SAL8142, Act: R°377.3-V°377.1 (658 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°377.3-V°377.1  
Act
Date: 1474-04-22

Transcription

2021-01-10 by myriam bols
It(em) willem vand(er) hofstad sone wile(n) willems jan vand(er) hofstad en(de)/
peet(er) vanden berghe wonen(de) inden spiegel te love(n) inde hoolstrate/
in p(rese)nc(ia) d(er) scep(enen) van loven(e) h(ier) ond(er) bescr(even) gestae(n) hebbe(n) gekint en(de) gelijt/
als vanden gelde gecome(n) vanden v(er)cope der xviii rinsch guld(en) erfliker/
rinte(n) staen(de) opde goede gehete(n) baerleberch geleg(en) tot betheke(m) die/
meest(er) jan calab(er) secretar(is) d(er) stat van loven(e) jege(n) joffr(ouwe) lijsbetthe(n) vand(er)/
rivie(re)n als tochtersse en(de) symone vand(er) hofstad hue(re)n sone als erfma(n)/
en(de) hem in sijnre deilingen jegen sijnre sust(er) en(de) broeder gevalle(n) sijnde v(er)crege(n)/
en(de) gecocht heeft elke(n) pe(n)ni(n)c va(n) dien voe(r) en(de) o(m)me xvi(½) gelike(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
den rinsch gul(den) voir xxi stuv(er)s gerek(ent) d(aer) af de so(m)me int geheel/
gedraeght iii[c] xi rinsch gul(den) den gul(den) voir xx st(uvers) gerek(ent) [en(de) xvii st(uvers)] dat/
sij inden name en(de) va(n) weghen des voirs(creven) symoens vanden pe(n)ni(n)ghe(n)/
boven den derden pe(n)ninck die der vors(creven) joffr(ouwe) lijsbetthe(n) moed(er) des/
vors(creven) symoens voir haer tocht behoirt en(de) bevorw(er)t es geweest
//
te volgene vanden vors(creven) meest(er) ja(n)ne ontfange(n) hebbe(n) die/
andre twee derdendeele vanden vors(creven) gelde gedragende/
t(er) so(m)men van ii[c] vii rins gul(den) te xx stuv(er)s elke(n) gul(den) gerek(ent)/
ende xviii stuv(er)s om die pe(n)ni(n)ghe te bekere(n)ne in lossinghe(n)/
vanden lasten sculden en(de) lijftochten des voirs(creven) symoens en(de) sijns/
vad(er)s nae inhouden(e) va(n) zeke(re)n tractate(n) gedaen ende gepasseert/
voir scepen(en) van loven(e) xv daghe in aprille naest voirlede(n)/
Ende bekenden noch voirt ontfange(n) te hebben(e) ii rins guld(en)/
te xx stuv(er)s stuck die ind(er) comescap vanden voirs(creven) xviii rinsch(en)/
guld(en) bevorwert waren den voirs(creven) symone bove(n) tgene des vors(creven)/
steet te gheven(e) beken(nende) mids desen den prijs vanden coepe/
der vors(creven) xviii rinsch guld(en) als den voirs(creven) symone toebehoe(re)n/
volcomen betalinghe ende ontfanc vanden voirs(creven) meest(er) janne/
gehadt te hebbene Geloven(de) den selve(n) meest(ere)n ja(n)ne van/
dien jegen den vors(creven) symone ende eene(n) iegeliken ande(re)n/
inne te stane en(de) gerecht warant te sijne ende e(m)mer ter tijt toe/
de voirs(creven) symoen den voirs(creven) meest(er) janne va(n) allet tgene des/
voirscr(even) steet ende inder vormen ende manie(re)n vors(creven) behoir/
like ende behoeflike voir scepen(en) van loven(e) quitan(cie) gegeve(n)/
sal hebben cor(am) abs(oloens) f(ilio) q(uon)d(am) iud(oci) linden april(is) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus