SAL8140, Act: V°173.1 (298 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°173.1  
Act
Date: 1471-02-06

Transcription

2021-01-03 by Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) (et)c(etera) burg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raid der stad van lov(en)/
saluyt (et)c(etera) Doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) is/
in p(ro)pren p(er)soene jan vander voort van berthem zone wijlen joes en(de)/
heeft in ald(er) best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best diene(n) mach/
ende behoren volcomelijck ghemechticht gesedt geordineert en(de) geconstitueert/
en(de) met desen l(ette)ren vermechticht sedt ordineert en(de) (con)stitueert gheerde/
gheerijs briede(r) o(m)me alle ende yeghewelke desselfs jans goede chijsen/
renten pachten lijft(ochten) en(de) schulde(n) te loven(e) te winxele te berthem/
en(de) elswair tot wat plaetssen oft aen wat goeden oft p(er)soene(n) dat dat/
sijn mach oft gebue(re)n sal moghe(n) Te eysschen(e) te manen(e) op te bueren(e)/
inne te heffen en(de) tontfanghe(n) ende van allen ghevallen(en) [en(de) v(er)]schijnen(de) rente(n)/
schulde(n) en(de) chijsen behoirlijke en(de) behoeflijke den ghene(n) dies behoeft quitan(cien)/
te gheve(n) ende die goede chijsen renten pachte(n) en(de) schulde(n) ofts noot zij/
met rechte tallen plaetssen ende voir alle richte(re)n dair dat behoe(re)n/
ende behoeve(n) sal moghe(n) te v(er)volgen(e) ende derflich(eit) ende p(ro)prieteyt/
van dien te bedingen(e) ende alle pointe(n) ende article(n) van rechte dair toe/
nae recht oft costume vand(er) plaetssen dienen(de) te houden(e) en(de) te v(er)wae(re)n/
ende totten ynde uut vanden rechte met vo(n)nissen te wynne(n) oft te v(er)liesen/
uutsedt en(de) composicie te maken ende allet ghene dair inne te doene/
en(de) te vorde(re)n inde(n) rechte en(de) and(er)ssins gelijck de voirs(creven) jan vander voort/
selve doen soude oft mochte wairt dat hij ald(aer) p(rese)nt en(de) voir oeghe(n) wae(r)/
p(ro)mittens rat(um) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] oppend(orp) vos scab(inis) feb(ruarii) vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator