SAL8142, Act: V°321.2-R°323.1 (578 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°321.2-R°323.1  
Act
Date: 1474-03-14

Transcription

2021-02-21 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat henric vanden hove/
sone wilen willems en(de) lijsbeth spoelberchs zijn wijff/
in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekent dat zij genome(n)/
hebben teghen janne vanden hove als procur(eur) en(de)/
des mechticht met behoirliker procuracien van jacope /
van raveschot thof metten huysen hoven wynnen(de)/
landen [houden(de) ix boender ten arde] beempden eeuselen bossc en(de) allen ande(re)n sijnen/
toebehoirten [des selfs jacops] alsoet gelegen is te wespelair ghehete(n)/
thoff ter hulst Te houden te hebben te wynnen/
te werven van half merte naestcomen(de) eenen termijn/
van twelf ja(r)en lanc deen na dand(er) sonder middel/
vervolghen(de) elx jairs dae(re)nbynnen de vors(creven) goede/
uutgescheiden wy weiden en(de) beempden om en(de) voir/
de helicht van alle den vruchten en(de) greyne die jairlix/
dair op wassen zullen den vors(creven) jacope naden ondersch(eid)?/
hier na volgen(de) te leve(re)n en(de) te betalen telcken t(er)mijn/
als vervolghde schout Item is vorweerde ...?/
voirs(creven) wynnen de vors(creven) lande wynnen werven ...?
//
sullen ten behoirliken tijde jairlix den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
wel en(de) loflijc gelijc reengenoten boven en(de) beneden op/
sijn getideghe voren en(de) thue(re)n afscheiden sal [sullen] sij [die] gewonnen/
en(de) besaeyt [laten] alsoe sij die aenverden sullen Behalven/
oft geboirde dat de vors(creven) wynne(n) thue(re)n afscheiden/
meer lants besaet lieten dan zij inde laghen oft arden/
bevonden dat dat de vors(creven) jacop hen ghelden en(de) oprichte(n)/
sal [en(de) al] ten prise van den ghenen die hen des verstaen sullen/
en(de) oft die arger bevonden worden gesaet dan zij die/
aenverden ten prise als voir zouden de vors(creven) wynne(n)/
dat den vors(creven) jacope moeten oprichten Item is vorwerde/
dat de vors(creven) wynnen tcoren inden bant gebonden zijnde/
te velde te deylen en(de) dat in ii gelike deele gedeilt de/
helicht des vors(creven) jacops tyerst en(de) voiral altoes van/
stucke te stucke over ander voeder gehouden sullen zijn/
inde schue(r) des vors(creven) jacops die hij te hemwert int vors(creven)/
hof behouden heeft te vue(re)n en(de) te tassen mair des sal/
de vors(creven) jacop hen doen eene(n) man die de bande slaen sal/
Item zoe wanneer tgrain des vors(creven) jacops vander/
vors(creven) helichtwy(n)ninge(n) gedorsschen sal zijn zullen de/
vors(creven) wynne dat moeten leve(re)n thue(re)n coste te loven(e)/
oft te mechelen d(aer)t den vors(creven) jacopen gelieven sal/
Item sullen de vors(creven) jacop en(de) de wynnen tvlals dat/
jairlix de vors(creven) wynne opde vors(creven) goede wynne(n) sullen/
na dat dat geruet gedroeght en(de) inden bant te velde/
liggen sal deylen in ii gelike deelen en(de) desgelix de/
rapen en(de) raepsaet te velde Item sullen de vors(creven) wy(n)ne(n)/
op hue(re)n last houden maken en(de) ruyme(n) alle de weghen/
beken en(de) waterloepen aende vors(creven) goede liggen(de) mair/
des sullen de vors(creven) wynnen [mair des sullen de voirs(creven) wynne(n) d(aer) toe mogen afhouwen thout opde vorlen d(er) vors(creven) goede staen(de) om de quade wege te maken Item sullen de voirs(creven) wynne tsijnder beringen behoef] hebben de helicht van/
alle den tru(n)choute opde vorlen en(de) canten ...? den vors(creven) goede/
staende behoud(elic) dat zij dat niet en zullen mogen/
tru(n)cken dan alst tijtverden en(de) truncbair sal zijn en(de)/
dand(er) helicht vanden trunchoute sullen zij moeten/
leve(re)n den vors(creven) jacope in zijn hof vors(creven) het zij/
mutsart oft loec d(air)a die dair af vallen sal
//
Item sullen de vors(creven) wynnen mogen afhouwen en(de) te/
hemwert trecken alle de doirnen bremen en(de) haghen/
inde bossche des vors(creven) jacops en(de) alo(m)me aende vors(creven)/
goede staende om tcoren en(de) vruchten vanden vors(creven)/
goeden mede te bevreden voir de beesten als die tijtvertich/
en(de) houwber wesen zullen zond(er) meer rechts van/
afhouwen ind(en) bosch te hebben Item en sullen de/
vors(creven) wynnen gheen recht hebben noch behouden inden/
bogart liggen(de) teghen ov(er) de porte vand(en) vors(creven) hove/
nochtan sulle(n) de vors(creven) wynne gehouden zijn allet dooft/
dat dair op wassen sal jairlix te vue(re)n op hue(re)n cost/
en(de) last te loven(e) oft te mechelen d(air)t jacop vors(creven) best/
gelieve(n) sal Item en sullen de voirs(creven) wynne(n) egheen/
recht hebben nocht behouden int duyfhuys inden/
hoysoldere neven tselve duyfhuys boven den stall/
inde hoefken achter den stal tot d(er) schue(re)n toe der vors(creven)/
jacops int huysken neven dwynhuys metten wer/
moes hove aen thuysken geleghen noch oic inde selve/
boome inde selve hoefkens staen(de) Desgelix en sullen/
de selve wynne gheen recht hebben inde grechten/
omtrent den hove staen(de) noch aende wate(re)n visschen/
en(de) jonghe boomen ald(ai)r Item sal de voirs(creven) henric/
gehouden zijn den bogart die hij te hemweert/
heeft behouden acht(er) tvoirs(creven) hof gelegen te vermaken/
en(de) te bevreden teghen alle beesten en(de) gansen Item/
sullen de selve wynne voir uut hebben den bogart/
also hij gelegen is achter dwynhuys zond(er) jacop/
vors(creven) dair inne e(n)nich recht te hebben in e(n)niger/
manie(re)n Item sullen de vors(creven) wynne jairlix leve(re)n/
int vors(creven) hof vijftich busselen walms elc bussele va(n)/
thien walme(re)n goet en(de) cosbair dieme(n) van outs gewoenlic/
is te leve(re)n om de huysinghe mede te decken ende/
alsmen die aldair verdect sal de vors(creven) jacop den/
wercluden de dachue(re)n betalen en(de) de vors(creven) wynne/
den montcost gheven Item salle(n) de vors(creven) wynne/
alle theene(n) en(de) dacroeden thue(re)n laste moeten besorge(n)
//
diemen totten vors(creven) walm besorge verorbe(re)n sal en(de) desgelix/
aenhalen alle den leem op jacops erve vors(creven) om den/
huyse voirs(creven) mede te verplecken en(de) te vervorsten/
Item sullen de vors(creven) wynne de vors(creven) huysinghe houde(n)/
wel en(de) temelic vand(er) underster rijkelen nederweert/
uutgescheiden van e(n)niger nyeuwer ty(m)meringhen/
d(aer) inne oft die behoefde soude de vors(creven) jacop gehoud(en)/
sijn Item sullen de vors(creven) wynne gehouden zijn te leve(re)n/
den voirs(creven) jacope te leve(re)n zoe wanneer de selve jacop/
oft de zijne e(n)nighe p(er)de houden bynne(n) den vors(creven) hove drie/
mandelen terwen voed(er)s en(de) drie mandelen eerwete(n)/
stroes en(de) oic stroe om te stroyen mair des sullen de/
vors(creven) wynne d(air) voir hebben allet mest dat die p(er)den/
maken sullen om opde vors(creven) lande te vue(re)n ten meeste(n)/
proffijte Item en sullen de vors(creven) wynne bynnen den/
vors(creven) t(er)mijne gheene ande(re) buyten lande mogen wynne(n)/
noch houden en(de) sullen huers selfs mest dat zij nu/
hebben te werchte(r) moghen op huers selfs lande/
vueren en(de) dair af hue(r) ploeghrecht sayen Item sullen/
de voirs(creven) wynne gehouden zijn ter stont en(de) zoe eer/
soe bat te copen een hondert scape m(air) die sal de vors(creven)/
jacop betalen en(de) die sullen sij vanden vors(creven) jacope vort/
houden en(de) opvueden wel en(de) getruwelic gelijc men/
boven en(de) beneden doet zond(er) argelist met eenen goeden/
getruwen scepere die de vors(creven) wynne(n) thue(re)n coste houde(n)/
en(de) besorge(n) sullen te deylen tallen twee ja(r)en en(de) de wolle/
tallen schartide gelic tusschen hen beiden als die geschoren/
sal zijn en(de) die scape diemen uutdoen sal oft vetmaken/
sullen zij die oic half en(de) half deylen oft die pe(n)ninghen/
van dien Item zullen de voirs(creven) wynne gehouden zijn/
te halen en(de) te vueden vue(re)n opde vors(creven) lande xxvi voed(er)/
merghels elc voed(er) van drie p(er)den zond(er) argelist tot/
hue(re)n coste en(de) oft sijs meer haelden dan de vorscr(even)/
sesen(de)twintich voed(er) sal de voirs(creven) jacop dien moeten betale(n)/
opde stat en(de) opte copen Item hebben de voirscr(even) wy(n)nen/
noch genomen teghen den vors(creven) jacop alle de weyde
//
beempde en(de) eeuse(le)n geheten den troch comen(de) tot opde/
leygrecht gelijc si de wynne die gehouden hebben in/
hueringhen uutgescheiden den bogart tegen de porte/
vand(en) vors(creven) hove [den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde] om en(de) voir twintich clinckarts/
tstuc te xv stuv(er)s jairlix te paesschen te betalen/
den vors(creven) jacope quolib(et) ass(ecutu)[m] d(air)af de vors(creven) wynnen/
jairlix in afcortinghen verleggen [sal] de bede des voirs(creven)/
jacops vand(en) vors(creven) dorpe also in tijts dat jacop/
d(air)af gheen schade en come Item en sullen de vors(creven) wynne/
opde voirs(creven) bossche mogen driven hue(r) coyen noch scapen/
voir dat de spruyten een jair out zullen zijn behalven/
hue(r) p(er)de en(de) volen(en) Item is ondersproken dat de/
vors(creven) wynne oft hue(r) familie(n) gehouden zullen zijn als/
sij huers selfs corens te molen doen den vors(creven) jacope/
oft sijnd(er) familien te vragen oft zij te molen hue(r) core(n)/
om gemaelt te hebben bestellen willen en(de) dat sullen moete(n)/
ind(er) molen vue(re)n en(de) wed(er)o(m)me alst gemalen is thuys bringe(n)/
sond(er) cost des vors(creven) jacops Item sal de vors(creven) jacop/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den vors(creven) wynne/
gheven vijf ellen vullens laken tot leevereyen eenen/
tabbarde en(de) d(air)op sal de selve wynne tsijnen coste de/
leevereye des vors(creven) jacops doen maken En(de) dair/
voir sal de vors(creven) wynne den vors(creven) jacope jairlix/
doen sesse carweiden met zijne(n) wagen(en) en(de) perden/
te bruessel oft dair omtrent Behalven wart tsake/
dat de vors(creven) wynne des gheen stade en hadde soe/
is vorwerde dat de selve wynne dat aenden vors(creven)/
jacope and(er)s versien sal op dat den vors(creven) jacope gelieft/
Item sullen den vors(creven) wynne volgen allet stroe en(de) caff/
vand(en) vors(creven) goed(en) jairlix comen(de) metten vlegelbusselen/
naden ond(er)scheide vors(creven) Vort meer eest vorweerde/
dat de vors(creven) jacop op deen zijde en(de) de vors(creven) wynne/
in dande(r) zijde vand(en) vors(creven) pechtingen sullen moghen/
scheiden ten halven tijde bij also die scheiden wilt dat/
den ande(re)n een half jair te voren condigen sal moeten/
[Item de vors(creven) jacop en sal int vors(creven) hof gheen beesten moghen houden dan voir zijn dore en(de) die sal hij moeten afsluyten van zijnd(er) schue(re)n tot aende wynne schue(r) vors(creven) met eenen thuyne] En(de) alle dese vors(creven) vorweerden (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) lynden m(ar)cii xiiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus