SAL8140, Act: V°179.4-V°180.1 (305 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°179.4-V°180.1  
Act
Date: 1471-02-13

Transcription

2021-01-09 by Dominique Van Daele
Cont zij allen lieden dat jan haes geheeten weyns stroedecke(r)/
heeft opghedraghen met rechte v(er)tienissen een huys mett(er) cokenen/
mett(er) gheheeld(er) vouten onder tselve huys en(de) ond(er) dand(er) huys/
des voirs(creven) jans daer neven gheleghen staende mette(n) ovene ende/
mette(n) osiendruppe(n) en(de) wat(er)vallen [der selv(er) goede(n)] gelijc de selve goede de selve/
osiendruppe(n) en(de) wat(er)vallen opden dach van heden aldaer hebben(de) sijn/
met een stuck hoefs d(aer) toe behoiren(de) ghelijk(er)wijs de voirs(creven) goede/
gheleghe(n) sijn buyten der bynne(n)ster dorpstraetpoirte(n) tussche(n) tselve/
and(er) huys en(de) hoff des voirs(creven) jans aen deen zijde ende de goede claes/
collay lijnewevers aen dand(er) zijde strecken(de) de voirs(creven) goede/
acht(er)weert totte(n) kerspetstreetken ald(aer) in desen uutgenomen de plaetsse d(aer)/
vand(er) voirs(creven) cokenen afghespleten en(de) ghenome(n) es staen(de) boven de voirs(creven)
//
voute daer des voirs(creven) jans leede(re)n ligghen die de selve jan tot hemw(er)t/
behouden heeft ghelijc de selve plaetsse ald(aer) nu t(er) tijt met hue(re)n wenden/
vand(er) selv(er) cokenen versceiden es ende ghelijk(er)wijs tvoirs(creven) huys en(de) hoff/
vanden voirg(eruerde) ande(re)n huyse en(de) hove des voirs(creven) jans te weten(e) den hoff/
met zeke(re)n palen en(de) teeckene(n) ende thuys met eend(er) want van onder/
tot boven verscheiden sijn welke want den voirg(eruerde) twee huysen teewighe(n)/
daghen te ghelijcke toebehoiren sal en(de) te ghelijken coste van hen beyden/
in goeden state en(de) rep(ar)acien ghehouden wordde(n) den voirs(creven) janne haes/
met allen rechte h(ier) af uutgedaen ende met allen uutghewijst sijnde Soe/
es dair inne ghegoedt met eene(n) erfelijken rechte claes colay voirs(creven) bij/
orlove ende manissen she(re)n vanden gronde ende wijsdo(m)me der scepen(en)/
opde erfvurwerde(n) ende condicien h(ier) ond(er) besc(reven) Te weten inden iersten/
dat de voirs(creven) jan haes tewighe(n) daghe sinen osiendrup ende wat(er)val/
vanden voirs(creven) sinen goeden ov(er) ende dore de voirs(creven) goede svoirs(creven) claes/
als nu teghen den voirs(creven) ja(n)ne v(er)cregen hebbe(n) ende behoude(n) sal in sulk(er)/
manie(e)n als hij dien ghehadt heeft ende opden dach van heden heeft/
It(em) dat de voirs(creven) claes ende jan te weten elc van hen beyden in sinen/
voirs(creven) hoff alsoe nae en(de) bij elx and(er)s goeden sonder malcande(re)ns goede/
te gheraken sal moghen maken ende houden eene(n) putte in manie(re)n/
van eenre heymelicheit o(m)me elken van hen den sinen ald(aer) met sinen/
huysghesinne te ghebruykene in sulke(n) zaken soe d(aer) toe dient ende behoirt/
It(em) dat de voirs(creven) jan acht(er) op sinen ende de voirs(creven) claes sal [de ty(m)meri(n)ge va(n)] sijnder/
heymelich(eit) moghe(n) palme(n) ende vesten aent ghestijpte des voirs(creven) jans/
ald(aer) staen(de) sond(er) wedersegghe(n) desselfs jans It(em) dat de voirs(creven) jan acht(er)/
sinen hoff niet en sal moghen ty(m)me(re)n noch egheend(er)hande beheymsel/
maken d(aer) mede dat hij dliecht vand(er) voirg(eruerde) cokenen des voirs(creven) claes/
sal moghen benemen oft v(er)doncke(re)n in enig(er) manie(re)n It(em) dat de voirs(creven) jan/
tusschen den voirs(creven) sinen hoff en(de) tvoirs(creven) stuc hoefs des voirs(creven) claes setten/
ende maken sal eenen dooden vreede d(aer) mede dat huer(er) beid(er) hoeve deen/
vanden ande(re)n versceide(n) sijn sullen en(de) bliven en(de) dien vrede sal de voirs(creven)/
jan tot sijnre cost tewighen daghen in alsulken state en(de) wesene/
houde(n) Ende wairt dat tsake dat den voirs(creven) clase in tghene dat/
voirs(creven) steet iet te neuwe ghesciet wae(r) dat heeft hem de voirs(creven) jan/
gheloeft tot sijnre manisse(n) te voldoene ende de voirs(creven) goede op eene(n)/
halve(n) rijde(r) lijftochte(n) ende vi molevate(n) rox d(er) maten van loven(e) oic/
lijftochten div(er)se p(er)sone(n) te betalen en(de) op iii stuv(er)s erfelic ofte de weerde/
dair aff te betalene te wetene eene(n) stuv(er) en(de) viii s(cellingen) pay(ments) dair aff/
d(er) brued(er)scap van sinte machiels te loven(e) en(de) eene(n) stuv(er) en(de) xvi gr(oeten)/
pay(ments) d(aer) aff den groete(n) heilegeest van loven(e) erfelic in toecomen(de) tijden/
ende op alsulken last dat de voirg(eruerde) goede svoirs(creven) claes v(er)obligeert ende
//
ond(er)pant sijn metten voirg(eruerde) ande(re)n huyse en(de) hove des voirs(creven) jans/
dair neven ghelegen voir xiii stuv(er)s erfelic aen pete(re)n/
geheete(n) inden hasenwint en(de) voir ii stuv(er)s erfelic aen meest(er) pete(re)n/
gans ten behoirliken tj tijden te betalen(e) alse op alle lasten letsele(n)/
co(m)me(re)n en(de) calaengie(n) voirtaen te warande(re)n alsoe dat den voirs(creven) clase/
voir hem sinen erven en(de) nacomeling(en) vast en(de) zeker sijn moeghe/
van welken viii stuv(er)s erfelic des voirs(creven) peet(er)s en(de) ii stuv(er)s des voirs(creven)/
meest(er) peet(er)s [stappans vors(creven)] de voirs(creven) jan haes gheloeft heeft den voirs(creven) clase en(de)/
de voirs(creven) sijn goede tewighen daghen scad(eloes) te houden en(de) tontff/
tontheffen ende in vesticheid(en) van desen soe heeft de voirs(creven) jans/
haes sijn voirs(creven) huys en(de) hoff ghelege(n) tss tussche(n) tvoirs(creven) huys/
en(de) hoff svoirs(creven) claes in deen zijde en(de) de goede wout(er)s groethoet/
aen dand(er) zijde bij orlove she(re)n vanden gronde tond(er)pande gesedt/
en(de) verbonden Gheloven(de) de voirs(creven) jan haes vanden selve(n) ond(er)pande/
den voirs(creven) clase altijt ghenoech te doene ende dien opden voirs(creven)/
chijs en(de) lijfpensie te warande(re)n alsoe dat den selve(n) clase vast/
en(de) zeker moghe wesen cor(am) absoloens wynghe febr(uari) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator