SAL8151, Act: V°35.2 (51 of 522)
Search Act
previous | next
Act V°35.2  
Act
Date: 1485-08-04

Transcription

2022-11-19 by Frans Feyaerts
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoiren/
lesen burgermeesteren scepen(en) ende raidt der stad van/
loeven(e) saluyt ende alle vrientscap doen cont dat voir/
ons comen es in p(er)sone peter beyardt secretar(is) der stad/
van loeven(e) wederroepen(de) alsulcken procuratie ende mech/
ticheyt als hij vormaels gegheven heeft henricke hoze/
oft yemande anders Ende heeft voirt geconstitueert volcomen/
mach procuratie ende auctoriteyt gegeven ende gemaect/
met desen goirde lyndeman wonende te bierbeke om sijn/
meyere ende rentmeester te sijne van sijnen renten die hij/
heeft te hagersrode omder bierbeke gheleghen gehouden te/
lene van edelen ende waelgeboiren(en) here den here van croye/
in sijnen dorpe van bierbeke Te manen teysschen optebueren/
ende tontfanghen dair vore te panden te daghen ende rasta/
mente te doen legghen die met rechte te v(er)volghen de/
late des voirs(creven) peters te eeden ende guedinge(n) te doene te/
manen p(ar)tien als hijs v(er)socht sal wordden te goeden ende/
tontgoeden de pontpe(n)ninghen tot behoef des voirs(creven) peters/
dairaf tontfanghen(e) opden behoirlicken salaris dairop van outs/
staen(de) den sculders te quiteren ende quitancie te geven Ende/
al te doene des de selve peeter in p(er)sone soude moeghen/
doen oft hij tegenvoirdich ware P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo Willen(de) voirt de voirs(creven) peeter dat de laten desselfs/
peeters den voirs(creven) meye(re) onderhoirich sijn cor(am) tybe burgi/
mag(ist)ro scoonhove(n) vynck aug(usti) iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator