SAL8142, Act: R°247.4 (428 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°247.4  
Act
Date: 1474-01-27

Transcription

2020-10-09 by myriam bols
It(em) h(er) robbeert loenijs prieste(r) p(er)soen te cortenaken renu(n)cian(s) p(ri)vilegiis/
et libertatibus univ(er)sitat(is) studii lovanien(sis) et aliis quibuscu(m)q(ue) heeft/
mechtich gemaict joffr(ouwe) lijsbetten weduwe meester vrancx wilen/
van dyeven en(de) gorijse van dyeven heuren neve ende elken/
bizunder om te manen teyschen op te boe(re)n ende tontfanghen alle/
alsulke schulden alse goird vanden zaffle willem brabants ende/
s(er)vaes vanden zaffle die des voirs(creven) h(ere)n robbeerts goede te kerckem/
gelegen met scepen(en) brieven van loeven verpacht hebben den selven/
h(ere)n robb(eer)te uut saken vander voirs(creven) pechtinghen sculdich en(de) tachter zijn/
of namails wesen zullen quitancie van des zij of e(n)nich van hen/
ontfanghen zal of zullen te gheven daghe en(de) respijt vanden ande(re)n/
te verlenen Ende ofts noet zij de voirs(creven) schult met rechte te v(er)volge(n)/
en(de) te bedinghen die te wynnen ende te verliesen tallen plaetsen en(de)/
gerichten dair dat behoeven ende te doen sal wesen ende voirt/
alle tghene dair inne en(de) in des dair aen cleeft te doen en(de) te vord(ere)n/
het zij inden rechte of dair buyten dat de voirs(creven) h(er) robb(eer)t selve/
doen soude of mochte wairt dat hij voer oeghen ware Gelovende/
vast (et)c(etera) tybe burg(imagistro) hoeven lynden scab(inis) ja(nua)[rii] xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus