SAL8148, Act: R°118.1-V°118.1 (161 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°118.1-V°118.1  
Act
Date: 1482-11-13

Transcription

2022-11-08 by Josette Leenders
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit m(a)g(ist)r(u)m joh(ann)em/
m(a)g(ist)r(e)m de overwynghe ad om(n)ia et singula bo(n)a he(re)d(itaria) et i(m)mobilia joh(ann)is/
bo[(na)] my(n)nincx filii quond(am) walt(er)i et godefridi my(n)nincx eius patrui/
quocu(m)q(ue) nomi(n)e censea(n)tur et ubicu(m)q(u)e locoru(m) tam infra lo(vaniu)[m] q(uam)/
ubicu(m)que en q(u)[a(m)] extra sit(a) consistu(n)t pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba Cond/
zij allen lieden dat jan my(n)nincx soen wout(er)s wilen my(n)nincx/
woenen(de) te cumptich in tegewoirdicheid(en) der scepen(en) van loeven(e)/
gestaen heeft genomen en(de) bekindt dat hij genomen heeft/
van meester janne van overwynghe dwynhoff desselfs/
meester jans gelegen te cumptich metten huyse wynnen(de) landen/
beemden eeussellen en(de) and(ere)n sinen toebehoerten gelijkerwijs peet(er) lambeerts/
de selve goede gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
half m(er)the lest leden eenen(en) t(er)mijn van vi jaren lang due(re)nde deen/
nae dander sonder middel volgen(de) in desen uut gesceijden dat de voirs(creven)/
wynne egheen recht hebben en sal boven opde porte nocht int huys/
beneden neven der selv(er) poerte(n) staen(de) Elx jairs dae(re)n bynne(n) te weten/
de wynnen(de) lande o(m)me xxiiii sacken rogs met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel/
bereit d(er) maten van thiene(n) ende pacht va(n) cu(m)ptich en(de) d(aer)toe ii sacken/
rogs van zeke(re)n erfpachte die de voirs(creven) peet(er) lambeerts jairlicx den/
voirs(creven) meest(er) ja(n)ne sculdich is ende viere sacken t(er)we(n) d(er) maten van/
thienen ende ii molevaten raepsaets alle ja(r)e sint andriesmisse/
apostels te betalen en(de) te loven t(er) woeni(n)gen des voirs(creven) meester jans te/
leve(re)n En(de) de voirs(creven) beemde o(m)me iiii rins gulden(en) te xx stuv(er)s stuc/
en(de) elken stuv(er) voer iii plecken brabants gelts gerek(ent) alle ja(r)e sinte/
mertensmisse inden wynter te betalen den voirs(creven) meest(er) janne/
jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout opde vurw(eer)d(en) ende condicien h(ier)onder bescreven Inden/
iersten dat de voirs(creven) wynne jairlicx sijnen t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven)/
wynnen(de) lande wael ende loflic houden sal en(de) wynne(n) werve(n) ende/
mesten te mi(n)sten gelijc regenoeten boven en(de) bened(en) En(de) die tot sinen/
afsceiden laten gelijc hij die tot sinen aencome(n) bevond(en) heeft te/
weten dlindevelt ende tgrijpvelt also v(er)re alst den voirs(creven) meester/
janne toebehoert drie dach(mael) d(aer)af met terwen ende termana(n)t met/
rogge met besayt wel en(de) loflic en(de) de storte en(de) brake eens o(m)me/
gedaen It(em) sal de voirs(creven) wi(n)ne de huysinghe vand(en) voirs(creven) goeden/
op sinen cost houden in goeden state ende r(e)p(ar)acien vand(er) ond(er)ster rikele(n)/
nederwert Sal voert de selve wi(n)ne den voirs(creven) meest(er) janne jairlicx/
leve(re)n int voirs(creven) hoff iii walme o(n)ne de huysinghe der mede te houden en(de)/
alsmen ald(aer) dect oft plect van ouwen wercke sal de voirs(creven) wi(n)ne d(aer) toe/
halen d(aer)men hem dat bewisen sal teene(n) leem dacroeden en(de) des d(aer) toe/
behoeve(n) sall ende daer af den werclieden den montcost geve(n) en(de) de/
voirs(creven) meest(er) jan sal hen de dachu(r)en betalen en(de) oft meester jan van nuwen/
werke ald(aer) iet dade ty(m)me(re)n oft werken d(aer) en sal de voirs(creven) wi(n)ne niet
//
inne gehouden sijn Sal voirt de voirs(creven) wi(n)ne op sine(n) cost alle de grechten/
straten ende weghen die de voirs(creven) goede sculd(ich) sijn te houden(e) sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde houden ruymen en(de) verghen alsoe in tijt(s) dat de voirs(creven) meester jan /
noch de voirs(creven) sijn goede d(aer)bij egeen scade hebben noch liden en sullen in/
enig(er) manie(re)n It(em) en sal de voirs(creven) wi(n)ne de voirs(creven) goede binne(n) den voirs(creven)/
t(er)mijne nyem(ande) voirt moge(n) ov(er)gheven nocht uutgheve(n) sonder consente des/
voirs(creven) meester jans Sal voert de voirs(creven) wi(n)ne doeft ald(aer) jairlicx wassende/
ter eerden leve(re)n ende den voirs(creven) meester janne tvierdel d(aer)af te loven(e) tot/
sinen huyse bringhe(n) ende alsmen tselve oeft ald(aer) lesen sal soe sal hij dat/
den voirs(creven) meester jan cu(n)dighen ende laten weten o(m)me ald(aer) van sinen weghen/
opdat hem geliefde eene(n) te scicken En(de) alle dese vurw(eer)d(en) condicien en(de) geluften/
voirs(creven) hebben geloeft de voirs(creven) meester jan in deen sijde en(de) de wi(n)ne in dand(er)/
zijde malcande(re)n vast gestentich valle(n) en(de) v(er)schine(n) ende omv(er)brekelic/
te houden ende te voldoene tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen/
en(de) v(er)schine(n) sullen en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout q(uolibet) ass(ecutu)m/
H(ier) af es borghe des voirs(creven) wy(n)ne als principael sculdere goert/
my(n)nincx sijn wonen(de) toerbeke den welken de voirs(creven) wyn h(ier) af gelooft/
heeft scadeloes te houden en(de) tontheffen Hier ware(n) over jan roelants/
ende jan vynck gescreve(n) int jaer ons hee(re)n duysent vierhondert lxxxi/
op den voe(r) lesten dach der maent van novembr(i) van maii It(em)/
notum sit univ(er)sis q(uod) joh(ann)es my(n)nincx filius quond(am) walt(er)i co(m)mor(ans)/
apud cumptich promisit m(a)g(ist)ro johanni de overwynghe decem/
et octo flor(enos) renen(ses) aureos bonos (et) leg(ales) viginti argenteis denar(iis)/
dict(is) stuv(er)s monete d(omi)ni duc(is) burg(undie) et brab(antie) bonis (et) leg(alibus) p(ro) q(uoli)b(et)/
florenor(um) renen(sium) p(re)d(i)c(t)or(um) et t(ri)bus placcis co(mmun)is pagamenti brabant(ie)/
pro quolib(et) eor(un)dem stufe(r)orum computat(is) vide(licet) t(er)cia(m) p(ar)tem exin(de)/
ad festu(m) nat(a)lis d(omi)ni p(ro)xim(e) futur(um) t(er)ciam p(ar)tem exin(de) ad festu(m)/
b(ea)ti joh(ann)is baptiste deinde i(n)mediate sequen(s) et t(er)ciam p(ar)tem exin(de)/
ad festu(m) nat(a)lis d(omi)ni deinde (con)tinue et i(n)mediate subsequen(s)/
p(er)solven(dam) quolibet vero termino t(am)q(uam) debitu(m) assecutum Testes/
johannes roelants et joh(ann)es vynck scabini lovanien(ses) datu(m) anno/
d(omi)ni millesimo quadringentesimo octuagesimo p(ri)mo mensis maii/
die penultima Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) hoeven tants novembr(is) xiii/
Si(mi)li modo ad mo(bi)[lia] cor(am) eisdem
ContributorsJef Willemsens , Mi-Je Van Gils
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator