SAL8160, Act: R°10.1-V°11.1 (13 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°10.1-V°11.1  
Act
Date: 1498-07-04

Transcription

2020-05-05 by Hadewijch Masure
Cont zij allen lieden dat de eerbae(re) he(re) en(de) meester jan/
bourgoix canonick der collegiaelder kercken van s(in)te bartholomeus/
te luydick ende symon mulckman rintmeest(er) en(de) roeydraghe(r)/
der selv(er) collegiaelder kercken als p(ro)cur(eur)s der eerweerdigher/
he(re)n deken en(de) cap(it)le der selv(er) collegiaelder kercken in p(rese)ncia/
hebben uutgegeven en(de) bekynnen uutgegeven te hebben(e) jorijs/
beys vrancken beys zijnen zone en(de) jaspar druys alle woenen(de)/
te meldert ongezundert en(de) onv(er)sceiden en(de) elck een voe(r) al/
de groote en(de) cleyn thienden met oick de chijsen rinten/
capuynen en(de) ande(re) goeden die de voirs(creven) eerweerdighe he(re)n/
hebben inden voirs(creven) dorpe en(de) p(ro)chie van meldert ende dair/
omtrint Te houden te hebben en(de) te besitten van sint jansmisse/
baptisten naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n langh/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynnen voe(r) en(de) o(m)me hondert en(de) tween(de)tseventich gul(den)/
pet(er)s der mu(n)ten wijlen h(er)toghen ph(ilip)s van bourg(oignen) van brabant/
(et)c(etera) goet en(de) geve oft de weerde dair af en(de) voe(r) twee/
groot(er) ponden was gewichte van luydick alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn lanck due(re)nde dien helicht [dair af] te kersmisse ende/
dander helicht [dair af] tsint jansmisse bapitsten [inden zomer] te betalen(e) en(de) te/
gelijcke den voirs(creven) eerweerdighen hee(re)n deken en(de) cap(it)le ind(er)/
stad van luydick op der selv(er) eerw(er)digher he(re)n rekencame(r)/
ten coste ende p(er)icule der selv(er) thiendeners te betalene/
En(de) tot dien noch voe(r) en(de) o(m)me elf sacken harts corens/
goets en(de) payabels met wanne en(de) vede(re)n wel bereyt der/
maten van thienen en(de) ii[c] schoeven stroos half wynter/
stroo en(de) half zomerstroo den p(ro)chiaen van meldert/
alle jae(re) tsint andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) En(de) voirts/
om en(de) voe(r) vie(r) amen rijns wijns elcke ame voe(r) sesse/
gouden gulden(en) geestimeert dair af dierste ame rijns/
wijns de voirs(creven) thiendeners betalen zullen int beghynsel/
vanden iersten jae(re) de tweetse ame rijns wijns int/
beghynsel vanden vierden jae(re) de derde ame rijns wijns/
int beghynsel vanden sevensten jae(re) en(de) de leste ame
//
ame rijns wijns int beghynsel vanden x[ten] jae(re) der voirg(eruerde)/
pechtingen te betalen(e) en(de) op de voirs(creven) rekencame(r) te luydicke/
ten coste ende p(er)icule der selv(er) pachteners te leve(re)n den/
voirg(enoemde) eerw(er)dighen he(re)n deken en(de) cap(it)le jairl(ijx) den selve(n)/
t(er)mijn lanck due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m op de cond(icie)n hier/
naevolgen(de) Inden iersten oft de voirs(creven) thiendeners/
teenigher tijt bynnen der voirs(creven) pechtinghen inde voirs(creven)/
thienden oft goeden enighe scade hadden oft leden het/
wae(r) van oirloghen oft van teempeeste dat in dien/
gevalle de voirs(creven) eerweerdighe he(re)n hue(re)n voirs(creven)/
thiendeners behoirlijcken cortssel en(de) afslach doen zullen/
gelijckerwijs ande(re) he(re)n en(de) p(re)laeten boven en(de) beneden/
hue(re)n thiendeners in gelijcken zaken doen zullen sond(er)/
fraude Behoudelijck dat de voirs(creven) thiendeners de/
selve scaden en(de) tempeeste schuldich zelen zijn te /
cundighen den voirg(enoemden) eerweerdighen he(re)n bynnen/
acht daghen nae dat alsulcken scaden gesciet zijn/
zullen It(em) de voirs(creven) thiendeners en zullen dese pechtinge/
nyeman(de) and(er)s voirts moeghen uutgeven in al noch/
in deele noch mede laeten deylen ten wae(re) bij/
consente en(de) wille der voirg(eruerden) eerw(er)dig(hen) he(re)n Item is/
condicie en(de) vorweerde dat de voirs(creven) thiendeners/
van drie jae(re)n te drie jae(re)n sculdich selen zijn eenen/
nyeuwen regist(er) te maken van hue(re)n voirs(creven) chijse/
rinten en(de) capuynen metten panden en(de) hue(re)n regenoeten/
en(de) oick duut(er)ste plaetsen vand(er) voirs(creven) thienden met/
goeder specificacien dair de selve thienden scheiden/
en(de) den selven registre van drie jae(re)n te drie jairen/
den voirs(creven) eerweerdighen he(re)n te leve(re)n inder bester/
formen dat moegelijck sal zijn It(em) de voirs(creven) thiendeners/
zullen jairlijcx gehouden zijn tweewerf des jairs tontfangen/
twee he(re)n canonicken vand(er) voirs(creven) collegiaelder kercken met
//
twee dieners en(de) met vier p(er)den telcken tijde twee/
daghen ende twee nachten ende den he(re)n selven hee(re)n/
hue(re)n cnapen ende p(er)den h(er)berghe leve(re)n en(de) hue(r) behoefte/
doen uutgenomen den wijn die de selve he(re)n betalen/
zullen It(em) oft zoe geviele dat de voirs(creven) thiendeners bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne teenig(er) tijt gebreckelijck wae(re)n oft/
wederspenich maicten inde betalinghe van des(er) pechtingen/
dat in dien gevalle de voirs(creven) eerw(er)dighe he(re)n de/
selve thienden metten chijsen rinten capuynen ende/
ande(re) goeden voirs(creven) zullen moeghen aenveerden en(de)/
die ande(re)n luden moeghen uutgeven oft selve blijven/
houden(e) niet tegenstaen(de) dese jegenwoirdige pechtinge/
noch oick niet tegenstaen(de) den uutgeven(e) vand(er) voirg(enruerde)/
thienden chijsen rinten cap(uynen) en(de) goeden voirs(creven) den voirg(enoemde)/
thiendeners uutgegeven nae inhouden van eene(n) instrume(n)te/
dair op gemaict en(de) nochtans zullen de voirs(creven) eerw(er)dighe/
he(re)n den selven thiendeners moeghen bedwinghen totter/
betalinghen ende voldoeni(n)ghen der selv(er) pechtinghen/
Proteste(re)nde de selve thiendeners alsoe [verre] hen thiendeners/
aen dese jegenwoirdighe pechtinghe enighen last letsel/
oft zwaricheit gedaen wordde van enighen pensionarijsen/
der secundarie kercken van luydick alsoe dat den selven/
thiendeners bevolen wordde den voirs(creven) eerw(er)dighen hee(re)n/
gheen betalinghe te doene het wae(re) in al oft in deele/
mair dat zij den pensionar(is) oft eenighen van hen moeste(n)/
betalen het wae(re) in al oft in deele dat dair o(m)me dese /
hue(r) jegenwoirdighe pechtinghe niet gebroken en sal zijn/
zoe v(er)re dat bijden selven thiendeners toedoen niet en/
gebuert en(de) oft de selve pechte thiendeners mits dien/
enighe betalinghe moesten doen aen enige der voirsc(reven)/
pensionarijsen dat den selven thienders dat aen/
de voirs(creven) pechtinghe afgecort sal wordden want zij met
//
eender betalinghen beghe(re)n te gestaene hoe wel de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s hen in desen vander selv(er) p(ro)testacien niet en/
onderwynden en willen [noch hen des dier p(ro)testatien niet aen en dragen] gem(er)ct dat dese clausule niet/
begrepen en steet inden voirs(creven) instrumente mair laeten die/
dat strecken alsoe v(er)re alst gaen mach En(de) alle dese/
vorw(er)den cond(ici)en en(de) geluften voirs(creven) en(de) elcke bezund(er)t/
hebben de voirs(creven) thiendeners ongezundert en(de) onv(er)sceiden/
en(de) elck een voe(r) al t(er) eenre en(de) de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s/
t(er) ande(r) zijden elck vand(er) voirs(creven) thiendeners ende/
p(ro)cur(eur)s renu(n)cie(re)nde in desen alle p(ri)vilegien vryheiden/
lib(er)teiten gr(ati)en en(de) constitucien (et)c(etera) gelijck die alle en(de)/
iegewelcke inden voirg(eruerde) instrumente bij expresse [en(de)] openbairl(ijcke)/
p(ro)testacien goet vast gestentich onv(er)brekelijck ende van/
weerden te houden te hebben en(de) te voldoene tallen/
tijden en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) v(er)schijne(n) zullen/
quol(ibet) ass(ecutu)m En(de) hier af hebben de voirs(creven) thiendeners/
malcande(re)n gelooft vanden [eenen] derdendeele van deser/
pechtingen scadeloos te houden en(de) tontheffen coram/
buetsselle crol julii iiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-09-06 by The Administrator