SAL8140, Act: V°16.2-R°17.1 (24 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°16.2-R°17.1  
Act
Date: 1470-07-10

Transcription

2019-10-31 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n (et)c(etera) saluyt met kennissen der wairh(eit)/
doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pre(n) p(er)soene jan/
besuetz ende heeft in ald(er) best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best/
sal diene(n) ende behore(n) met sine(n) vryen eygene(n) wille gheconstitueert ghesedt/
en(de) volcome(n) macht ghegeve(n) ende met des(er) yeghew(er)dighen he(re)n (con)stitueert sedt/
en(de) volcome(n) macht gheeft anthonijse besuetz sine(n) brueder arnde vande(n)/
zande anthonijse guttuery diene(r) desselfs jans ende gielise arrens ende/
elken van hen besundert o(m)me alle ende yeghewelke sijn goede chijse renten/
erfpachten lijfrente(n) jairgulde(n) vervallen ende schulde(n) den voirs(creven) janne besuetz/
toebehoiren(de) inden lande van brabant oft elswair ende men hem schuldich/
es oft naemaels wesen sal Te rege(re)n te manen te eyssche(n) op te bue(re)n ende/
tontfanghe(n) aen wat p(er)soene(n) oft goeden oft te wat steden oft plaetssen dat/
dat sijn mach Dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) en(de) rastamente(n)/
te doen leggen(e) nae ghewoente(n) en(de) costume(n) vand(er) plaetssen dair dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude moghen Ende op dats noot ghebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelick of weerlick met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te bescudden(e)/
en(de) te bedingen(e) die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge/
dair af te maken(e) den sculde(re)n van dats sij oft e(n)nich van hen ontfangen/
sal hebben quijt te scelden(e) en(de) quitan(cien) te geven(e) ende voirt aen g(e)n(er)alick/
en(de) sp(eci)alick allet ghene dair inne te doen(e) en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) jan/
besuetz selve soude moghe(n) doen in dien dat hij ald(aer) tegew(er)dich ende/
voir oeghen wee(r) Gheloven(de) voir ons de selve jan besuets in goede(n) trouwe(n)
//
voir goet vast ghestentich ende onv(er)breckelick te houden(e) ende te hebben(e)/
tot ewighe(n) daghen al tghene des bijden voirs(creven) sine(n) p(ro)cur(eur)s oft den/
eene(n) van hen ind(er) zaken voirs(creven) ende in des dair aen cleve(n) oft uutspruyte(n)/
sal moghe(n) ghedaen ende ghevorddert sal wesen in e(n)nig(er) manie(re)n due(re)nde/
dese p(ro)curacie ende mechtich(eit) totte(n) wederroepe des voirs(creven) jans besuetz/
en(de) niet langhe(r) alle arghelist h(ier) inne uutghescheyde(n) cor(am) tybe burg(imagistr)[o]/
oppend(orp) wynghe scab(inis) julii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator