SAL8147, Act: R°209.2 (321 of 646)
Search Act
previous | next
Act R°209.2  
Act
Date: 1482-01-23

Transcription

2023-11-13 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dat henr(ic) h(er)wout(er)s zone wijlen arnts wonen(de) te/
wackerzeele heeft gheconstitueert ghestelt en(de) gheordineert sijne(n) p(ro)cur(eur) ende/
voirgang(er) henricke de(n) wolff sijne(n) swag(er) in allen sijne(n) saken ghescillen en(de)/
bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghen in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hodanich die sijn Geven(de) en(de) v(er)leenen(de) de/
voirs(creven) (con)stitueerder den voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur) volcome(n) macht p(ro)curacie aucto(r)iteyt/
en(de) zundelinghe beveel de selve saken met rechte te vervolgen(e) te v(er)antw(er)d(en)/
te bescudden(e) en(de) te bedinghen(e) tallen plaetssen voir alle gherichten gheestelic/
en(de) weerlijck en(de) teghen eene(n)yeghelijken dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen/
en(de) desgelijx om alle desselfs constit(ucie) goede chijse renten pachte(n) lijft(ochten) v(er)valle(n)/
en(de) ande(re) schulde(n) dieme(n) hem nu schuld(ich) es oft naemaels wesen sal te ma[ne(n)] (et)c(etera)/
tant(um) p(ro)mitt(ens) rat(um) cum (com)pu(taci)[o(n)e] et revocac(i)o(n)e Cor(am) tybe burg(imagistr)[o] hoelair/
thenis scab(inis) januarii xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-09-06 by The Administrator