SAL8140, Act: R°47.2 (74 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°47.2  
Act
Date: 1470-08-13

Transcription

2020-02-08 by Dominique Van Daele
It(em) wijnant vanden wyere pannesleghe(r) katline golijs sijn wijf/
weduwe denijs wijlen vanden berghe wapemak(er)s andries ende peeter/
vanden berghe ghebruede(re) des voirs(creven) denijs inden name en(de) van weghe(n)/
van allen den wettighe(n) kinde(re)n der voirs(creven) katline(n) ende wijlen denijs/
ghehuysschen onder huer daghe sijnde die de vors(creven) andries en(de) peet(er) en(de)/
inde ghehuyssche(n) in desen op hen ghenome(n) hebben ende ghelooft te/
vervane in p(rese)ncie(n) der scepen(en) van loven(e) ghestae(n) hebben ope(n)bairlijck/
quijt gheschonden inden name en(de) tot behoef der meeste(re)n vand(er) dist(ri)bucie(n)/
vanden capellane(n) der kercken van s(in)te peet(er)s te loven(e) alle alsulke(n) vurw(er)den/
ende recht als sij e(n)nichsins hadde(n) oft hebben mochte(n) aengaen(de) den coepe/
van eene(n) huyse gheheeten den roesenhoet mett(er) schaelgien ende met eene(n)/
huyse dair acht(er) ghelege(n) gheheeten dblauhuys ende met eene(n) doergange/
en(de) huyse dair op staen(de) uutcomen(de) tot opde raeymaect ende met alle(n)/
sine(n) toebehoirte(n) voe(r) ende acht(er) gheleghen inde hoelstrate tussche(n) de bruwe/
ca(m)me gheheete(n) den roesenhoet in deen zijde ende thuys gheheeten de(n) tuymelee(r)/
aen dander zijde Welke voirs(creven) goede de voirs(creven) wijlen denijs in sijnre levend(en) tijt/
teghen der selv(er) dist(ri)bucie(n) ghecocht hadde zonder guedinghe dair af ontfange(n)/
te hebben hen bekennen(de) de selve p(er)soene inde selve goede egheen recht te/
hebben noch te behoude(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Ende gheloven(de) der selv(er) dist(ri)bucie(n)/
noch den executeurs vanden testamente jans wijlen storm uut ocsuyse vand(er)/
selve(r) comescap ne(m)mermeer aen te spreken(e) noch te moeyen in e(n)nighe(n) rechte/
gheestelick oft weerlick in e(n)nig(er) manie(re)n consenteren(en) ende ov(er)gheven(de) der selv(er)/
dist(ri)bucie(n) ende den executeurs voirs(creven) metten voirs(creven) goeden te moghen doen hue(re)n/
vryen wille ende p(ro)fijte het sij met vercoepe oft and(er)ssins in alle alsulker/
vueghe(n) forme(n) ende manie(re)n oft dair af [noyt] vurw(er)de oft coep tusschen hen ter/
eene ende den voirs(creven) wijlen denijse ter ande(re) zijden ghedaen en(de) geschiet/
en hadden gheweest Ende van des voirs(creven) es hebben de vors(creven) ghehuyssche(n)/
ghelooft den vors(creven) andriese ende pete(re)n scadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e)/
cor(am) oppend(orp) wynghe aug(usti) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator