SAL8147, Act: R°208.1-V°208.1 (320 of 646)
Search Act
previous | next
Act R°208.1-V°208.1  
Act
Date: 1482-01-19

Transcription

2023-11-08 by Dominique Van Daele
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit mathe(um) colcx tamq(uam)/
receptorem maioris hospitalis lovan(iensis) ad o(mn)ia (et) singula bona immobilia et he(re)d(itaria)/
gerardi q(uon)d(am) de dieven et henrici q(uon)d(am) de grove infra lovan(ium) et ex(tra) sit(a)/
in ma(n)s(ionibus) do(m)ib[(us)] curt(ibus) terris ar(abilibus) prat(is) pasc(uis) censu t(re)ce(n)sa redd(itibus) (et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) (et) p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) q(ua)r(um) tenor sequi(tur) in hac v(er)ba/
Cont zij allen lied(en) dat geert van dienen en(de) henric de grove sone wijlen/
he(n)ricx beyde woenen(de) te wychmale in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij/
genome(n) hebbe(n) onghesundert en(de) on(ver)sceyd(en) en(de) elck voir al van he(re)n hectoren/
pauwels priester als p(ro)cur(eur) des grootsgasthuys te loeven(e) ind(en) name en(de) van/
wegen des selfs gasthuys drie bunder lants geleg(en) in twee stucken te/
wijchmale opt dvorrevelt dair af deen stuck houden(de) sesse dachmale paulo/
gelegen is tusschen de strate ald(air) de goede tseren van ghete en(de) die/
goede raes vand(er) linden te houden en(de) te hebben(e) van half merte dat/
zijn sal a(n)no lxxii eene(n) t(er)mijn van twelf ja(r)en lanc dueren(de) deen na/
dander sonder middel volgen(de) elc sjairs dair in binne(n) voir en(de) omme/
vii mudde(n) rocx goede en(de) payabels met wanne en(de) met vedere(n) wel/
beriet der maten van loeven(e) alle ja(r)e sinte a(n)driesmesse apostels/
te betalen(e) en(de) te loeven(e) int voirs(creven) gasthuys te leveren(e) jaerlijcx den/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] dierste betalinge van sinte andries/
misse apostels naistcomen(de) ov(er) twee jaer en(de) niet eer mer vorwerden/
dat de voirs(creven) winne(n) tvoirs(creven) lant wel en(de) loffelijc winne(n) werven ende/
mesten sullen wel en(de) loffelijc gelijc regenooten bove(n) en(de) bened(en) en(de)/
tot hue(re)n afsceyd(en) laten gelijc zij die bevind(en) sulle(n) tot hue(re)n aencomen(e)/
Ende de voirs(creven) gheert en(de) henric hebbe(n) melcande(re)n gheconsenteert/
en(de) ov(er)gegheve(n) dat de voirs(creven) gheert tvoirs(creven) yerste stuc lants den voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) als voir zijn ghedeelte winne(n) en(de) werve(n) sal en(de)/
de p(ro)fijten d(air)af te hemwert trecken en(de) de voirs(creven) henric dand(er)/
stucke en(de) de p(ro)fijten d(air)af comen(de) aenverd(en) en(de) te hemwert behoud(en)/
En(de) hier op hebben zij malcande(re)n gheloeft en(de) toegeseedt dat elc/
van hun beyden deen helicht vand(en) voirs(creven) seven mudde rocx jairlecx/
den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) gheld(en) en(de) betalen sal met vorwerd(en) en(de)/
bij oppenba(r)en co(n)sente des eens vand(en) ande(re)n ond(er)sproke(n) gevielt oft/
ghebordet alsoe dat tenig(er) tijt in eenigen van hun beyd(en) d(air) inne/
gebreck viele van meswinne(n) oft betalen alsoe en(de) sooe soe v(er)re dat/
dande(r) mits dien fouten vand(en) gasthuyse gepraempt wordde dat/
dan de pechtinghe van dien in gebreke zijnde van zijne(n) stucke voirs(creven)
//
te nieute zijn sal en(de) v(er)smolten alsoe v(er)re hem dat aengaen mach en(de)/
dat dande(r) van hun dat sal moegen aenv(er)d(en) en(de) houden van/
dier tijt voirt den voirs(creven) t(er)mijn uut en(de) oeck dit gebreke dair/
vore hij gepraempt sal wordden aend(en) gebrekelijke v(er)hale Cor(am) joh(ann)e/
de oppe(n)dorp et egidio vos februarii deci(m)aoctava a(n)no lxx Et/
habuit q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t buetssele thenis januarii xix
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-09-06 by The Administrator