SAL8142, Act: R°307.1-V°307.1 (542 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°307.1-V°307.1  
Act
Date: 1474-03-04

Transcription

2020-11-16 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat lyebrecht sausen soen thomaes wilen sausen/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekendt genomen te hebben van h(ere)n janne/
uuten lyeminghen ridde(r) thoff desselfs h(ere)n jans gelegen te willebringen/
met den huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) allen ande(re)n/
zijnen toebehoirten Te houden te hebben en(de) te gebruycken van halfm(er)te/
naistcomende eenen termijn van neghen jairen langh deen na dander zond(er)/
middel volgende elcx jairs dae(re)nbynnen te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande/
voe(r) ende om hondert mudde hards corens en(de) acht mudden tarwen beide/
goeds en(de) payabels grains met wanne en(de) vloegelen wel bereidt pacht/
van willebringhen en(de) maten van thienen ts(in)te andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den voirs(creven) h(ere)n janne jairlicx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde (et)c(etera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) beemden ende eeusselen/
voe(r) ende om drien(de)tsestich lichter gulden(en) ende xx pl(a)c(ken) ts(in)te m(er)tensmisse/
te betalen den selven h(ere)n janne alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
oic telken t(er)mijne alse vervolghde schout Met vorwerden dat de vors(creven)/
wyn jairlicx zonder afslach vanden voirs(creven) pachte tg betalen zal tghene/
des hier na volght Te weten ierst vii(½) moel(evaten) corens aen de kercke/
van willebringhen It(em) acht mol(evaten) corens aende he(re)n van percke It(em) vi/
moel(vaten) [corens] aen de capitele van hugairden It(em) viii pe(n)ninghe tsijs aen ja(n)ne/
hannards It(em) drie pe(n)ninghe tsijs aen eenen geheten jannes woenen(de)/
toirbeke It(em) selen de voirs(creven) h(er) jan ende de wyn dappele pee(re)n en(de) note/
int voirs(creven) hof wassende jairlicx half ende half deylen en(de) alsmen/
dat afdoet zo sal de wyn den wercklieden den montcost gheven/
en(de) de voirs(creven) h(er) jan de dachueren en(de) de wyn sal [op zijnen cost] h(ere)n janne zijn helicht/
te loeven leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn noch betalen [zond(er) afslach vandes vors(creven) es] eenen sack corens/
en(de) den tsijs gaende uut eenen hove des voirs(creven) h(ere)n jans dien hij gecrege(n)/
heeft tegen janne peters gelegen tusschen des voirs(creven) h(ere)n jans erve/
en(de) katlinen juypers It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlicx den voirs(creven) termijn/
due(re)nde int voirs(creven) hof leve(re)n vi[c] walms wel en(de) loflic gemaict om/
de huysinghe vanden voirs(creven) hove mede te deckene en(de) alsmen die ald(aer)/
verdect zo sal de voirs(creven) wyn den wercklieden den montcost gheven/
en(de) de voirs(creven) h(er) jan de dachue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn houden en(de) maken/
op zinen last tghene [dat] vander ond(er)ster rikelen nederwert gebroken/
sal werden zo verre dat geschiede bij toedoene des voirs(creven) wynne(n)/
of van zijnen beesten It(em) sal de vors(creven) wyn den vors(creven) h(er) janne noch/
jairlicx gheven den voirs(creven) t(er)mijn duerende zess moel(evaten) erweten en(de)/
vi moel(evaten) raepsaets en(de) hem die te loeven leve(re)n It(em) sal de vors(creven) wyn/
den vors(creven) h(ere)n janne noch gheven jairlicx een goed voeder hoeys en(de)/
hem dat int voirs(creven) hof vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlicx des vors(creven)/
h(er) jans wijn in[uut]den wijngairde halen ende dien int voirs(creven) hof bringhen
//
It(em) sal de vors(creven) wyn dmest datmen inden vors(creven) wijngairt behouden sall/
opten selven wijngairt vueren en(de) hij sal de nieuwe staken vue(re)n/
vanden bossche opten wijngairt en(de) doude staken vanden voirs(creven)/
wijngairde int vors(creven) hof bringhen It(em) sal de voirs(creven) wyn tsijne(n)/
afscheiden den wynt(er)art besaeyt laten te weten vier boende(r) met/
den lande van cumptich met tarwen en(de) vanden pachtlande omtr(ent)/
xii boender met willebringhschen pachte welken wynteraert/
de voirs(creven) wyn besaeyt laten sal op vier voren wel gewonnen en(de)/
behoirlic gemest gelijc reengenoten It(em) sal de voirs(creven) wyn tsijnen/
afscheiden besaeyt laten vier boende(r) wouwen en(de) iii(½) boend(er)/
raepsaets met den land van cumptich ende hij sal oic tsijnen/
afscheiden laten de stortte en(de) alle de brake eens geackert en(de)/
dmest uut(er) messien [en(de) opte lande] gevuert tslands p(ro)fijte It(em) sal de selve/
wyn tsijnen lesten jaire tvoirs(creven) hof boegairde bloocken beemde(n)/
ende eeusselen onder zijn bewynd laten wel ende loflic gegrecht/
getuynt ende bevreedt alsoe dat behoirt Ende alle dese vorwerden/
en(de) condicien (et)c(etera) Ende hier voe(r) zijn borghen svoirs(creven) wynnen alse/
principael sculde(re)n ongesundert en(de) elc voer all peter van bierbeke/
woenen(de) te vertrijcke jan joffrouyden geheten golijs va(n) willeb(ri)ngen/
jan zannen soen wilen wouters woenen(de) te buetsele ende h(er)man va(n)/
pamele woenen(de) [oic] te willebringhen Et p(ri)mus abs(oloens) blanckairt miles/
blanck(air)t m(ar)cii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus