SAL8140, Act: R°132.1 (226 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°132.1  
Act
Date: 1470-12-18

Transcription

2020-10-07 by Dominique Van Daele
Nae dien dat jan va(n) chynnoet als geleit totte(n) goeden have en(de)/
erve jans coulon sone jans wile(n) coulon voir de tenue(r) van scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) van vijftich schilde hadde doen bescrive(n) den voirs(creven)/
janne coulon die hem ongebruyc dede aende goede h(ier) ond(er) bescr(even) Inde(n)/
ierste(n) aen een stuc lants gelege(n) inde p(ro)chie va(n) grave(n) voir thoff/
del motte neve(n) den wech gaen(de) va(n) arkene(n) te duwecheal wert/
It(em) een stuc lants gelege(n) op tselve velt neve(n) den vors(creven) wech en(de)/
neve(n) den wech ald(aer) me(n) gheet t(er) motte(n) wert It(em) i stuc lants/
opt selve velt gelege(n) neve(n) den bosch gehete(n) de wery It(em) huys/
en(de) hof gelege(n) inde(n) berch va(n) arkene(n) aende(n) wech d(aer) me(n) gheet/
terkene(n) wert aen deen zijde en(de) de goede renier wynant sone/
in dand(er) zijde It(em) huys en(de) hof met eene(n) beemde gelege(n) inden/
berch va(n) arkene(n) strecken(de) acht(er)wert tot aende(n) wech die gheet/
tarkene(n) wert It(em) [int schue(r)] eene(n) tas corens mette(n) stroe eene(n) tas/
erwete(n) mette(n) stroe eene(n) tas boene(n) It(em) zeke(r) caff It(em) eene(n)/
tas hoeys gelijcme(n) de sond(er) den selve(n) ja(n)ne va(n) chynnoet van/
sine(n) dueghdelike(n) gebreke(n) vors(creven) te v(er)nuege(n) en(de) de meye(r) van/
arkenen mids v(er)suecbrieve vand(er) stad van loven(e) dexecucie gedaen/
heeft ov(er) den vors(creven) ja(n)ne coulon en(de) hem dach va(n) rechte besceide(n)/
voir meye(r) en(de) scep(enen) van loven(e) teene(n) genoemde(n) dage gelijc die/
rescripcie vande(n) meye(r) va(n) arkene(n) dat uutwijsde en(de) begreep/
Tot welke(n) daghe nocht oic op hede(n) als opde(n) naeste(n) dach va(n)/
rechte en(de) met rechte v(er)streke(n) de vors(creven) jan coulon nocht oic/
nyema(n)t va(n) sine(n) weghe(n) come(n) en is soe es t(er) manisse(n) smeyers/
gewijst datme(n) den vors(creven) ja(n)ne va(n) chynnoet vanden vors(creven) goede(n)/
tot sijne schout behoeff houde(n) sal in sine(n) beleide alsoe v(er)re/
dat noch voir hen come(n) is p(rese)nt(ibus) scab(inis) in scampno dec(embris) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator