SAL8147, Act: V°194.3-R°195.1 (300 of 646)
Search Act
previous | next
Act V°194.3-R°195.1  
Act
Date: 1482-01-09

Transcription

2023-10-24 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen (et)c(etera) dat meest(er) lottijn me(n)nekens meest(er) in/
arten canonck inder kercken van sinte peet(er)s te loven(e) ende heeft ald(air)/
in alle der best(er) forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht mach dienen en(de)/
stad g(re)pen gheconstitueert gheco(m)metteert gheordineert ghesedt ende/
met volcomender auctoriteyt ghemechticht thomase p(er)trise woute(re)n/
vander haghe(n) maelgen cleenwert en(de) janne de poirte(re) zamentlic/
en(de) elken besund(er)t o(m)me alle de goede en(de) p(ro)fijten der selv(er) chijsen renten/
erfpachten thienden vervallen en(de) schulden den voirs(creven) meest(er) lottijn/
toebehoren(de) te belle en(de) belle(n)bocht en(de) elswair al vlaende(re)n dore/
en(de) elde(r) te wat plaetssen die ghelegen oft te bevynden sijn oft aen/
wat p(er)soene(n) oft goede(n) dat dat sijn mach oft ghebue(re)n sal dieme(n)/
hem schuldich es oft naemaels wesen sal Te eysschen te mane(n)/
op te bue(re)n inne te heffen en(de) tontfanghen den schulde(re)n d(air) af quijt/
te schilden(e) en(de) quitan(cie) te gheven(e) ende voir ghebreck van dien met/
rechte het zij met pe(n)dinghen oft and(er)ssins soe dat nae recht/
vand(er) plaetssen behoirt te p(ro)cederen(e) derflijke goede des voirs(creven)/
meest(er) lottijn te wat steden oft plaetssen die gheleghen sijn in
//
jairschae(re)n eene(n) t(er)mijn van [vacat] jaire(n) te verpachten(e) en(de) uut/
te gheven(e) en(de) te verhueren(e) ende alle ande(re) goede den voirs(creven) meest(er)/
lottijn nu oft naemaels uut tytle van versterffenisse oft suctessie(n)?/
aenverschene(n) het zij erve oft have inden name en(de) p(ro)fijte desselfs/
te actepteren(e) possessie van dien nae recht te neme(n) ende vanden/
selve(n) goede(n) en(de) allen ande(re)n ofts behoeft guedinghe erffenisse ende/
possessie voir alle wetten en(de) gherichten aen te neme(n) en(de) te aenverden(e)/
inden name en(de) tot behoef als voe(r) ende voort alle die voirs(creven) goede/
als dair questie af ghebuert met rechte te bedingen(e) in aenspraken/
en(de) verantw(eer)den te comen(e) thonisse en(de) wairheyd(en) te leyden(e) en(de) alle/
p(ro)cessen acten en(de) t(er)mijne(n) van rechte te doene en(de) te houden(e) vo(n)nisse(n)/
en(de) senten(cie) sij sijn int(er)locuteur oft diffinitijf teysschen taenhoren en(de) te v(er)wachte(n)/
het zij dat die ghevene(n) wordde(n) voir den voirs(creven) meest(er) lottijn oft d(air) teghen/
die goede te wynne(n) en(de) te v(er)liesen composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ghe d(air)/
af te maken(e) en(de) vanden selve(n) vo(n)nisse ten behoirlijken plaetssen en(de)/
tot den behoirlijken rechte(re)n oft gherichte te appelle(re)n die appellacien/
soe en(de) soe dair dat behoirt te v(er)volghen(e) en(de) voirt allet ghene dair/
inne te doene en(de) te vorde(re)n beyde inden rechte en(de) dair buyten dat de/
voirs(creven) meest(er) lottijn inden selve(n) saken soude moghen oft co(n)nen gedoen/
oft hij dair teghew(or)dich wa(r)e ende voort o(m)me de vors(creven) saken uuten/
rechte te trecken(e) submissie en(de) comp(ro)mis vander questien dair af/
ghebue(re)nde te maken(e) en(de) aen te geve en(de) senten(cie) en(de) uutsprake arbitrael/
dair af te eysschen(e) en(de) te v(er)volghen(e) gelijck oft de voirs(creven) meest(er) lottijn/
dair selve teghew(or)dich wa(r)e ende heeft gelooft de selve meest(er) lottij(n)/
vast gestentich van weerden en(de) ov(er)breckelijck te houden(e) en(de) te hebben tot/
ewighen daghen allet ghene des bijde vors(creven) sijne ghemechtichde oft/
enigen van hen hebber des briefs bedinght aengesproken verantw(eer)t/
ghetoent gheappelleert en(de) met co(m)p(ro)misse v(er)bonden gewonne(n) oft v(er)loren/
sal wordden en(de) desgelijx oic des bijde selve v(er)mechtichde(n) oft e(n)nighen van/
hen in v(er)pechtinge(n) oft hueringe(n) d(er) selv(er) goeden gedaen en(de) van dien/
ghehave(n) en(de) gebuert sal hebben alle argelist en(de) nyeuwe vonde/
uutgescheyd(en) behoud(en) dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) elc besund(er)t ghehoude(n)/
sullen sijn van hue(re)n voirsc(reven) bewynde en(de) ontfanghe altijt t(er) manissen/
des voirs(creven) meest(er) lottijn goede wettighe rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene/
cor(am) tybe burg(imagistr)[o] hoelair thenis scab(inis) januarii ix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-09-06 by The Administrator