SAL8145, Act: R°31.4-V°31.1 (58 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°31.4-V°31.1  
Act
Date: 1478-07-18

Transcription

2021-01-20 by Pieter Soetewey
Vander questien die gheweest is tusschen laureyse van wynghe in deen/
zijde ende jan gazeal van foul zone wijlen jans in dand(ere) die vande(n)/
voirs(creven) laureyse zeke(re) goede t(er) helicht ghehoude(n) heeft dair voirleden/
de welke lande de selve laureys ghecocht en(de) onlanx ghecrege(n) heeft jege(n)/
gielijs de le thour wonen(de) te hoeye de pointen inde (con)dicie(n) hiernae besc(re)ve(n)/
die sij malcande(re)n ghelooft hebben voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naecomelinghen/
vast ghestentich en(de) onv(er)brekelijck ende van weerden te houde(n) en(de) te voldoene/
tallen tijden inde t(er)mijne(n) als die vallen en(de) verschijne(n) zelen quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
inden yersten dat de voirs(creven) jan gazeal sijn hande t(er) stont lichten sal/
vanden voirg(enoemde) en(de) die prysselijck laten volghen den voirs(creven) laureyse en(de) sijne(n)/
wynne die de goede jeghen den voirs(creven) laureyse in pechtinghe(n) ghenome(n)/
heeft uutghescheyden dat de(n) voirs(creven) jan gazeal schuld(ich) sal sijn te volge(n)/
de helicht vander evene(n) ghehiete(n) tremois die hij alsnu ghewo(n)ne(n) heeft/
op enighe der voirs(creven) lande ghedragen(de) iiii boende(r) en(de) omtrent vii grote roede(n)/
lants ten wa(r)e dat p(ar)tijen dair af ande(re) voirw(er)de(n) aenginhen It(em) van dat/
de voirs(creven) jan gazeal de lande voirs(creven) int jair voirleden hadde doen wynnen/
sayen mayen pycken ende te loeven(e) ghebracht dair af ende voir tcore(n) dair op
//
ghewonnen dwelck laureys jeghen den voirs(creven) jan(ne) gazeal/
ghecocht en(de) ghecregen heeft sal laureys den selve(n) janne gheve(n) te/
samen xxiiii rins gul(den) te xx st(uvers) tstuck en(de) iii pl(a)c(cen) voir den st(uver) gereke(n)t/
afgheslagen des de voirs(creven) wynne den voirs(creven) laureyse schuldich was/
It(em) es ondersproken oft robbert de huy oft yemant and(er)s den voirs(creven)/
laureyse ongebruyck dede aende voirs(creven) vruchte(n) die de voirs(creven) laureys/
jeghen den voirs(creven) jan gazeal gelijck voirs(creven) steet ghecocht heeft ende/
die hem dair om niet volghen en mochten dat de voirs(creven) gazeal/
hem d(aer) af inne staen sal alsoe dat de voirs(creven) ghecochte helicht/
den voirs(creven) laureyse alsoe goet selen sijn als des voirs(creven) laureys wed(er)/
helicht It(em) want de voirs(creven) laureys onlanx v(er)nome(n) heeft dat de voirs(creven)/
jan gazeal ov(er)lanck aenghenome(n) heeft de vryheyt vand(er) poirteryen/
ind(er) stad van bruessel soe heeft de selve gazeal ghelooft dat hij/
hem in des(er) saken noch ind(er) saken van eene(n) peet(er) lijftochte(n) dair inne/
hij te hemw(er)ts ghehoude(n) es met scepen(en) brieve(n) van loven(e) hem/
ne(m)mermeer bevryen en sal in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) langrode tybe julii xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator