opt huffel/
sche velt tusschen de goede jans de pape op deen zijde en(de) de goede/
d(er) kind(ere)n jans wile(n) vanden moerte(re) aen dand(er) zijde te weten/
tvierdel gelege(n) naest den goeden d(er) kind(ere)n jans vander moerte(re)/
vors(creven) op tvierdel van eene(n) halve(n) mudde rogs va(n) eene(n) molevate/
evene(n) va(n) twee capuyne(n) en(de) eene(n) halve(n) capuyne(n) va(n) eene(n) heydage/
en(de) van vijff ponde(n) en(de) vier scellingen payments ten behoir/
like(n) tijden te betalen It(em) sijn den vors(creven) henricke vande(n) putte ende lijsb(etthen)/
katline(n) sine(n) wijve gevallen in huer deilinghe die goede hier nae/
bescreven In den iersten de helicht va(n) eene(n) stucke lants houden(de)/
een boend(er) oft d(aer) omtrent gelegen op den blauwenputte tusschen/
de goede lijsbetthen sdeck(er)s aen deen zijde en(de) de goede m(ar)griete(n) /
wijle(n) galentijns aen dand(er) zijde te wete(n) die helicht gelege(n)/
naest den goeden lijsbetthe(n) sdeck(er)s vors(creven) It(em) de helicht van/
drie dachmale(n) lants gelegen op dmeerken tussche(n) de goede/
henrix de vos en(de) de goede jans de pape opde helicht vande(n)/
core(n)pachte gaende uuten selven geheele(n) drie dachmale(n) lants/
en(de) uuten halve(n) boende(r) lants den vors(creven) he(n)ricke vand(er) varent ge/
valle(n) sijnde gelegen opt troembekervelt Behalve(n) een mudde
//
rogs dat de selve henric vand(er) varent d(aer)af voir uut sculd(ich) is te dragene gelijc vors(creven) is It(em) tvierdel vanden vors(creven) stucke/
lants houden(de) een half boend(er) gelege(n) opt huffelsche velt te wete(n)/
dat vierdel gelegen naest den goeden des vors(creven) jans de pape/
op tvierdel vanden laste uute(n) gehele(n) stuc gaen(de) ende inder/
deilinghen der vors(creven) m(ar)grieten v(er)claert staende It(em) sijn den/
vors(creven) symone de scepere ende katline(n) sine(n) wijve gevallen in/
huer deilinghe de goede hier ond(er) bescr(even) Inden ierste(n) die twee/
vierendeele vanden vors(creven) stucke lants houden(de) (½) boend(er) gelege(n)/
opt huffelsche velt te wete(n) die twee viere(n)deele inde middelt/
gelege(n) tusschen tvierdel d(er) vors(creven) m(ar)grieten vand(er) varent en(de)/
tvierdel des vors(creven) henrix vanden putte en(de) lijsbetthen sijns wijfs/
opde helicht vanden laste uute(n) geheelen stuc gaen(de) ende inder/
deilingen d(er) vors(creven) m(ar)grieten v(er)claert staen(de) It(em) de helicht vanden/
vors(creven) stucke lants houden(de) een boend(er) oft d(aer) omtrent gelegen/
opden blauwe(n)putte te wete(n) die helicht gelege(n) naest den goede(n)/
m(ar)grieten galentijns It(em) de helicht vanden vors(creven) drie dachmale(n)/
lants gelegen opt dmeerken Op dand(er) helicht vande(n) core(n)pachte/
gaen(de) uute(n) geheele(n) drie dachmale(n) lants en(de) uuten halven boend(er)/
lants des vors(creven) henricke vander putte varent gevallen sijnde/
gelege(n) op troembek(er)velt behalven den vors(creven) mudde rogs/
dat de selve henric voir uut d(aer) af sculdich es te dragene/
Ende es in des(er) deilinghen ond(er)sproken alse va(n) alsulke(n) ii cap(uynen) eene(n)/
hoeydaghe en(de) xxxii pe(n)ni(n)ghe bove goets gelts die tcloest(er) van/
vliederbeke It(em) van alsulken xiii stuv(er)s oft de weerde en(de) vi/
broede die tcloest(er) van here(n) perke It(em) va(n) alsulke(n) vierthiene en(de)/
eene(n) halven stuv(er)s oft de weerde en(de) ii s(cellingen) payments die de/
weduwe jans wijlen sridd(er)s en(de) huer kinde(re) It(em) va(n) alsulken vii/
pl(a)c(ken) brabants gelts oft de weerde en(de) ii s(cellingen) payments die lod(ewijck)/
uut(er) helicht It(em) va(n) eene(n) l(i)b(ra) payments die tcapittel va(n) sinte/
peet(er)s te loeven(e) en(de) va(n) eene(n) halven stuv(er) oft de weerde/
die de weduwe ad(ri)aens wijlen gaus jairlix hebben op tvoirscr(even)
//
boend(er) lants gelegen opden blauwenputte welc boend(er) lants half/
den vors(creven) henricke vanden putte en(de) lijsbette(n) sine(n) wijve en(de) dander/
helicht symone de scep(er)e en(de) katline(n) sinen wijve in deilinge(n) gevalle(n) is/
dat de vors(creven) henric vanden putte en(de) lijsbeth sijn wijff en(de) de/
vors(creven) symoen de scepere en(de) katline sijn wijff den vors(creven) chijs d(er) vors(creven)/
weduwen sridd(er)s d(er) weduwe(n) ad(ri)aens wilen gaus en(de) lodewijx/
uut(er) helicht te gelike te betalen sullen op vii gr(ipen) payments nae/
welke vii gr(ipen) en(de) den vors(creven) and(ere)n chijs d(aer) uutgaende sullen/
de vors(creven) vijff p(ar)tijen gelijc betalen Es voirt ind(er) selv(er) deilingen ond(er)/
sproken en(de) bevorwert oft men bevonde uut enigen vanden vors(creven) goede(n)/
eenigen last meer gaende dan de vors(creven) p(ar)tijen nae uutwisen deser/
deilinghen sculdich sijn te dragene en(de) voe(r) v(er)cleert steet dat de selve/
p(ar)tijen tusschen hen vij viven dat meer te gelike draghen sullen en(de)/
voe(r) de betalinghe vanden vors(creven) chijse en(de) co(m)me(r) te dragene en(de)/
te betalene ind(er) manie(re)n vors(creven) soe hebben de vors(creven) p(ar)tije(n) bij orlove/
she(re)n vanden gronde elc den ande(re)n sijn gedeelte vors(creven) behoerlic v(er)obli/
geert en(de) tond(er)pande gesedt En(de) dese deilinghe aldus behoerlic gesciet/
sijnde hebben geloeft de vors(creven) p(ar)tije(n) ongesund(er)t en(de) onv(er)sceid(en)/
malcande(re)n vast gestentich en(de) omv(er)brekelic te houden en(de) te voldoene/
elc op des and(er)s gedeelte behoirlic v(er)tiende en(de) altoes h(ier) af genoech/
te doene waert dat hen iet te neuwe gesciet wae(re) also dat elke(n)/
van hen voir hem sijn erve(n) en(de) nacomelingen vast en(de) zeker sijn/
moge tot ewigen daghen cor(am) meld(er)t most oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator