SAL8140, Act: R°114.2-V°114.1 (206 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°114.2-V°114.1  
Act
Date: 1470-12-03

Transcription

2020-08-10 by Dominique Van Daele
It(em) gerart van fornemont wonen(de) tsinte remeys gheest in p(rese)nc(ia) heeft/
ghelooft renuwarde de rittaert wonen(de) te rosierez saint simphorijn ter/
manissen desselfs reyniers te comen(e) voir die wet van s(in)t remeys gheest/
oft voir ande(r) wetten dair dat behoe(re)n sal ende hem ald(aer) in alle sijn erflijke/
goede te s(in)te remeys gheest ende dair omtrent gheleghen behoirlick/
goeden ende erve(n) ende desgelijcx sijn haeflijke goede nae recht der selv(er)/
wet behoirlijken ende in sulk(er) manie(re)n dat den selve(n) reyne(re)n vast ende/
zeker mach sijn in sine(n) handen setten ende ov(er)gheven als desselfs reyners/
p(ro)pre haeflijke goede Tot dien eynde dat de selve reynuwaert met v(er)coepe(n)/
der erflijke oft haeflijke goede voirs(creven) alsoe vele dat [pe(n)ni(n)ghe] sal moghen maken ende/
dair af neme(n) als ghedraghen mach daenghedeelte des voirs(creven) gerarts/
alse van iiii(½) peet(er)s lijft(ochten) Dair inne de voirs(creven) gerart met sijnen/
medeplichte(re)n ghehouden es aen zegher vander rivie(re)n te bruessele beide/
ende vanden p(ri)ncipalen ghelde ende v(er)letten pachte ende desgelijcx oic/
de vroentcosten die de voirs(creven) reynuwart voir den voirs(creven) gerarde alh(ier)/
te loven(e) ind(er) vroenten betaelt heeft ende die hij met sijnre eedt grotssen/
sal Ende oft de selve renuwaert derfgoede v(er)cochte dat dan de voirs(creven)/
gerart dair af te hande ende te monde come(n) sal op dat hijs behoefde/
ende den coopma(n) waerscap gheloven mette(n) ghene(n) die d(aer) toe nae recht
//
behoeve(n) sullen Ende o(m)me den voirs(creven) renuwaerde inde voirs(creven)/
erflijke goede ghegoet te wordden(e) ende hem de voirs(creven) haeflijke/
goede inder manie(re)n voirs(creven) ov(er)ghegeve(n) te wordde(n) es borghe des/
voirs(creven) geraerts als p(ri)ncipael sculde(r) renuw(ar)t claws wonen(de) te/
gheest s(in)t remey Et p(rim)[(us)] cor(am) vos wynghe dec(embris) iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator