SAL8140, Act: R°83.1-V°84.1 (147 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°83.1-V°84.1  
Act
Date: 1470-10-12

Transcription

2020-05-11 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lieden dat vrancke vander haghen zone wijle(n) vranx en(de) m(ar)g(rie)[te] crabs/
[sijn wijf docht(er) jans crabs] wonen(de) te wiltsele in p(rese)ncia hebbe(n) ghenome(n) en(de) bekent dat sij ghenome(n)/
hebbe(n) van joffr(ouwe) g(er)truyt va(n) langrode weduwe henricx wijlen van/
wynghe dwynhof der selv(er) joffr(ouwe) g(er)truydt gheheeten thof tscoten/
metten huysen hoven wynnen(de) landen beempden eeussele(n) en(de) bog(ar)den dair/
toe behoren(de) ende met sine(n) toebehoirte(n) ghelegen inde p(ro)chie van/
bierbeke opden aenhouw uutgenome(n) tghetieghelt woenhuys dair/
inne dat de voirs(creven) wyn(nen) negheen recht hebben en zullen Te houden(e)/
te hebben(e) ende te wynnen(e) van half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van xviii jairen lanck due(re)nde deen nae dande(re) zond(er) middel volghen(de)/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) te weten tvoirs(reven) hoff metten wynnen(de) lande(n)/
o(m)me de helicht van allen den vruchte(n) jairlix opde selve goede wassen(de)/
Bij alsoe dat de voirs(creven) wynne(n) die afdoen sullen ende inden bant/
leve(re)n ende der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truden helicht tierst ende voir al int/
tschue(re) vue(re)n ende tassen eer sij thue(r) zullen moghen rue(re)n zonder/
cost der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)trud(en) ende de voirs(creven) beempde en eeusele elcx jairs/
voe(r) ende o(m)me sesse gul(den) pe(n)ninghe(n) geheete(n) peet(er)s der mu(nten) [d(er)] h(er)toghe ph(illip)s/
wijlen van bourg(oig)[ne(n)] ende van brabant goet en(de) ghinge te weten(e) xviii/
stuv(er)s (et)c(etera) voir elken der voirs(creven) peet(er)s gherekent alle jaire tsinte m(er)tens/
misse inden wynt(er) te betalen(e) ende te loven(e) te leveren(e) der voirs(creven) joffr(ouwe)/
g(er)truyden den voirg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Op de vurw(er)den ende (con)dicie(n) h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten dat/
de voirs(creven) wynne(n) jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) wynnen(de)/
lande wel ende loflick wynne(n) werve(n) mesten en(de) besayen sulle(n) op/
huer ghetijdighe voren Te weten(e) den wynt(er)art op iiii den zom(er)art/
op drie voren ende de stoppele(n) eens o(m)me gedae(n) en(de) die tot hue(re)n afscheyde(n) alsoe/
laten de voirs(creven) goede wel en(de)à loflick [te]bevreede(n) sulle(n) bynden tot hue(re)n/
It(em) de vors(creven) wy(n)ne sullen sij ghehoude(n) sij(n) de selve goede jairlix hue(re)en t(er)mij(n) due(re)nde/
te bevreede(n) ende die tot hue(re)n afscheiden(en) vanden vors(creven) t(er)mijne alsoe/
wel en(de) loflick bevreedt te laten(e) [en(de) de voirs(creven) joff(rouwe) sal die hen tot hue(re)n ae(n) comen(de) bevreedt leve(re)n] It(em) de voirs(creven) wynne(n) zullen jairlix/
ghehoude(n) sijn alle de weghen straten ende wat(er)leyden o(m)trent den goede(n) gelege(n)/
die sij in helicht wynni(n)gen houden(de) sijn wel en(de) loflick te houden(e) zond(er)
//
cost est last der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)trude(n) It(em) es voort vurw(er)de/
dat soe wa(n)neer der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)trude(n) helicht ghedorssche(n) es/
dat sullen de voirs(creven) wynne(n) huer tot loven(e) vueren tot hue(re)n/
huyse ende dair voe(r) hebben caf ende stroe It(em) es voort/
vurw(er)de dat de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt jairlix omtrent lovenjoel/
sal doen steken ii cuyten m(er)ghels ende die zullen die wynne(n)/
met hue(re)n waghen(en) en(de) p(er)den halen ende vue(re)n opde voirs(creven) lande/
alsoe wael opde verste als opde naeste tot hue(re)n a meesten/
profijte ende joffr(ouwe) g(er)truyt sal den merghel ende tsteken betale(n)/
It(em) de voirs(creven) wynne(n) zullen jairlix hebben tot hue(re)n v(er)doene/
(½) boend(er) lants [vanden beste(n) noch vande(n) maetsten] o(m)me voir hen dair inne te wynnen(e) [inde(n) zom(er)art] dat hen/
best ghelieve(n) sal dair af dat joffr(ouwe) gheertruyt gheen helicht/
wy(n)ninghe hebben en sal It(em) sulle(n) de vors(creven) wynne(n) allet stroe/
jairlix vanden goeden comen(de) met hue(re)n beesten etten en(de) slijten/
ende dair af mest maken en(de) dat opde vors(creven) lande vue(re)n tot/
hue(re)n meesten profijte It(em) es voort vurw(er)de dat de voirs(creven) joffr(ouwe)/
g(er)truyt ende de wynne(n) jairlix coepen zullen inde drie yerste jaire(n)/
vanden voirs(creven) t(er)mijne coepe(n) sulle(n) lxxv mandelen stroes ende inde/
ande(re) v(er)volgen(de) jaire(n) l mandelen stroes oft meer op dat d(er) vors(creven)/
joffr(ouwe) g(er)trude(n) ghelieft dwelc de wynne ald(aer) men dat coepe(n) sal/
halen sal bynne(n) den vors(creven) hove ende dair af mest maken ende/
dat vue(re)n opde voirs(creven) lande tot hue(re)n meeste(n) p(ro)fijte gelijck vors(creven)/
steet Ende van dien stroe sal de vors(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt betalen/
de twee deele en(de) de wynne(n) tderdendeel It(em) noch sulle(n) de vors(creven)/
joffr(ouwe) g(er)truyt ende de wynne(n) jairlix [inde vors(creven) yerste drie jaire(n)] deen mayen hond(er)t daghe/
heyen ende die sulle(n) die wy ende inde ande(re) vervolgen(de) jaire(n) l/
daghe(n) [oft meer op dat der vors(creven) joffr(ouwe) g(er)truden gelieft] ende die heye zullen die wynne(n) halen ende met hue(re)n/
beesten te meste bringhe(n) ende dat opde voirs(creven) lande vue(re)n tot hue(re)n/
meesten p(ro)fijte ende van dier heyden te mayen(e) sal joffr(ouwe) g(er)truyt/
de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sulle(n) den wercliede(n) den mo(n)tcost
//
gheven It(em) de wynne en sulle(n) egheen lande moghen hoervruchte(n)/
noch de voirs(creven) goede nyeman(de) voort moghen uutgheve(n) dan bij consente/
der vors(creven) joffr(ouwe) g(er)trude(n) It(em) de voirs(creven) wynne(n) sullen jairlix leve(re)n/
l mandelen walms xvi walme in elck bussele o(m)me opde huysinge/
vanden voirs(creven) goeden verdect te wordde(n) ende alsme(n) dien v(er)dect d(aer)/
af sal de joffr(ouwe) voirs(creven) de dachue(re)n betalen ende de wynne(n) sulle(n)/
den wercliede(n) den montcost gheve(n) It(em) de voirs(creven) wynne(n) sullen de/
huysinghe [van ande(re) wercke] vanden voirs(creven) goeden vand(er) ond(er)ster rijkelen nederw(er)ts houde(n)/
op hue(re)n cost in goeden state Ende alsmen dair dect plect ty(m)mert/
oft metst van e(n)nighen ouden wercke dair af sulle(n) de wy(n)nen de(n)/
werclieden den mont cost gheve(n) ende joffr(ouwe) g(er)truyt sal de dachhue(re)n/
betalen ende de wynne(n) sulle(n) de stoffe dair toe halen dair men/
hen die bewijsen sal It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) der vors(creven) joffr(ouwe)/
g(er)truden jairlix houde(n) ii verken(en) lopen(de) metten hue(re)n altoes van/
half m(er)te tot sinte andriesmisse toe [des sal sij hen jairlix geve(n) ii ame(n) slijt(en)] It(em) de voirs(creven) wynne(n) sullen/
jairlix ghehouden sijn der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)trude(n) te leveren(e) [tot] hue(re)n/
huyse te loven(e) huer berrynghe die sij omtrent den voirs(creven) hove/
sal doen maken ende de selve joffr(ouwe) g(er)truyt sal alsdan den voirma(n)/
den mont cost gheve(n) It(em) de voirs(creven) wynne(n) en sullen negheen/
hout moghen houwen dan alleene mog voir huer berrynghe/
dwelck hen nochtan de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt bewijsen sal in relijk(er)/
manie(re)n voir hen berry(n)ghe alleene ende niet vorde(r) It(em) de vors(creven)/
wynne sullen jairlix der voirg(enoemde) joffr(ouwe) g(er)trude(n) tot loven(e) leve(re)n/
ii mandelen stroes tot hue(re)n huyse ende oic der selv(er) joffr(ouwe) g(er)trude(n)/
jairlix doen met hue(re)n waghen(en) ende p(er)den iiii carweyden en(de)/
des sal de selve joffr(ouwe) g(er)truydt den voirs(creven) wynne(n) jairlix gheve(n)/
iiii ellen vullens lakens It(em) allet dooft dat jairlix inde bog(ar)de/
wassen sal dat zullen de vors(creven) joffr(ouwe) en(de) de wynne halff ende/
half deylen m(air) de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt sal dat t(er) eerden doen leve(re)n/
ende de wynne sulle(n) der joffr(ouwe) helicht huer tot loven(e) tot hue(re)n
//
huyse leve(re)n It(em) de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt ende de wynne/
sullen van malcande(re)n moghen scheyden bynnen den yersten ix/
jairen op dat hen ghelieft Behoud(elijc) dat die ghene die/
alsoe scheyden wilt dat den ande(re)n i jair te voe(re)n condighe(n)/
sal Ende alle dese vurw(er)den (con)dicie(n) gelufte(n) voirs(creven) hebben/
ghelooft de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt in deen zijde ende de wynne(n)/
in dande(re) malcande(re)n vast ghestentich van weerde(n) en(de) onv(er)brekelic/
te houden(e) en(de) te hebben(e) tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n)/
en(de) verschijne(n) sulle(n) ende telken t(er)mijne als vervolghde schout/
cor(am) opp(endorp) winge oct(obris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator