SAL8140, Act: V°125.3-R°126.1 (221 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°125.3-R°126.1  
Act
Date: 1470-12-15

Transcription

2020-09-24 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat wout(er) die becke(re) als gheleyt totten goeden have/
ende erve katline(n) van rode weduwe jans wijlen vanden bog(ar)de voir de/
tenue(r) van scepen(en) brieve(n) van loven(e) van twee rijd(er)s lijft(ochten) ten live/
desselfs wout(er)s en(de) wout(er)s sijns soens ende des lanxte leven(de) van hen/
beiden hadde doen besc(ri)ven der voirs(creven) weduwen die hem onghebruyck/
dede aen alle de vors(creven) goede have ende erve ende ond(er) den ande(re)n/
aen die goede h(ier) ond(er) besc(re)ven Inden yersten huys ende hoff met/
sine(n) toebehoirten groot omtrent drie dach(mael) regenote jan van cope/
en(de) de strate beneden te moelenbroeckweert gaen(de) It(em) (½) zille lants/
ghelegen opt borneken regenoet jorijs vanden goedenhuys en(de) wout(er)/
trauwants It(em) i(½) zille beempts ghelegen aen die strate va(n) mole(n)beke/
reghenoete henrick van morre op deen zijde ende goert golijs op/
dand(er) It(em) (½) boend(er) lants opt borneken ghelegen regenoet wouter/
trauwants ende henrick vanden goedenhuys It(em) (½) boend(er) lants bove(n)/
den letterbach regenoet jan delman en(de) gheert die cuype(re) It(em)/
(½) boend(er) lants opt selve velt acht(er) den oudenberch reg(enoet) h(er) jan van/
hug(er)den ende heynken vanden goedenhuys vand(er) capellen It(em) (½) zille/
lants inde molebeecsche delle ghelegen regenoet jan delmans en(de)
//
henrick stevens It(em) een boender lants opt borneken gheleghen/
regenoet jan van coepe ende dba dabt van vliederbeke It(em) (½) boend(er)/
boschs ende beempt acht(er) tdelgat ghelegen regenoet h(er) jan van/
hug(ar)den ende jan vanden goedenhuys te tielt de raymake(re) sonder/
den voirs(creven) woute(re)n van sine(n) dueghdelijken gebreken voirs(creven) te vernuegen/
ende de stadhoude(r) smeyers van zichen(en) tot molenbeke mits v(er)sueck/
brieve(n) vand(er) stad van loven(e) aen hem ghedaen dexecucie ghedaen/
heeft met leveringhen der voirs(creven) goede(n) ende der voirs(creven) weduwen/
ende m(er)ten(en) cluppels als momboir katline(n) vanden bog(ar)de sijns wijfs/
dach van rechte bescheyden voir meye(r) ende scepen(en) op dat sij tsigen/
de vors(creven) leveringhe yet hadden willen segge(n) oft allige(re)n opden/
naesten voirleden(en) dach van rechte dach bescheyde(n) hadde gelijck/
tybout steenweeghs geswore(n) bode der stad van loven(e) die de/
vors(creven) versueck brieve(n) aen den vors(creven) stadhoude(r) ged(ra)gen heeft Ende de(n)/
vors(creven) leveringe inden name vande(n) vors(creven) woute(re)n ontfange(n) heeft/
ende ov(er) tbeteekenen vanden vors(creven) dage van rechte geweest heeft bij/
sijne(n) eede gedragen en(de) gecleert heeft Tot welken yersten daghe/
van rechte noch oick tot desen daghe als opden naesten dach va(n)/
rechte [en(de)] met rechte v(er)streken de voirs(creven) weduwe noch de voirs(creven) m(er)ten/
noch oic niemant van hue(re)n weghe(n) come(n) es soe es t(er) manisse(n)/
smeyers ghewijst datme(n) den vors(creven) woute(re)n vanden voirs(creven) goeden tot/
sijne schout behoef houde(n) sal in sine(n) beleyde alsoe verre dat/
noch voir scepen(en) come(n) es cor(am) om(n)ibus scab(inis) dempto pynnock/
decemb(ris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator