SAL8140, Act: V°96.1 (174 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°96.1  
Act
Date: 1470-10-31

Transcription

2020-06-10 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dien dese l(ette)ren ghetoent zullen wordden burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt met kennissen der wairh(eit)/
doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren/
p(er)soene joffr(ouwe) g(er)truyt van langrode weduwe jans wijlen uuten hove/
gheheete(n) zedelee(re) [onse ingeseten poirt(er)sse] ende heeft in ald(er) best(er) formen ende manie(re)n soe/
dat nae recht best mach diene(n) ende behoe(re)n met haren vryen eygen(en)/
wille gheconstetueert ghesedt ende volcome(n) macht ghegeve(n) anthonijse/
uuten hove d(i)c(tu)m gheheeten zedelee(re) hue(re)n zone o(m)me alle en(de) ieghewelke/
goede chijse renten erfpachten lijfrenten jairgulden vervallen en(de)/
schulden der voirs(creven) joffr(ouwe) gheertruyden toebehoren(de) te loven(e) te thienen/
te rosselair te rous miroir te p(er)weys te hev(er)lee en(de) elswair te/
peet(er)bays en(de) elswair soe wair die bynne(n) den lande van brabant/
ghelegen sijn ende men huer schuld(ich) es of naemaels wesen sal/
Te rege(re)n te manen te eysschen opte vue(re)n inne te heffen ende/
tontfanghen aen wat goeden oft p(er)soene(n) oft te wat steden oft plaetssen/
dat dat sijn mach dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) te beleyden(e) ende/
rastamenten te doen legghen(e) nae ghewoente en(de) costume(n) vand(er) plaetsse(n)/
dair dat behoe(re)n sal oft behoeven soude moghen ende voort tot allen ande(re)n/
hue(re)n saken sij sijn p(er)soneel oft real die van oft op huer goede bij yeman(t)/
ghepoort mochten wordden voir alle rechte(re)n gheestelijc en(de) weerlick/
met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)den(e) te bescudden(e) ende in aenlegg(er)s/
oft v(er)weerd(er)s stat te bedingen(e) die te wynnen(e) en(de) te verliesen(e) thoniss(en)/
en(de) wairheid(en) te leyden ende vand(er) wed(er)p(ar)tijen te sien leyden(e) jeghen/
hae(re)n p(er)soen ende ghetuyghenissen te excipieren(e) en(de) te opponeren(e) vo(n)nissen/
en(de) sinten(cien) te eysschen(e) taenhoren(e) ende te verwachten(e) composicie en(de) my(n)lijke/
yffeni(n)ghe dair af te maken(e) den schulde(re)n van des hij ontfange(n) sal/
quijt te schilden(e) en(de) quitan(cie) te gheven(e) en(de) voirtaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet/
ghene dair inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt selve/
soude moghen doen in dien dat sij ald(aer) tegew(er)dich ende voir oeghen wae(r)/
Gheloven(de) de voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truyt voir ons in goeden trouwen in stat/
van eede voir goet vast ghestentich ende van weerden te houden(e) en(de) te/
hebben(e) tewighen daghen soe wes bijd(en) voirs(creven) anthonijse hue(re)n sone/
ind(er) saken voirs(creven) ende in des dair aen cleve(n) oft uutspruyte(n) sal moghe(n)/
ged(aen) en(de) gevord(er)t sal wesen in e(n)nig(er) manie(re)n due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe/
burg(imagistr)[o] et oppend(orp) wynghe scab(inis) oct(obris) ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator