SAL8142, Act: R°67.4-V°67.1 (111 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°67.4-V°67.1  
Act
Date: 1473-09-18

Transcription

2019-11-21 by Véronique Bavin
It(em) marie van kesselle weduwe jans wijlen van boemale gheheeten/
smet en(de) claes ende claes van boemale huer zone in p(rese)nc(ia) hebben/
ghelooft indivisim henricke vander varent behoude zone der voirs(creven) weduwe(n)/

//
tot ewighen daghen co(m)merloes ende schadeloes te houden en(de)/
tontheffene alse vander borchtochten die de voirs(creven) henrick tande(re)n/
tijden voir scepen(en) van loven(e) ghedaen heeft voir den voirs(creven) wijlen/
janne van boemale sijne(n) sweer aen de momboe(re)n vanden heyligeest/
van loven(e) als vanden wijnhove(n) en(de) goiden der selve(r) taefflen/
gelegen opden blauwen putte en(de) dair omtrent die de selve wijle(n)/
jan eene(n) t(er)mijn van xii jairen in pechtinghen ghenome(n) hadde/
ende dair af hij den selve(n) henricke te borghe gesedt [hadde] dair af/
den t(er)mijn alnoch vi jair oft d(air) omtrent due(re)nde es ende den/
pacht vurw(er)den en(de) (con)dicie(n) die de voirs(creven) wijlen jan als pr(in)cipae(l)/
en(de) henrick vander varent als borghe nae uut wijsen(en) vande(n)/
pechtingh brieve schuld(ich) soude sijn te doene en(de) te dragen(e)/
jairlix in tijts en(de) in uren te diene de t(er)mijne inde(n) voirg(eruerde)/
pechtinge(n) beg(re)pen te vernuegen(e) en(de) te voldoene quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
ende desgelijx oick mede vernuegen en(de) betalen allet ghene
//
des men van v(er)loepe der selve(r) pechtinge(n) schuld(ich) es totte(r) dage/
toe van heden zond(er) den voirs(creven) henricke oft sijne(n) goide(n) dair af/
e(n)nichsins gepraempt te wordden(e) cor(am) hoeve(n) lynde(n) sept(embris) xviii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus