SAL8140, Act: V°41.1 (65 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°41.1  
Act
Date: 1470-07-30

Transcription

2020-01-30 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(ermeesteren) (et)c(etera) saluyt met kennissen der wairheit/
doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene/
willme coerekens m(ar)scalck onse ingeseten poirte(r) ende heeft met sine(n)/
vrijen eygen(en) wille in ald(er) bester forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht/
best mach diene(n) ende behoe(re)n gheconstitueert gesedt en(de) volcomen/
macht ende auctoriteyt ghegeve(n) h(ere)n pete(re)n corekens prieste(r) sine(n) zone/
jacoppe van buetsschore behoude zone desselfs willems ende janne/
hellinc s smet van libbeke ende elken van hen besundert/
o(m)me alle ende yeghewelke sijn goede chijsen renten erfpachte(n) jairgulde(n)/
v(er)vallen ende schulden den voirs(creven) willem(me) toebehoren(de) te loven(e) te libbeke/
ende elswair dair omtrent ghelegen ende men hem [ald(aer)] schuldich es oft naemaels/
wesen sal Te rege(re)n te mane(n) te eysschen(e) op te bue(re)n inne te heffen(e) ende/
tontfanghen aen wat p(er)soene(n) oft goeden oft te wat steden oft goeden plaetsse(n)/
dat dat sijn mach dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) te beleyden(e) ende rastame(n)te(n)/
te doen leggen nae ghewoente ende costume vand(en) plaetssen dair dat gebue(re)n/
oft behoe(re)n soude moghen Ende voort tot allen ande(re)n sine(n) zaken sij sijn p(er)soneel/
oft reael die va(n) oft op sijn goede [ald(aer)] bij yeman(t) geport moghe(n) wordden voir/
alle richte(re)n gheestelick ende weerlick
met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)den(e)/
te bescudden(e) ende in aenleggers oft verweerd(er)s stat te bedingen(e) die te/
wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) thonissen en(de) wairheid(en) te leyden(e) ende vander/
wederp(ar)tijen te sien leyden jegen hue(re)n p(er)soen ende ghetuygenisse(n) te excipieren(e)/
en(de) te opponeren(e) vo(n)nissen en(de) sueten(e) te eysschen(e) taenhoren(e) ende te v(er)wachten(e)/
composicie ende mynlike yffeni(n)ghe dair af te maken(e) den schulde(re)n van/
des sij oft e(n)nich van hen ontfange(n) sal quijt te schelden(e) ende quijtan(cien) te/
gheven(e) [ende de omberuerlijke goede des voirs(creven) willems tot libbeke gelegen eene(n) t(er)mijn van drie jairen uut te geven(e) te v(er)pachten(e) en(de) te v(er)hueren] ende voortaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick dair inne te doene ende te/
vorderen(e) dat de voirs(creven) willem corekens selve soude moghen doen indien/
dat hij ald(aer) tegew(er)dich ende voir oeghen wae(r) Geloven(de) de selve(n) willem/
voir ons in goeden trouwe(n) voir goed vast gestentich ende van weerde(n) te/
houden(e) en(de) te hebben(e) tot ewigen daghen soe wes bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft/
e(n)nige(n) van hen h(ier) inne en(de) in des dair aen cleve(n) oft uutspruyten/
sal mogen gedaen en(de) gevord(er)t sal wesen due(re)nde (et)c(etera) alle argelist/
uutgescheyde(n) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] vos wynghe scabinis julii penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator