SAL8145, Act: V°37.3-R°39.1 (69 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°37.3-R°39.1  
Act
Date: 1478-08-04

Transcription

2021-01-11 by Pieter Soetewey
Villicus lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxi)[t] jaspar de ov(er)wynghe/
scrinifice(m) ad om(n)ia (et) sing(u)la bona he(re)d(itari)[a] (et) i(m)mobilia walteri postelee(re) sit(a)/
infra lovaniu(m) et extra in mansionibus domib(us) curt(ibus) t(er)ris arabilibus p(ra)t(is)/
pascuis silvis censu t(re)cens(a) redditibus (et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) pro c(er)t(is) recognitio(n)ibus (et) promiss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor/
sequitur in hec verba Cont sij alle(n) lieden dat wout(er) posteleer/
wonen(de) te wynghe in p(rese)ncie(n) der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genome(n)
//
en(de) bekent dat hij ghenome(n) heeft van jaspar van ov(er)wynghe/
scrij(n)make(r) thoff des voirs(creven) jaspars gheheeten thoff tov(er)wynghe mette(n)/
huysen hoven wynnen(de) lande dair toebehoren(de) mett(er) weyen gheheeten/
tcleyn beempdeken tdroegheeussel dov(er)ste eeussel ende dacht(er)ste eeussel/
al in eene(n) stuck ghelege(n) voir thoff voirs(creven) ghelijkerwijs de selve goede/
ghelegen sijn inde p(ro)chie van wynghe Te houden(e) en(de) te hebben(e) van/
halff meerte lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jaire(n) langk due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) te weten(e)/
de voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) de helicht van allen den vruchte(n)/
die op de selve goede wassen selen ende de voirs(creven) weye en(de) eeusselen/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me xii rinssche gulden(en) te weten(e)/
xx stuv(er)s voir elken rinsch(en) gulden(e) ende drie pl(a)c(ken) den stuv(er) gherekent/
alle jaire tsinte m(er)tensmisse vallen(de) en(de) ombeg(re)pen te paesschen vol betaelt/
te zijne den voirs(creven) jaspar alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
dyerste betalinghe dair af inne gaen(de) van paessche(n) naestcomen(de) ov(er) een/
jair dair nae volgen(de) en(de) niet eer Met (con)dicie(n) dat de voirs(creven) jaspar/
en(de) de wyn deen vanden ande(re)n sullen moghe(n) scheyden ten yerste(n) sesse/
jaire(n) bij alsoe die ghene die scheyden wilt dat den ande(re)n een jair te/
voe(re)n kundighen sal It(em) es voirt vurw(er)de soe wanneer de voirs(creven)/
vruchten opde velde rijp sullen sijn dat de wyn den voirs(creven) jaspare/
dat sal laten weten en(de) de selve jaspar sal dair teghe(n) tallen tijden/
eene(n) bode synden die de bande(n) opde velde sal hulpen slaen en(de) als/
tselve coren ghebonde(n) sal sijn dan sal de selve wyn deen helicht des/
voirs(creven) jaspars in sijn schue(r) ald(aer) vue(re)n behoirliken alleene op sijne(n) tas/
eer hij tsijne alleene ruere(n) It(em) allet doot dat opde goede wassen sal/
dat sullen jaspar ende de wyn ten ghelijken coste ter eerden doen leve(re)n/
ende de selve wyn sal ghehoude(n) sijn deen helicht des voirs(creven) jasp(ar)s/
hem tot loeven(e) tsijne(n) huyse [te] leve(re)ne It(em) als des voirs(creven) jasp(ar)s coren gederssche(n)/
sal sijn dat dan de voirs(creven) wyn dat hem tot loven(e) insgelijx tsijne(n) huyse/
leve(re)n sal It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) meste(n)/
en(de) besayen jairlix wel ende loflijck op sijn getijdighe voe(re)n gelijck sijne(n)/
reghenoete(n) bove(n) ende beneden ende die laten tsijne(n) afscheyden gelijck hij/
die bevonde(n) heeft tsijne(n) ae(n)comen(e) Te weten(e) deen derdendeel met wynt(er)coren(en)/
en(de) dand(er) derdendeel met som(er)coren(en) wel ende loflijck besaeyt op sijn getijdige
//
voren ende tderdendeel brake gheackert ende gheeght It(em) sal de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande jairlix wel bevrede(n) ende beheymen/
en(de) die tsijne(n) afscheyden(e) wel ende loflijck bevreedt en(de) beheymt/
laten It(em) de voirs(creven) jaspar sal jairlix coepen xxx ma(n)delen stroes/
die de wyn op sijne(n) cost halen sal ende die te meste bringhen/
inden voirs(creven) hove welke stroe de voirs(creven) jaspar de twee deel dair/
af ende de voirs(creven) wyn dand(ere) derdendeel dair af betalen sullen/
ende dat selve stroe met allen den ande(re)n stroe vanden voirs(creven)/
goeden jairlix comen(de) te meste maken en(de) dat jairlix vue(re)n opde/
voirs(creven) lande alsoe wale opde verste als opde naeste slants meeste(n)/
p(ro)fijte It(em) de voirs(creven) wyn sal jairlix halen met sijne(n) wagen(en) ende/
met drie p(er)den sesse voider m(er)gels en(de) de voirs(creven) jasp(ar) sal dien/
betalen opde cuylen ende de wyn sal dien vue(re)n opde voirs(creven) lande/
ten meesten orbe(r) ende prouffijte ghelijck voirs(creven) steet It(em) de voirs(creven) wyn/
sal alle de huysinghe vanden voirs(creven) goiden houden op sijne(n) cost vand(er)/
onderster rijkelen nederweerdt ende alsmen dair dect oft plect/
van ouden wercke dan sal de wyn den wercluyden den montcost geve(n) en(de) de/
voirs(creven) jaspar sal de dachue(re)n betalen ende tstroe datme(n) jairlix ald(aer)/
verdecken sal dat sal de voirscr(even) jaspar coepen ende betalen en(de) de/
selve wyn sal dat met sijne(n) wagen(en) ende p(er)den aenhalen met alle/
der stoffen dieme(n) tott(er) rep(ar)acien vanden huysen voirs(creven) ende vander/
straten te maken behoeve(n) sal van ouden wercke ende van nyeuwen/
wercke It(em) es noch vurw(er)de dat de voirs(creven) wyn jairlix aende/
straten aldair sal wercken oft doen wercken vier daghe lanck/
en(de) oft de wyn op enich jair egheene vier daghe en(de) wrachte/
dat hij dat op dande(re) vervolgen(de) jaire(n) voldoen sal It(em) es voirt/
vurw(er)de dat de voirs(creven) wyn jairlix doen sal den voirs(creven) jasp(are)n met sijne(n)/
wagen(en) ende drie p(er)den een carweye elke van eene(n) daghe It(em) es/
voirt vurw(er)de dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) huyse selve met sijnre/
familien bewonen sal noch de selve goede nyeman(de) and(er)s uutgeve(n)/
noch verhue(re)n dan bij consente des voirs(creven) jasp(ar)s It(em) de voirs(creven) jaspar/
sal den voirs(creven) wynne de voirs(creven) huyse nu bynne(n) den yersten jaire(n) rep(ar)e(re)n/
alsoe dat hij ald(aer) vueghelijx sal moghe(n) inne woene(n) It(em) want de vors(creven)/
wyn ghekint heeft dat hem de voirs(creven) jaspar tsijne(n) aencomen(e) gheleent heef(t)
//
twee p(er)de ende twee coeye(n) tsame(n) ghetaxeert op xx rinssche gul(den)/
te xx stuv(er)s tstuck ende dat eene(n) t(er)mijn van sesse jairen langk/
met des(er) (con)dicie(n) oftmen bevyndt dat de selve twee p(er)de ende ii/
coeye(n) alsdan argher werdden bevonde(n) dan die nu ghetaxeert/
sijn dat de wyn dan den selve(n) jaspar dat alsdan restitue(re)n sal/
ende oft sij alsdan beter bevonden wordden dat hem jaspar dat/
betalen sal Ende alle dese vurw(er)den gheluften ende (con)dicie(n) bove(n) gescr(even)/
hebben gelooft de voirs(creven) jaspar in deen zijde ende de voirs(creven) wynne/
in dand(er) malcande(re)n vast gestentich en(de) onverbrekelijck te houden(e)/
en(de) te voldoene tallen tijden en(de) tij t(er)mijne(n) als die vallen en(de) verschijne(n)/
sulle(n) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Hier wae(re)n ov(er) jan vand(er)/
borch en(de) gielijs de vos scepen(en) te lov(en) ghedaen int jair onss hee(re)n duysent/
vierhond(er)t seven(en)tseventich opden x[ste(n)] dach van iunio It(em) notu(m) sit/
univ(er)s(is) q(uod) walterus postelee(re) (com)mor(ans) apud wynghe recognovit se debe(re)/
d(i)c(t)o jaspar de ov(er)wynghe scrinifici quadraginta aur(eos) denar(ios) d(i)c(t)os/
It(em) similit(er) ad mobilia co crone(n) mo(n)ete reg(is) fran(cie) bon(i) aur(ei) (et) iusti/
ponder(is) ad mo(nitionem) d(i)c(t)o jaspar p(er)solven(dos) ass(ecutu)[m] Testes joh(ann)es vander borch/
et egidius vos scabini lovan(ienses) Datu(m) anno d(omi)ni xiiii[c] septuagesi(m)o/
septimo mensis iunii die decima Cu(m) (con)d(ici)[o(n)e] p(ro)ut h(ab)e[t(ur)] sub ead(em) dat(a)/
Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fu(eru)nt roelants tybe augusti iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator