SAL8142, Act: V°34.1-R°37.1 (61 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°34.1-R°37.1  
Act
Date: 1473-08-07

Transcription

2019-09-18 by Véronique Bavin
Cont zij allen lieden dat alsoe als die eerwerdighe ende/
eerbe(re) h(er) gielys vranx deken en(de) canonc inder kercken van s(in)[te]/
pet(er)s te loven(en) lodewijc roelofs burg(er)meest(er) te loven(en) meester/
anthoenijs prieste(r) ende jan vyncke ghebruede(r) opden dach van/
heden segg(er)s ende mynlijke yffene(re)n ghecoren sijn van woute(re)n/
vyncke ende woute(re)n van b(er)them den jonghen als momboe(re)n/
der kinde(re)n everarts wijlen van wynghe onder hen daghe/
sijnde die hij hadde van joffrouwe(n) annen rogs sijnre huysvrouwe(n)/
bijden selven wijlen everarde in sijne(n) testamente ghesedt/
ghecoren en(de) ghedeputeert welke kinde(re) de voirs(creven) momboe(re)n op/
hen ghenomen hebben en(de) gheloeft te v(er)vane in deen zijde ende/
meest(er) ja(n)ne vanden walle licenciaet in loye als nu wettich/
man en(de) mombor der voirs(creven) joffr(ouwen) annen rogs die de selve/
meest(er) jan op hem ghenome(n) heeft en(de) oic gheloeft te v(er)vane/
in dander zijde op en(de) van zeke(re)n stoete ende gheschille/
tusschen hen uutstaende uut ocsuyne van dien dat de/
voirs(creven) mombore(n) meynden dat de voirs(creven) meest(er) jan mett(en) voirs(creven)/
joffr(ouwe) annen hen schuldich wae(re)n te v(er)draghene vanden/
regimente der voirs(creven) kinde(re)n en(de) vander a(d)ministracie(n) van/
allen den goeden die de voirs(creven) wijlen everart mette(n) voirs(creven)/
joffr(ouwe) annen ten tijden als sij beide leefden besitten(de) ende/
possesseren(de) waren op hondert rinssche gulden(en) der selver/
joffrouwe(n) annen uut den voirs(creven) goeden jaerlix betaelt te/
wordden alsoe langhe sij leven soude en(de) niet langhe(r)/
evenverre sij tot huwelic toeghe soe sij nu ghedaen heeft/
nae uutwijsen vande(r) testamente des voirs(creven) wijle(n) everarts/
bij hem en(de) bij (con)sente der voirs(creven) joffr(ouwen) annen ghemaect/
welken nochtan niet wederstaen(de) de voirs(creven) meest(er) jan vande(n)/
walle mette(n) selve(n) joffr(ouwe) a(n)nen nu sijnre huysvrouwen da(d)ministracie/
vanden goeden ende tregiment vanden kinde(re)n aenveert/
heeft de rinten en(de) p(ro)fijten daeraf gecomen tot hemwert/
ghetogen Gheloven(de) beyde de voirs(creven) p(ar)tijen vast en(de) ghestentich/
te houden wes de voirs(creven) segghe(re)n daer af uutspreken/
en(de) t(er)mine(re)n souden soe sijn voe(r) scepen(en) van loven(en) gecome(n)/
de selve segge(re)n en(de) hebben huer uutsprake en(de) seggen/
te voe(re)n dbescheit tallen zijden aengehoirt en(de) advijs
//
dair op gehadt uutghesproken ende gheseedt tusschen den voirs(creven)/
p(ar)tijen ind(en) manie(re)n h(ier)na volgen(de) Te weten dat de voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
t(er) stont hebben en(de) aenveerden sullen tregiment vanden voirs(creven)/
kinde(re)n en(de) den voirs(creven) meest(er) janne en(de) joffr(ouwe) annen daer af ontlaste(n)/
ende oic hebben sullen ende behoude(n) da(d)ministracie van allen den/
erfgoeden des voirs(creven) wijlen everarts in huysen hoven wynnen(de)/
landen beempden eeusselen bosschen viveren chijsen renten pachte(n)/
met wat name die ghenoemt sijn alsoe verre de voirs(creven) wijle(n)/
everart die in sijnen levene mett(en) voirs(creven) joffr(ouwe) annen houden(de)/
was ende daer uut ghestorve(n) es ende die p(ro)fijten ende/
