SAL8145, Act: R°15.1 (24 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°15.1  
Act
Date: 1478-07-10

Transcription

2020-11-03 by Pieter Soetewey
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te wetene dat opde(n) dach van heden voir ons comen/
es in p(ro)pe(re)n p(er)soene h(er) woute(r) va(n) buetschore priest(er) renu(n)cie(re)nde in desen de p(ri)vilegie(n)/
en(de) vriheid vand(er) univ(er)siteit van loeven en(de) allen and(ere)n en(de) heeft in alle der bester/
vormen en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach dienen en(de) behoren met sinen/
vrijen eygene(n) wille ge(con)stitueert gesedt en(de) volcome(n) macht en(de) auctoriteit/
gegeven [sond(er) wed(er)roepen] meester henricke vynck doctoer in medicinen o(m)me alle en(de) iegewelke/
goede chijsen rinten erfpachten jaergulden en(de) sculden den vors(creven) h(er) wout(ere)n toebehoe(re)nde/
tot allen plaetsen al brabant doere en(de) men hem sculdich is oft namaels wesen sal/
te manen teisschen op te bue(re)n inne te heffen en(de) tontfangen aen wat p(er)soenen/
oft goeden dat dat sijn mach dair voe(r) te panden te dragene te beleidene en(de)/
rastame(n)te te doen leggen naer gewoente en(de) costume(n) vanden plaetsen die dat/
behoe(re)n sall oft behoere(n) soude moege(n) en(de) voirt tot allen sine(n) and(re)n saken/
die van oft op sijn goede bij yeman(t) geport mochte(n) worden voir alle rechte(re)n/
geestelic en(de) weerlic met rechte te v(er)volgen te v(er)antwerde(n) te bescudden in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat te bedingen die te winnen en(de) te v(er)liesen/
thoenisse en(de) wairheid(en) te leyden composicie en(de) mijnlike yffen(in)ge d(aer) af/
te maken den sculde(re)n va(n) des hij ontf(angen) sal quijt te scelden en(de) quita(n)cie/
te geven en(de) voirt o(m)me alle de selve goede te v(er)coepene en(de) den coeper/
guedinge en(de) vestich(eit) d(aer) af te doene d(aer) op en(de) d(aer) af behoirlic te worpen/
en(de) te vertijen nae costume en(de) gewoente vanden plaetsen d(aer) dat behoe(re)n en(de)/
behoeren(e) soude mogen oft d(aer) de selve goede gelege(n) wa(r)en en(de) de pe(n)ni(n)ge/
d(aer) af comen(de) in sinen handen op bue(re)n en(de) ontfange(n) en(de) d(aer) mede betalen [en(de) aflegge(n)] alle/
[wettige] sculden [des voirs(creven) h(er) wout(er)s] van lijftochten en(de) ande(re)n sculden [hoedanich die sijn] d(aer) inne de vors(creven) h(er) wout(er) gehouden is/
alsoe v(er)re de pe(n)ni(n)ge va(n) dien hen gestrecken sullen en(de) voirtaen generalic/
en(de) specialic alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te vord(ere)n dat de vors(creven)/
h(er) wout(er) selve soude moge(n) doen oft vord(ere)n in enig(er) manie(re)n wairt dat hij/
talle(n) tijt en(de) plaetsen teg(enwoirdich) en(de) voe(r) ogen wa(r)e welke vors(creven) v(er)coepinge/
gued(inge) en(de) vestich(eit) die biden vors(creven) meest(er) henricke gedaen sal worde(n) de/
vors(creven) h(er) woute(r) nu alsdan geloeft heeft en(de) geloeft va(n) weerde(n) en(de) va(n) machte/
te houden en(de) te voldoene in sulk(er) manie(re)n oft de selve h(er) wout(er) de vors(creven)/
v(er)coepinge guedinge en(de) vestich(eit) in sinen p(er)soen voir hof en(de) hee(re) d(aer) af die/
goede v(oir)sorte(re)n gedaen hadde geloven(de) voir ons in goede(n) trouwen de vors(creven)/
h(er) wout(er) goet vast geste(n)tich onv(er)brekelic en(de) va(n) weerden te houden ten ewege(n)/
dagen voir hem sine(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) alle tgene des bid(en) vors(creven) p(ro)cur(atie) in des/
vors(creven) stat e(n)nichsins gedaen en(de) gevord(er)t sal worden alle fraude en(de)/
argelist uutgesund(ert) julii x
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator