SAL8145, Act: R°9.1 (13 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°9.1  
Act
Date: 1478-06-25

Transcription

2020-07-21 by Pieter Soetewey
Item cond zij allen lieden dat peter van wynge natuerlijc/
sone gregorijs wijlen van wynge in p(rese)ncia heeft gehuert/
ende bekint gehuert te hebben jegen airde de vorste(r) zwanen/
van e(re)nbodeghem zijnen wijve ende lijsbette van landsacker/
wettighe dochter d(er) voirs(creven) zwanen die zij hadde van cornelijs/
wijlen van landsacker hueren yersten man p(ri)us emancipat(us)/
de consensu mariti videl(icet) ip(s)a filia de consensu laurencii de/
wynge burgim(a)g(ist)ri lovanien(sis) loco sui consanguinei ex p(ar)te patris/
de slachmoelen opde voere achter meester jans van overwynge/
metten toebehoirten te houden te hebben en(de) te besitten van/
ghiste(re)n lestleden eenen t(er)mijn van negen ja(r)en langk v(er)volgen(de)/
elcx jairs dairenbinnen om ende voe(r) tweelff croenen d(er) mu(n)ten/
sconincx van vrancrijke te xxiiii stuvers stuck iii pl(a)c(cen) voir/
elcken stuve(r) gerekent alle ja(r)e tsint jansmisse baptisten te betalen/
den voirs(creven) gehuysschen en(de) der dochter alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn/
duerende quol(ibe)t assecutum met condicien oft de voirs(creven) peter/
geliefde ten ynde te sceyden vand(er) voirs(creven) moelen soe sal hij dat/
den voirs(creven) airde zijnre werdinnen oft docht(er) moeten een jair/
te vo(r)en cundigen ende oft hij gheen conde en doet van te willen/
scheyden soe sal hij alnoch de voirs(creven) moelen(en) bliven houden(e) eenen/
t(er)mijn van vijfthien ja(r)en d(aer) na vervolgen(de) ende wilt [hij] dan dair/
na scheyden soe sal hij noch dat als voe(r) een jair te vo(r)en moeten/
condighen Item sal de voirs(creven) airt zijn werdinne ende hue(re) dochter/
de huysinge der voirscr(even) moelen toebehoe(re)nde houden wel ende/
loflijck den voirscr(even) termijn due(re)nde van wande ende van dake/
ende liggende wercke inden moelen(en) in goeden state ende de/
voirs(creven) peter salse houden van gaenden wercke in gelijcken state/
cor(am) roelants willemair alta(re) die post joh(ann)is videl(ice)t xxv junii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator