SAL8140, Act: V°84.4-R°85.1 (148 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°84.4-R°85.1  
Act
Date: 1470-10-13

Transcription

2021-01-11 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat joffr(ouwe) lijsbeth weduwe wout(er)s wijlen py(n)noc/
die huer met v(er)suecbrieve(n) d(er) stad van loeven(e) heeft doen/
leve(re)n en(de) in handen setten de goede jans vanden borchove(n) geleg(en)/
te voerde en(de) d(aer) omtre(n)t voir gebrec van betalingen van/
xxv rijd(er)s erflic alle jae(re) opden [vacat] te bet(alen)/
die de vors(creven) joffr(ouwe) jairlix opde selve goede heffen(de) is en(de)/
acht(er)volgen(de) d(er) selver leveri(n)gen de selve joffr(ouwe) de voirg(enoemde)/
goirde in hande(n) gehadt heeft en(de) de vruchte(n) en(de) p(ro)fijte(n) van/
dien getogen eene(n) t(er)mijn van iii jaren te weten lxvii lxviii/
en(de) lxix Soe eest dat de vors(creven) jan vande(n) borchove(n) in p(rese)nc(ia)/
d(er) scep(enen) van loven(e) gestaen heeft bekint vande(n) iersten jare/
te wete(n) vande(n) jae(r) van lxvii mett(er) vors(creven) joffr(ouwe) van dien
//
in rekeni(n)gen ov(er)comen zijnde Bege(re)nde en(de) v(er)sueken(de) voirt/
rekeni(n)ge te hebbene vanden ande(re)n ii jare(n) te wete(n) lxviii en(de)/
lxix p(rese)ntere(n)de d(er) selv(er) joffrouwe(n) va(n) tgene des huer bove(n)/
huer inheffen met coste en(de) co(m)me(r) va(n) rechte d(aer) op geloepe(n) soude/
mogen gebreke(n) t(er) stont te v(er)nuege(n) en(de) te betale(n) de wettige/
rekeni(n)ge gedaen sijnde en(de) bid(er) stat gepasseert hem selven/
als principael en(de) henric vanden borchove(n) sijn brued(er) raes/
vand(en) borchove(n) des vors(creven) jans vanden borchove(n) sone ende/
roelof corsbout goutsmet ongesund(er)t en(de) onv(er)sceid(en) en(de) elc/
voir al voir tvoldoen va(n) dien voir scep(enen) van loven(e) h(ier) nae/
bescr(even) behoirlic v(er)oblige(re)nde en(de) v(er)binden(de) Bege(re)nde ende/
v(er)sueken(de) aende selve scep(enen) tgene des vors(creven) is met rechte/
d(er) vors(creven) joffr(ouwe) gecondicht te hebbene te dien ynde/
dat de vors(creven) joffr(ouwe) huer hande vande(n) vors(creven) goed(en) lichte/
laten(de) die des vors(creven) ja(n)ne volge(n) en(de) gebruyke(n) cor(am) vos/
winge oct(obris) xiii Et exinde p(ro)mis(erun)t jo(hannes) de borchove(n) et raso/
ei(us) fili(us) p(re)sc(ri)ptos hen(ri)[cu(m)] (et) rad(ulphu)[m] r(e)leva(r)e indemp(nes) cor(am) vos wi(n)ge/
oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator