SAL8160, Act: R°101.1-V°101.1 (168 of 514)
Search Act
previous | next
Act R°101.1-V°101.1  
Act
Date: 1498-11-06

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen zien oft/
hoiren lesen borg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) rait der stad/
van loeven(e) salut Met kynnissen der wairheit doen/
cont en(de) te weten(e) dat opten dach van heden datu(m)/
van desen voe(r) ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soene jorijs/
de hont weduwe(r) van jouffr(ouwen) cornelien wijlen sacrestijns/
zijnd(er) ierster huysvr(ouwen) en(de) heeft inden name van hem/
selven en(de) van weghen jouffr(ouwen) marien shonts zijnre/
wettig(er) docht(er) in zijnen broode zijnde die hij behouden/
heeft vand(en) voirs(creven) jouffr(ouwen) cornelien wijlen sacrestijns/
zijnre huysvr(ouwen) geconstitueert gestelt en(de) geordineert/
volcomen macht p(ro)cu(ra)cie auctoriteit en(de) zunderlinghe/
bevel gegeven sond(er) enich wederroepen [den vercoope aengaende] henricke/
vyncke woenen(de) te bruesselle oom der voirg(enoemde) jouffr(ouwen)/
marien shonts om inden name desselfs jorijs de/
hont en(de) zijnd(er) docht(er) alle alsulcke erfgoeden als der/
voirg(enoemde) jouffr(ouwen) marien shonts toecomen en(de) v(er)storven zijn/
bijder aflivich(eit) der voirs(creven) wijlen jouffr(ouwen) cornelien/
huer(er) moed(er) ten hoochsten en(de) ten meesten orbe(r) en(de)/
p(ro)ffijte der selv(er) jouffr(ouwen) marien shonts te vercoopene/
de selve goede behoirlijck op te draghen en(de) met halme/
dair op wettelijck te worpen en(de) te v(er)thijden den/
coope(r) oft coopers inde selve v(er)cochte goeden met alle/
solempniteiten van rechte nae costume en(de) usance/
der voirs(creven) stad van bruesselle behoirl(ijck) te goeden ende/
te erven met geluften van genoechdoen dair af te/
geloven(e) En(de) voirts om alle de rinten ende sculden/
desselfs constitueerd(er)s en(de) zijnd(er) docht(er) diemen hen/
inde voirg(eruerde) stad van bruesselle nu t(er) tijt sculdich is oft/
namaels wesen sal en(de) oick de pe(n)ni(n)gen vand(en)/
v(er)coope der voirg(eruerde) goeden comen(de) Te mane(n) teysschen/
op te bu(r)en en(de) tontfangen den sculd(er)s van zijnen/
ontfanghe quijt te schelden en(de) volcomen quijtan(cie) te
//
geven(e) Dair voe(r) te panden (et)c(etera) composicie (et)c(etera) scep(enen)/
brieven te vo(n)nissen en(de) texeque(re)n die met te v(er)volge(n)/
en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te v(er)liesen thoenisse/
en(de) wairheiden te leyden der wederp(ar)tien getuygen te/
zien en(de) hoiren zwe(re)n die te batte(re)n en(de) te wederleggen/
Te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale int p(ri)ncipael/
als int accessoir En(de) alle pointen (et)c(etera) En(de) voirtaen/
g(e)n(er)alijck en(de) sp(eci)alijck dair inne te bewa(r)en die naerecht der voirs(creven) stad bruesselle dair toe behoiren en(de)den voirs(creven) p(ro)cur(eur) orberlijck duncken zullen en(de) te/
vorde(re)n alle tghene dat de voirs(creven) constit(ueerder) met/
zijnd(er) docht(er) selve souden moeghen doen in dien/
zij ald(air) p(rese)nt en(de) voe(r) ooghen wa(r)en Geloven(de) de/
voirs(creven) constitueerder op tverbont van allen zijnen/
goeden jegenwoirdich en(de) toecomen(de) renu(n)cie(re)nde in/
desen alle p(ri)vil(egien) vast gestentich onv(er)brekelijck en(de)/
van weerden te houden allet ghene des bijden/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) v(er)teghen ov(er)ghegoet gelooft en(de) gep(ro)cureert/
sal wordden behalven dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) van/
desen zijnen bewynde gehouden sal zijn t(er) manissen/
desselfs constitueerd(er)s goede wettighe rekeni(n)ghe bewijs/
et reliqua te doene Des torconde hebben wij den/
zeghel ten zaken der stad van loeven(e) voirs(creven) aen/
dese l(ette)ren doen hanghen novembr(is) vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator