SAL8144, Act: R°122.1 (203 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°122.1  
Act
Date: 1477-12-29

Transcription

2023-10-30 by Walter De Laet
It(em) alsoe als goessen vanden veere anderwijle te pachte ghenome(n)/
heeft teghen den eerw(er)dighen hee(re) h(ere)n gielijse vranx vijsdeken der kercken/
van sinte peet(er)s te loven(e) sijn hof gheleghen ten berghe metten beempde(n)/
eeusselen ende allen sijne(n) toebehoirte(n) eene(n) zeke(re)n t(er)mijn langk noch due(re)nde/
alsoe de voirs(creven) goessen seyde van m(er)te naestc(omende) ov(er) ii jair Te weten(e)/
thoff t(er) helicht ende de beempde ende eeussele voir xx g(ri)pe(n) tsjaers/
En(de) voirt op zeke(re) vurw(er)den en(de) condicie(n) inde(n) pechtinghe brieve voir/
scepen(en) van loven(e) tussche(n) hem in deen zijde ende den voirs(creven) h(ere)n gielijse in/
dand(ere) ghemaect v(er)clairt ende beg(re)pen Soe es come(n) voir scepen(en) van loven(e)/
jan vanden veere zone des voirs(creven) goessens ende heeft ov(er)ghenome(n) ende/
bekint dat hij ov(er)ghenome(n) heeft vanden voirs(creven) goessen(e) sijne(n) vad(er) de voirs(creven)/
goede Te houden te hebben ende te wynne(n) ende te ghebruycken van/
halff m(er)te naestcomen(de) den t(er)mijn vanden voirs(creven) twee jair langk due(re)nde/
op alle en(de) yegewelke vurw(er)den ende (con)dicie(n) die hij goessen voirs(creven) nae uut/
wijsen vanden voirs(creven) pechtinghebrieve sculd(ich) soude sijn te doene en(de) te dragen(e)/
zond(er) arghelist Gheloven(de) de voirs(creven) goessen de voirs(creven) goede den voirs(creven) janne/
sijne(n) zone te doen volghen en(de) te ghebruycken den voirs(creven) t(er)mijn uut Ende/
desgelijx heeft ghelooft de selve jan weder o(m)me den voirs(creven) h(ere)n gielijse ende/
goessen(e) aut alt(er)i alle ende yeghewelke vurw(er)den en(de) condicie(n) voire(n) gheruert/
te ghelden ende te draghe(n) ende den selve(n) goessen(e) dair af aenden voirscr(even)/
h(er) giel(ijse) schadeloes te houden en(de) tontheffen cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-08-13 by The Administrator