vervallen die sint den derden daghe van februario lestleden/
ghevallen ende v(er)schenen sijn en(de) voert vallen sullen trecken talle(n)/
tijden ende t(er)mijne(n) als die vallen sullen Behoudelic dat de/
selve momboire(n) en(de) kinde(re) der voirs(creven) joffr(ouwen) annen uut den voirs(creven)/
goeden jaerlix huer leven due(re)nde gheven en(de) betalen sullen/
hondert rinsch gulden(en) in sulker weerden als die ghevalueert/
sullen sijn ende cours hebben sullen ten tijden van betalinghe(n)/
en(de) dat sij die sal heffen los en(de) vrij ombeco(m)mert van e(n)nig(er)/
schult oft lijftochten die de voirs(creven) everart schuldich mocht/
bleven sijn Behoudelic oic der voirs(creven) joffr(ouwen) a(n)nen huer/
tocht in een huys met sijne(n) toebehoirte(n) gheleghe(n) inde mynd(er)brued(er)strate/
acht(er) uutcomen(de) met sijnen stalle inde legestrate Behoudelic oic der/
selv(er) joffr(ouwen) a(n)nen derflich(eit) vand(en) helicht van eene(n) huyse de welke/
sij in hue(re)n weduwen stoele v(er)creghen heeft ghelegen inde muntstrate/
Daer af derflich(eit) en(de) da(d)ministracie vand(er) and(er) helicht den/
voirs(creven) momboe(re)n tot behoef vand(en) voerg(enoemde) kinde(re)n toebehoirt/
ende behouden oic als vanden leengoede(n) die ghecome(n) sijn vander/
zijden everarts voirs(creven) oft in vollen stoele vercreghe(n) dat daer/
af de helicht sal volghen der voirs(creven) joffr(ouwen) annen tot huer(en) tocht en(de)/
dander helicht den voirs(creven) momboe(re)n tot behoef der kinde(re)n voirs(creven)/
en(de) elc van hen op den helicht vanden laste ende dienste/
ende als vanden leengoeden die de voirs(creven) everart en(de) joffr(ouwe) anne/
te same(n) beseten hebben gecome(n) vander zijden der selv(er) joffr(ouwen) annen/
Dair inne sal de selve joffr(ouwe) anne hebben haer gheheel tocht/
ende bewint alsoe langhe als sij leeft en(de) niet lang(er) opden geheele(n)/
last en(de) dienst bij haer alsoe gedaen te wordden dat derfelicheit/
van dien niet bescadicht en wordde met vurw(er)den dat de voirs(creven)/

//
momboe(re)n uut al den voirs(creven) goeden betalen sullen pete(re)n van steyne(n)moele(n)/
en(de) hem voldoen van sijnre huwelijker vurw(er)den nae inhouden der/
selv(er) sijnre huwelijker vurw(er)den sonder de voirs(creven) hond(er)t rinssche/
gulden(en) die de voirs(creven) joffr(ouwe) anne jaerlix heffen sal en(de) oic sond(er)/
der selv(er) joffr(ouwen) annen oft hue(re)n momboir oft hue(r) ande(re) goede d(air)/
af ghepraemt te wordden in e(n)nig(er) manie(re)n It(em) al eest alsoe dat/
de voirs(creven) joffr(ouwe) anne in hue(re)n weduwe(n) stoele afghequeten heeft/
vanden huyse geheeten den reghenboghe de weerde van eend(er)/
halver croene(n) in div(er)sen chijse met soe vele pe(n)ni(n)gen alsmen/
dat bevinden sal en(de) noch iii croene(n) erfelic aen wille(m)me/
meest(er) jans den pe(n)ninck xviii Soe en sal sij egheen restitucie/
van dien moghen eysschen want de pe(n)ni(n)ghe afgeslagen/
sijn inde rekeni(n)ghe tusschen hen gheschiet ghelijc men na/
bevi(n)den sal It(em) want oic de voirs(creven) joffr(ouwe) anne tot/
huer uuttrect alle de haeflijke goede des voirs(creven) everarts/
soe sal sij daer af betalen den last vanden rantsoene/
arnts wijlen vyncx en(de) der voirs(creven) momboe(re)n en(de) kinde(re)n daer/
af ontlasten It(em) dat de voirs(creven) momboe(re)n der voirs(creven)/
joffr(ouwen) annen restitue(re)n sulle(n) dexequien die ghedaen sijn/
ov(er) truydekene wijlen huer(en) docht(er) en(de) den sallarijs vanden/
medecijn die huer in huer(en) siecten gheinsenteert heeft/
It(em) o(m)me der voirs(creven) joffr(ouwen) anne(n) meer te verseke(re)n o(m)me jaerlix huer/
voirs(creven) hond(er)t rinssche gulden(en) inder weerden voirs(creven) te heffene en(de)/
te leve(re)n alsoe langhe als sij leven sal ende niet langhe(r) soe/
sal de selve joffr(ouwe) anne in betalinghe(n) van dien heffen ende/
aenverden de rinten en(de) goede h(ier)na bescreve(n) alsoe v(er)re die/
rinten en(de) goede nu en(de) in toecomen(de) tijden hen tott(en) so(m)men/
van hond(er)t rinssche gulden(en) voirs(creven) gedragen en(de) ghestrecken/
Inden yersten eene(n) rinssche gulden(en) erfelic op huys en(de) hoff/
meest(er) jans van wemeldinghe(n) ghelege(n) inde cattestrate It(em)/
eene(n) rinssche gulden(en) erfelic op huys en(de) hoff yden vanden/
putte ghelegen inde craechovenstrate It(em) ii croene(n) en(de) eene(n)/
rinssche gulden(en) erfelic op huys en(de) hof meest(er) claes de/
blijde ghelege(n) inde proefstrate It(em) ii rinssche guld(en) erfelic/

//
op huys en(de) hoff meest(er) jans wellens geleghen inde/
proefstrate It(em) vi cap(uynen) ende x scellinge(n) bov(en) op huys/
en(de) hoff roelofs capelleman gelegen inden nuwen ham/
Ite(m) i(½) croene erfelic op een dach(mael) en(de) xl roeden eeussels/
toebehoiren(de) janne boen te dienen ghelegen te rotsselaer/
Ite(m) ii dordrichsche schilde erfelic op een huys en(de) hoff gelege(n)/
inde borchstrate toebehoiren(de) janne berne(re) It(em) vijff floren(sche)/
gulden(en) erfelic op een huys met sijne(n) toebehoirten toebehoiren(de)/
woute(re)n van ov(er)beke hoemake(r) ghelegen opde groote m(er)ct/
te loven(en) It(em) vi loeven(en) peet(er)s erfelic op een vrouwe ca(m)me/
geheete(n) den vossensteert gelegen inde bieststrate It(em) eene(n)/
rinssche gulden(en) erfelic op een huys met sijne(n) toebehoirte(n)/
gelegen teghen tcoren huys te loven(en) toebehoiren(de) der docht(er)/
jans gheerlex It(em) viii peet(er)s xii stuv(er)s erfelic op de/
stad van loven(en) It(em) iii rinssche gulden(en) erfelic op een/
huys en(de) hoff vranx h(er)meys ghelegen inde crekelyc/
It(em) een beemdeken metten bog(ar)de ghelege(n) te wiltsele/
ghetaxeert als nu ghelden(de) xiiii stuv(er)s It(em) iii dach(mael)/
beemts ghelegen inde p(ro)chie van rotselair in helicht(er) broec/
ghetaxeert als nu ghelden(de) iii schilde te xiiii stuv(ers) tstuc/
It(em) thuys geheete(n) den struys ghelege(n) inde proefstrate/
ghetaxeert als nu ghelden(de) xv rinssche gulden(en) It(em) ii huyse/
gelegen teghen ov(er) de halle inde proefstrate beyde getaxeert/
als nu ghelden(de) xvi peet(er)s It(em) huys en(de) hoff gelegen inde/
leghestrate daer gielys crauwels inne woent ghetaxeert/
als nu ghelden(de) v rinssche gulden(en) It(em) huys ende hoff/
gelegen inde selve leghestrate daer gielys zoeten inne/
woent ghetaxeert als nu ghelden(de) vi peet(er)s It(em) een/
huys en(de) hoff mett(en) poerten gelegen inde selve strate/
daer meest(er) anthonijs rolin inne woent ghetaxeert als/
nu ghelden(de) vi rijd(er)s It(em) thuys gheheeten den/
reghenboghe gheleghen inde proefstrate ghetaxeert als/
nu ghelden(de) xxiiii(½) rinssche gulden(en) elken rinssche gulden(en)
//
voer xx stuv(er)s gherekent o(m)me die voirs(creven) rinten te heffen(e)/
ende te vuerene en(de) die huysinghe(n) [en(de) beemde(n)] te verhuere(n) en(de) die/
hueringe jaerlix d(air) af met gad(er)s den rinten voirs(creven) te/
treckene tot den voldoene vanden hond(er)t rinssche/
gulden(en) voirs(creven) Behoud(elic) dat de momboe(re)n der voirs(creven)/
kinde(re)n de voirs(creven) huysinge der voirs(creven) joffr(ouwen) anne(n) in/
betalinghe(n) vand(en) selve(n) huer(en) hond(er)t rinssche gulden(en) ae(n)geseet/
houden sullen in goed(er) rep(ar)acien en(de) alle co(m)me(r) uut/
den selven goeden gaende alsoe in tijts betale(n) alsoe dat/
de selve joffr(ouwe) anne de hueringe van dien huysen los/
en(de) vrij sal moeghen trecken ende oft die hueringe/
in toecomen(de) tijden meer oft myn ghedroeghe dan/
voe(r) ghenoempt es dat elc den ande(re)n van dien inne/
staen sal tghebrec te voldoene en(de) oft daer ov(er) wiesse/
te restitue(re)n welc seggen en(de) uutsprake de voirs(creven)/
momboe(r) van weghen der voirs(creven) kinde(re)n en(de) de voirs(creven)/
meest(er) jan als momboir der voirs(creven) sijnre huysvrouwen/
renu(n)cie(re)nde in desen de p(ri)vilegie(n) en(de) vrijheid(en) vande(r)/
univ(er)siteyt van loven(en) gheloeft hebben malcande(re)n/
vast ghestentich ende omv(er)breckelic te houden en(de) elc/
den ande(re)n t(er) manissen des and(er)s h(ier)af ghenoech te/
doene tot allen plaetsse(n) daer dat sal moge(n) behoi(r)en/
alsoe dat elken van hen vast en(de) ghenoech sijn moge/
behoud(elic) den testamente voirs(creven) in ande(re)n clausulen ende/
pointe(n) van machte en(de) in sijnd(er) weerde(n) voirtaen hebbe(n)/
gheloeft de voirs(creven) wout(er) vynck en(de) wout(er) van/
berthem momboe(re)n der kinde(re)n everarts wijlen van/
wynghe voirs(creven) soe wanneer de selve kinde(re)n tot hue(re)n/
mondighen daghen comen sullen sijn dat sij dan t(er)/
manissen des voirs(creven) meest(er) jans en(de) desgelijx de voirs(creven)/
meest(er) jan der voirs(creven) joffr(ouwen) a(n)nen sijnre huysvrouwen/
nu absent sijnde in dien te hebben dat sij t(er) manisse(n)/
der voirs(creven) momboe(re)n oft e(n)nighs van hen t(er) eenre en(de) de/

//
voirs(creven) kinde(re) t(er) andre de voirs(creven) uutsprake sulle(n) lauderen/
en(de) ratifice(re)n ende gheloven vast en(de) ghestentich te houden/
en(de) elc den ande(re)n daer af altijt behoirlijke(r) ghenoech te/
doene alsoe v(er)re alst elken van hen aencleven mach sond(er)/
arghelist Bekennen(de) voert dat tusschen hen een/
wettighe rekeni(n)ghe gedaen en(de) ghesciet es van allen den/
regime(n)te der kinde(re)n voirs(creven) en(de) a(d)ministracie(n) der goeden voirs(creven)/
die de voirs(creven) meest(er) jan met joffr(ouwe) anne(n) nae den toeganc/
van huer(en) beyder huwel(i)c totten derden daghe toe van februario/
lestleden gehadt hebben in welke(n) rekeninghe(n) men dueghdelic/
bevonden heeft dat boven alle last uutgheve(n) en(de) oncoste die/
de voirs(creven) meest(er) jan mett(en) voirs(creven) joffr(ouwe) annen sijnre huysvrouwe(n)/
vande(n) goeden gedaen hebben en(de) afgheslegen de pe(n)ninghe/
die de voirs(creven) joffr(ouwe) anne inde quijtinghe vanden voirs(creven) erfrinte(n)/
in hue(re)n weduwen stoele ghedaen heeft en(de) oic afgheslegen/
sijnen salar(is) van dien de selve meest(er) jan met joffr(ouwe) anne(n)/
sculd(ich) blijft de so(m)me van hondert en(de) lxxxv rinssche guld(en)/
oft daer omtrent elken rinssche gulden(en) voer xx st(uvers) gherekent/
ghelijc de voirs(creven) meest(er) jan dat oppenbaerlic bekint heeft/
welke pe(n)ninghe hij den voirs(creven) momboe(re)n tot behoef der/
voirs(creven) kinde(re)n schuldich es uut te reiken en(de) te betalen(e)/
cor(am) ju(doco) absoloens m(er)sels aug(usti) vii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus