SAL8138, Act: V°89.1 (127 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1468-11-24

Transcription

2020-11-09 by Christine van Thillo
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid d(er) stat van loven(e)/
saluyt met ke(n)nisse(n) d(er) waerh(eit) doen te weten(e) dat opde(n) dach van heden/
voe(r) ons come(n) is jan uuten hove gehete(n) zedelee(re) onse ingesete(n) poirte(r) en(de)/
heeft ald(aer) in behoirlike(n) forme(n) en(de) manie(re)n soe dat nae recht best diene(n)/
mach en(de) behoe(re)n volcomelic ghemechticht gesedt geordineert ende/
geco(n)stitueert en(de) met dese(n) l(ette)ren v(er)mechticht sedt ordineert et c(on)stitueert/
anthonise uuten hove gehete(n) zedelee(re) sine(n) sone oic onse(n) ingesete(n) poirte(r)/
o(m)me inde(n) name en(de) van weghe(n) desselfs jans ons poirt(er)s teijsche(n) op te/
bue(re)n en(de) tontfange(n) alsulke twee last harinx goet vol en(de) zuete wel/
gepact en(de) mette(n) brande van antwerpe(n) getekent die hem aen janne/
raepe innegesete(n)ne poirte(r) der stadt van antwerpe(n) gevalle(n) sijn ende/
v(er)schene(n) sinte m(er)tensmisse lest lede(n) te loven te leve(re)n die de selve/
jan onse poirte(r) tege(n) den selven janne rape dueghdelic gecocht/
heeft elc last voe(r) xxxviii[½] peet(er)s elke(n) peet(er) voi(r)e xviii stuv(er)s gereke(n)t/
en(de) quitan(cie) van sijne(n) ontfange te gevene en(de) den voirs(creven) schulde(r) vande(n)/
selve(n) ontfange volcomelic tontlasten(e) en(de) te quiteren(e) en(de) die schult/
oft noot wae(re) oft hem behoefde met richte talle(n) plaetse(n) en(de) voe(r) alle/
richte(re)n d(aer) dat gebue(re)n oft behoe(re)n sal moge(n) te v(er)volgene ende te/
bedingene en(de) alle pointe(n) en(de) articlen van rechte d(aer) toe nae recht/
oft costume vand(er) plaetse(n) dienen(de) te houde(n) en(de) te v(er)wae(re)n en(de) totte(n)/
ynde uut vande(n) rechte te v(er)volgen(e) met vo(n)nisse(n) te wynne(n) oft [te] v(er)liese(n)/
uutset en(de) composicie en(de) my(n)lijcke yffeni(n)ge dair af te maken(e) en(de)/
allet tegene d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n inde(n) rechte en(de) and(er)ssins/
gelijc de voirs(creven) onse poirte(r) selve doen soude oft mocht waert dat/
hij voe(r) oghe(n) wae(re) Geloven(de) de voirs(creven) onse poirte(r) in goede(n) trouwe(n)/
tot ewighe(n) daghe(n) voe(r) goet vast gestentich en(de) van weerden/
te houde(n) en(de) te hebbene soe wes bide(n) voirs(creven) ja(n)ne anthonise sine(n) sone/
d(aer) inne en(de) des d(aer) aen cleve(n) mach gedaen en(de) gevord(er)t sal worde(n)/
alle argelist h(ier) inne uutgescheid(en) cor(am) oud(erogghe) burg(imagistr)[o] berthe(m) vos/
scab(inis) novemb(ris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator