SAL8140, Act: R°94.4-V°94.1 (170 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°94.4-V°94.1  
Act
Date: 1470-10-29

Transcription

2020-06-04 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat jannes opden berch rintmeest(er) she(re)n van rotsselair/
salmen tande(re)n tijden uutgegeve(n) ende v(er)pacht heeft in jareschare(n)/
janne coelebrant de thiende van heyst doen toebehorende den hee(r) van/
salme(n) ende de selve jan colebrant de thiende voort ghedeylt heeft/
janne vanden broeke zone wijlen jans janne vanden broeke gheheeten/
die keyser henricke gheens ende gielijse van outvenne welke(n) verpechtinge(n)/
nochtan niet wederstaen(de) de voirs(creven) rintmeest(er) de voirs(creven) thiende mids dien/
dat de voirs(creven) pechtene(re)n die niet loflick en(de) v(er)borghden heeft op sine(n)/
cost doen v(er)gade(re)n inne halen ende inne vue(re)n ende dair nae de voirs(creven)/
pechtene(re)n die inne ghehaelde thiende tot henw(er)t ghenome(n) hebben/
Soe eest dat de voirs(creven) jan vanden broeke met sine(n) voirg(enoemde) medeplichte(ren)/
jan vanden broeke gheheeten die keyser henrick gheens ende gielijs va(n) houtve(n)ne
//
den selve(n) ja(n)nese ghelooft hebben indivisim de costen vanden/
voirs(creven) innehalen(de) ende innevueren(de) gedragen(de) t(er) su(m)men van xvi/
rins gul(den) te betalen soe wa(n)neer dinnehaeld(er)s ende innevuerd(er)s/
hen ghepurseert sullen hebben met hue(r) eedt dat sij de vorg(eruerde)/
thiende met e(n)nighen afnemen(en) oft ettinghen niet ghemind(er)t/
en hebben ende dat alsoe die gheheel vruchten vand(en) voirg(eruerde)/
thienden den voirs(creven) iiii p(er)soene(n) ghevolght sijn Behoud(elic) dat inde/
voirs(creven) xvi rins gul(den) den voirs(creven) iiii p(er)soene(n) ten afslaghe come(n)/
sullen alsulken viii rins gul(den) als de selve iiii p(er)soene(n) roelove/
roelofs betaelt hebben van weghen des voirs(creven) jannes in afslage/
van alsulk(er) schout als de selve jannes den voirs(creven) roelove/
schuld(ich) es cor(am) oppend(orp) absoloens oct(obris) xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator