SAL8140, Act: V°107.1 (195 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°107.1  
Act
Date: 1470-11-23

Transcription

2020-07-13 by Dominique Van Daele
It(em) h(er) buridaen roebosch prieste(r) in p(resen)c(ia) der scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft ghekint en(de) gelijt dat hij van henrick van lynhte(re) ghehave(n) en(de) ontfange(n)/
heeft alsulke xiiii rinssche [gul(den)] als hem bij meest(er) janne van grousselt he(re)n/
peete(re)n die beye(re) canonck der kercken van sinte peet(er)s te loven(e) lodewijke/
roelofs nu t(er) tijt scepen(e) te loven(e) ende hildeg(ar)de van holsbeke secretar(is)/
der stad van loven(e) ov(er) den voirs(creven) henricke aengheseet wae(re)n uutgereyct/
te wordden uut saken va(n)de(r) costen van ghedinghe die de voirs(creven) h(er)/
buridaen met meest(er) barthelmeeuse phi(lips) ende henricke van linthe(re)/
sine(n) borghe t(er) eene zijden ende henricke de(n) hollande(re) met sine(n) mede/
plichte(re)n t(er) ande(re) zijden tande(re)n tijden voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
ghehadt hebben van zeke(re)n huysen ende goeden geleghen buyten der biest/
poerten die de voirs(creven) h(er) buridaen teghen den voirs(creven) h(er) barthelmeeuse/
ghecocht heeft ende die de voirs(creven) henrick den voirs(creven) meest(er) barthelmeeuse/
dair te voren vercocht hadde Bekennen(de) voirt de voirs(creven) h(er) buridaen vande(n)/
selven henricke ontfanghen te hebben alle ande(re) extraordinar(isen) costen die/
de voirs(creven) h(er) buridaen te div(er)se ande(re)n plaetssen om des voirs(creven) ghedinghs/
wille ghehadt ende ghedaen heeft acht(er)volgen(de) den appointemente ende/
uutspraken bijden voirs(creven) h(ere)n pete(re)n de beye(re) ende meest(er) jacoppe janssoen/
van berghen dair af ghedaen ende uutghesproken den voirs(creven) henricke/
van lynthe(re) ende meest(er) barthelmeeuse ende eene(n) yeghelijken and(er)s dien/
dit aengaen mach vanden xiiii rinssche gulden(en) en(de) van al den ande(re)n/
extraordinar(isen) costen voirs(creven) ende van allen rep(ar)acien den goeden aengaen(de)/
dair mede de voirs(creven) h(er) buridaen den voirs(creven) henrick soude moghen betijen/
acht(er)volgen(de) beyde den voirs(creven) uutspraken volcomelijck quijtschilden(e)/
Gheloven(de) de selve h(er) buridaen renuncieren(de) in desen der p(ri)vilegien/
en(de) vrijheyden vand(er) univ(er)siteyt van loven(e) den voirs(creven) p(er)soene(n) nocht enige(n)/
van hen uut ocsuyne van tghene des voirs(creven) es ne(m)mermeer aen te/
spreken(e) te moeyen noch te vexe(re)n bij hen [selve(n)] noch bij yeman(de) and(er)s in/
enighen rechte gheestelijck noch weerlick in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) roelofs/
wynghe novemb(ris) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator