SAL8142, Act: R°223.2 (383 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°223.2  
Act
Date: 1474-01-10

Transcription

2020-04-22 by Véronique Bavin
It(em) allen den ghenen (et)c(etera) dat jan van boxlair bontwercke(r) heeft geco(n)stitueert/
ghesedt ende met volcomender macht ende auctoriteyt ghemechticht joese van/
caversoen jannese van cav(er)soen sijne(n) zone ende ja(n)ne van langhendonck gheheeten/
lecxken wonen(de) te vrouwenp(er)cke en(de) elken besund(er)t o(m)me alle de goide en(de) p(ro)fijten der/
selver chijsen renten pachten lijft(ochten) v(er)vallen en(de) schulden den voirs(creven) janne van/
boxlair toehoren(de) te loven(e) taerschot te rotsselair te wesemale en(de) elswair/
bynne(n) den lande van brabant ghelegen ende men hem schuldich es oft/
naemaels wesen sal te rege(re)n te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfanghen/
aen wat goeden oft p(er)soene(n) oft te wat steden oft plaetssen dattet zij Dair voe(r)/
te panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) ende rastamente te doen leggen(e) oft and(er)ssins/
soe dat nae recht oft costume vand(en) plaetssen d(air) dat gheboe(re)n soude moge(n)/
te p(ro)cederen(e) ende op dats noot gebuerde voir alle rechte(re)n gheestelijck en(de)/
weerlick met rechte te vervolgen(e) te verantw(or)den(e) te bescudden en(de) te bedinghen(e)/
die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e) composicie ende mynlijke yffeninghe dair af te/
maken(e) den schulde(re)n van des sij oft enich van ontfanghen sal quijt te scelden(e)/
en(de) quitan(cie) te gheven(e) ende de onberuerlijke goede des voirs(creven) jans eene(n) t(er)mijn/
van jairen uut te gheven te verpachten ende te v(er)hue(re)n ende voertaen g(e)n(er)alick/
en(de) sp(eci)alick allet gheen dair inne te doene en(de) te vorde(re)ne dat de voirs(creven) jan van/
boxlair selve soude moghen doen waert dat hij tegewoirdich en(de) voir oeghen wae(re)/
P(ro)mitten(s) rat(um) Salvo justo calculo (et)c(etera) Due(re)nde (et)c(etera) cor(am) lu(dovi)[co] roelofs burg(imagistr)[o]/
lyeminghen ju(doco) absoloens scab(inis) januarii x[a]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus