SAL8142, Act: V°236.2-R°237.1 (404 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°236.2-R°237.1  
Act
Date: 1474-01-20

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten [dat opden] datum van desen voir ons come(n)/
en(de) gestaen is her peter dillen priester capellain der/
kercken van sinte peters te loven(e) tot desen renu(n)cie(re)nde/
de p(ri)viliegien vand(er) univ(er)siteit van lov(en) en(de) alle ande(re)/
En(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegheven goessen(e) goessens [en(de)] pete(re)n goessens/
sijnen brued(ere) oft den eenen van hen alle en(de) yegewelke/
sijn saken questien en(de) gescillen die hij te doen heeft/
inden lande van brabant oft elswair oft namaels te doen/
oft uutstaende sal hebben teghen wat p(er)sonen dat dat zij/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlijc alle zijn/
goede chijsen renten erfpachten en(de) sculden te rege(re)n [te bedinge(n) te wynnen te v(er)liesen en(de) composicie d(air) af te maken] te/
manen teysschen opteboren en(de) tontfanghen dair voir te/
panden te daghen rastementen te doen legghen die/
met rechte uut texeque(re)n die met jairscharen uut/
te gheven den sculd(er)s te quite(re)n en(de) volcome(n) quitancie/
te gheven te replice(re)n te duplice(re)n also wale int/
principael als int accessoir getuygen ofs behoeff te/
leiden d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zweren die te/
batteren also dicwille en(de) menichwerven als des behoeve(n)
//
sal alle guedinge(n) en(de) vesticheiden van erfgoeden oft renten/
die de voirs(creven) her peter vercrighen sal inden name/
en(de) tot behoef des selfs he(re)n peters tontfanghen/
na recht voir alle gerichten En(de) vortaen generalic/
en(de) specialijc allet ghene in des voirs(creven) is te doene ende/
te worde(re)n des de vors(creven) her peter selve in p(er)sone/
soude mogen doen telker tijt oft hij tegenwordich en(de)/
voir oghen wa(r)e Geloven(de) de voirs(creven) her pet(er) opde/
verbintenesse van allen sijnen goeden beruerlic ende/
omberuerlic tegenwordich en(de) toecomen(de) goet vast gestentich/
en(de) van weerden te houden allet ghene des bijden/
voirs(creven) procur(eur)s oft den eenen van hen in des vors(creven) is/
gedaen en(de) gevordert sal worden in eniger manie(re)n/
Behoudelic dat de vors(creven) procur(eur)s gehouden en(de) elc/
van hen besunder gehouden sullen sijn van hue(re)n bewinde/
ontfanghe en(de) uutgheven den vors(creven) he(re)n pete(re)n tsijnd(er)/
manessen goede rekeninge bewijs en(de) betalinge te doen/
cor(am) tybe burg(imagistro) hoeve(n) lynden ja(nua)[rii] xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus