SAL8142, Act: R°300.1-V°300.1 (521 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°300.1-V°300.1  
Act
Date: 1474-03-03

Transcription

2020-11-12 by myriam bols
It(em) nae dien dat in rechte come(n) sijn marie van rode weduwe willems/
wijlen van buetsschore aenlegghersse met machiele couwens hue(re)n borghe/
de welke sij gelooft heeft tontheffen(e) in deen zijde ende joffr(ouwe) elze pynnocx/
weduwe willems wijlen van daelhem verweerdersse in dand(er) zijde alse/
vander betalinghen ende resten van betalinghen van zeke(re)n erfgoeden ende/
erfpachten die de voirs(creven) weduwe willems wijlen van daelhem teghen/
der voirs(creven) marien ghecocht heeft ende dair inne ghegoeyt es met scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) bij jacoppe uuten lyemi(n)ghen zone wijlen jacops als/
gleleyt totten selven goide ende erfpachten willems van buetsscho(r)e/
voirs(creven) ghelijck de scepen(en) brieve van loven(e) ghedateert int jair van/
lix xx daghe(n) in decembri dat inhouden ende beg(ri)pen Seggen(de) de/
selve marie vanden prijse vander vercoepinghen der voirs(creven) goede noch/
ombetaelt te sijne versuekende van dien betalinghe oft bewijsenisse/
oft bew van betalinghen Seggen(de) voort dat zeke(re) goede des voirs(creven)/
willems van buetsschore metgad(er)s oick den goiden dair inne de/
voirs(creven) willem [va(n) daelhem] ghegoet es onderpant sijn aen der weduwe jacops/
wijlen uuten lyemi(n)ghen als van vijff rinssche gul(den) erf(lijke) rinten Van/
welken erflijke renten van v rinssche gul(den) voirs(creven) willem van daelhe(m)/
voirs(creven) de voirs(creven) goide der voirs(creven) weduwen van buetsschore toebehoren(de)/
ghelooft hadde tontheffen(e) ende die vijff rinssche gul(den) alsoe te/
betalen(e) dat de goide der voirs(creven) weduwen van buetsscho(r)e van dien/
ombeschedicht souden sijn ende blive(n) welken nochtan niet wed(er)staen(de)/
sij die rinte van vijff rinssche gul(den) uut hue(re)n goiden der voirscr(even)/
joffr(ouwe) der weduwen weduwen jacops wijlen uuten lyemi(n)ghen hadden/
moeten betalen totten daghe toe van huer(er) aflivicheit bieden(de)/
dat te thoenen(e) Ende de voirs(creven) joffr(ouwe) elze dair teghen dede segghe(n)/
dat willem wijlen van daelhem huer man de voirs(creven) goede gecocht/
hadde ende dair voe(r) afgheslaghen den prijs van iii[c] gul(den) te x st(uvers)/
tstuck die de voirs(creven) wijlen willem van buetsscho(r)e den voirscr(even)/
willem(me) van daelhem schuld(ich) ware(n) was van dienste ende bedrive/
die hij van hem ghehoude(n) ende bedreve(n) ende ghehave(n) hadde ende/
oick van borchtochten dair voe(r) de selve willem van daelhem voir/
den voirs(creven) willem(me) van buetsschore te laste stonde Seggen(de) voort/
dat de voirs(creven) willem van daelhem huer man inde voirs(creven) goede/
ghegoet es gheweest inden jaire onss he(re)n xiiii[c] lix xx daghe/
in decembri ende dat willem van daelhem huer man vore
//
ende sij nae die goede inden selve(n) brieve beg(re)pen acht(er)volgen(de)/
dier guedinghen ghehouden ghehanteert ende ghepossesseert hebben/
peysselick ende vredelick tot den daghe toe van heden ende de selve/
joffr(ouwe) elze noch possesseert Seggen(de) voort dat ten tijde als de/
voirs(creven) guedinghe voir de scepen(en) van loven(e) geschiedde dat doen t(er)/
selv(er) tijt de voirs(creven) marie teghenwoirdich was ende gheloofde ter/
selv(er) tijt waerscap vanden selve(n) goiden ende hadde sij doen gebreck/
ghehadt van betalinghe(n) sij hadde dat moghe(n) allige(re)n ende de/
meye(r) van loeven(e) die den meye(r) halm van dien inde hant hadde/
en soude den halm den vercoep(er)e niet ov(er)ghegeve(n) hebben het/
en wa(r)e gheweest dat p(ar)tijen hen bekint hadden van hue(re)n pe(n)ni(n)ge(n)/
te vreden te sijne Seggen(de) voort dat oick een ydel aensprake es/
die marie weduwe willems wijlen van buetsscho(r)e tot huerw(er)t ged(aen)/
heeft want sij die schult die sij eyscht niet en heeft gheboden/
te thoenen(e) als op eene(n) dooden soe dat nae recht soude behoren/
soe sij meynt Ende beyde p(ar)tijen tot hue(re)n thonisse gewesen sijnde/
ende dat ghehoert sijnde soe es bij scepen(en) van loven(e) ghewijst/
dat joffr(ouwe) elze pynnox weduwe des voirs(creven) willems wijlen van/
daelhem onghehouden sal sijn vander aenspraken die marie wed(uwe)/
des voirs(creven) wijlen willems van buetsscho(r)e tot huerw(er)t ghedaen/
heeft cor(am) lyemi(n)ghen absoloens militibus blanck(aer)t abs(oloens) m(er)sels hoeve(n)/
lynden marcii iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus