SAL8145, Act: V°36.2-R°37.1 (66 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°36.2-R°37.1  
Act
Date: 1478-07-31

Transcription

2021-02-02 by Pieter Soetewey
It(em) jan blocx zone wijlen pet(er)s wonen(de) te boensbeke in p(rese)nc(ia) heeft/
ghehuert jeghen hee(re) ende meest(er) pete(re)n bote scholaster te loeven(e) ende/
canonck tsinte pet(er)s te loven(e) vier stucken beempts ghelegen inde/
p(ro)chie van boesbeke dair af deen ghelege(n) es inde zittert tusschen de/
h(er)strate ende de molenstrate dander es ghelegen int hagherot tussche(n)/
de nuwe en(de) doude velpe dand(er) twee stucken sijn ghelege(n) int/
ghemeynbroeck te daelhem en(de) toebehoren(de) sijn der capelryen t(er) horst/
opt huys te houden en(de) te hebben van sinte m(er)tensmisse naest comen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xii jairen langk due(re)nde vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynne(n) o(m)me ende voe(r) xvi rinssche gul(den) te weten(e) de xii d(aer) af/
te xx stuv(er)s drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) ende dand(er) iiii rinsch(e) gul(den) salme(n)/
betalen den voirg(enoemde) t(er)mijn due(re)nde met drie pl(a)c(ken) den gul(den) alle jaire/
tsinte m(er)tensmisse vallen(de) en(de) ombeg(re)pen bynne(n) meys betaelt te zijne/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) jan de velpen en(de) ande(re) grachten omtrent
//
/
den voirs(creven) goeden liggen(de) veghen ruyme(n) houde(n) en(de) ryoelen/
wel ende loflijck op sijne(n) cost den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde jairlix alsoe/
in tijts dat den voirs(creven) meest(er) pete(re)n dair bij egheen schade en gheschiede/
It(em) sal de selve jan alle tijtverdich hout staen(de) opde voirs(creven) beempde jaerl(ix)/
moeghe(n) truncken ende slene(n) om de selve beempde mede te bevreden(e) en(de)/
oft dair e(n)nighe willighe(n) oft ande(re) boome v(er)droeghde(n) die sal de selve/
jan moghe(n) afhouwe(n) ende te hemw(er)t neme(n) bij alsoe dat hij voir/
elken v(er)droeghden boom setten sal ii levende pooten vanden selven aerde/
en(de) alle dese vurw(er)de(n) [pu(n)t(en)] (et)c(etera) cor(am) roelants tybe julii ultima
Contributorskristiaan magnus , Lieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Add. 1

Transcription

2021-02-02 by Pieter Soetewey
No(ta) vande(n) iiii rins/
gul(den) datme(n) die betale(n)/
mach elken met iii pl(a)c(ken)
Contributorskristiaan magnus , Lieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2019-01-24 by The Administrator