SAL8160, Act: V°89.1-V°91.1 (155 of 514)
Search Act
previous | next
Act V°89.1-V°91.1  
Act
Date: 1498-10-20

Transcription

2023-10-23 by Walter De Smet
Cont zij allen lieden dat jan parijs zone willems parijs/
woenen(de) te berthem in p(rese)ncien der scepen(en) van loeven(e) gestaen/
heeft genomen en(de) bekynt genomen te hebben tegen gerard(us)/
duys thof desselfs gerardi duys gelegen te berthem metten/
huysen hoven schu(r)en stallen wynnen(de) landen bogairden metten/
weyen en(de) allen den toebehoirten gelijck de selve goeden/
gelegen zijn te berthem Te houden te hebben te wynnen te/
werven en(de) te besitten van opten iersten dach der maent/
van meye lestleden eenen t(er)mijn van tweelf ja(r)en langk/
du(r)ende deen nae dande(r) sonder middel volgen(de) Elcx jairs/
da(r)enbynnen te weten(e) de wynnen(de) landen voe(r) en(de) o(m)me deen/
helicht van allen den vruchten jairlijcx dair op wassen(de) en(de)/
de weye vand(en) bogairden elcx jairs da(r)enbynnen voe(r) en(de) o(m)me/
twee en(de) eenen halven rijns gul(den) te twintich stuv(er)s tstuck/
alle ja(r)e tsinte m(er)tensmisse inden wynt(er) te betalen(e) den/
voirs(creven) gerardo duys jairlijcx den selven t(er)mijn du(r)ende quol(ibe)t/
ass(ecutu)m op de vorw(eer)den en(de) cond(ici)[en] h(ier) naevolgen(de) Inden/
iersten dat de voirs(creven) wynne jairl(ijcx) den selven t(er)mijn du(r)ende/
alle de vruchten ald(air) wassen(de) sond(er) cost desselfs gerardi duys/
afdoen sal en(de) inde banden leve(re)n mair alsmen de vruchten/
binden sal zoe sal de voirs(creven) gerardus de meest(er) eene(n) man/
setten die de banden slaen sal hulpen slaen en(de) alsdan/
zoe sal de voirs(creven) wynne zijns meest(er)s helicht tyerst/
vand(en) velde vu(r)en en(de) inder schu(r)en tassen sonder cost/
desselfs gerardi duys voe(r) en(de) eer de voirs(creven) wynne zijn/
helicht sal moeghen aenveerden oft innevu(r)en ten wa(r)e/
dat natte jairganghen wa(r)en en(de) in dien gevalle zoe/
sal de wynne ov(er) ander voeder zijn coren moege(n) innevu(r)en/
en(de) dat ierste voed(er) sal hij alsdan voe(r) zijnen meest(ere) inne/
vu(r)en It(em) want tvoirs(creven) hof met acht boende(re)n lants dair/
onder gelegen leengoet is vand(en) welcken de voirs(creven) gerardus/
duys de thiende dair op jairlijcx v(er)schijnen(de) buyten ende/
bynnen hoofs van greyne en(de) vleessche erflijck gecocht heeft/
Soe is cond(ici)[e] dat de voirs(creven) gerardus duys de meest(er) de/
voirg(eruerde) thienden van greyne en(de) vleessche voe(r) uut behoudt
//
en(de) die alleene tot zijnen p(ro)ffijte hebben en(de) trecken sal/
gelijck oft de voirs(creven) thienden yeman(de) and(er)s van buyten/
den hove toebehoirde sond(er) den wynne dair inne gericht/
te zijne It(em) de wynne sal hebben deen helicht van allen/
den oofte jairl(ijcx) inde bogairden wassen(de) des sal de wy(n)ne/
jairl(ijcx) tselve ooft doen lesen ten halven coste en(de) afdoen/
en(de) gerardus helicht sal de wynne jairl(ijcx) te loeven(e)/
leve(re)n sond(er) zijns meest(er)s cost It(em) wa(n)neer desselfs/
gerardus helicht van zijnen coren gedorsschen sal zijn/
dat de voirs(creven) wynne tselve coren jairl(ijcx) te loeven(e)/
bringhen sal sond(er) gerard(i) zijns meest(er)s cost En(de) dair/
voe(r) sal de wynne hebben alle tcaf en(de) stroo voe(r)/
zijn beesten om dat alsoe te etten en(de) den mont/
cost als hij tvoirs(creven) coren bringhen sal It(em) de voirs(creven)/
wynne sal jairl(ijcx) den voirs(creven) t(er)mijn uutdu(r)ende alle/
de landen vand(en) voirs(creven) hove wel en(de) loflijck wynnen/
werven mesten en(de) bezayen op hue(r) getijdige voren/
te weten(e) den wynt(er)airt op vie(r) voren ende den/
zom(er)airt op drie voren It(em) sal de voirs(creven) wynne ten/
afscheiden(e) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne inden mey den wynt(er)/
airt met wynt(er)coren en(de) den zom(er)airt met zomer/
coren wel en(de) loflijck op hue(r) getijdige voren bezayedt/
laeten en(de) de brake laeten twee werven o(m)megedaen/
met twee bezunde(re) voren want de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) goede int ae(n)nemen alsoe bevonden ende/
aenveert heeft mair de wynne en sal tot zijnen/
afscheiden de messie niet dorven uutvu(r)en want/
hij die messie niet en bevant uutgevuert It(em) sal/
de wynne sal jairl(ijcx) den voirs(creven) t(er)mijn uutdu(r)ende/
de voirs(creven) goeden wel en(de) loflijck bevreden en(de) tot zijnen/
afscheiden wel en(de) loflijck bevreet laeten It(em) de selve/
wynne sal jairl(ijcx) den voirs(creven) t(er)mijn du(r)ende moegten/
vaghen en(de) ruymen alle weghen en(de) wat(er)leyden vand(en)/
voeren en(de) and(er)s in aen en(de) omtrint den voirs(creven)
//
hove liggen(de) sonder cost oft last des voirs(creven) gerardi/
duys zijns meest(er)s It(em) de voirs(creven) gerardus sal jairl(ijcx)/
zoe vele mest oft stroe moegen coopen om mest/
dair af te maken(e) alst hem believen sal dwelck/
de voirs(creven) wynne met zijnen waghen en(de) p(eer)den/
sal moeten halen t(er) plaetsen dair dat de voirs(creven)/
zijn meest(er) coopen sal en(de) dat mest vu(r)en op/
de voirs(creven) landen sonder cost oft last van zijnen/
meest(er) It(em) alle tstroo dat jairl(ijcx) vand(en) voirs(creven) goeden/
comen sal dat sal de voirs(creven) wynne met zijnen/
beesten slijten en(de) dair af mest maken en(de) tselve/
mest op de voirs(creven) landen vu(r)en sond(er) enich stroo/
oft mest uuten voirs(creven) hove te vu(r)en oft te/
doen vu(r)en It(em) en sal de voirs(creven) wynne gheen/
vand(en) voirs(creven) landen moeghen vu(r)en hoervruchten/
noch oick de selve landen nyeman(de) anders/
moegen uutgeven noch en sal de wynne/
zijns selfs lants noch gheen ande(re) landen moegen/
wynnen dan alleene de landen die hij vand(en) voirs(creven)/
gerard(i) zijnen meest(er) in pechtingen houden(de) is en(de) te/
wynnen heeft It(em) sal jan de wynne bynnen den iersten/
sesse ja(r)en sculdich zijn te halven coste de landen vand(en)/
voirs(creven) hove wel en(de) loflijck te ov(er)m(er)ghelen als hem de/
voirs(creven) gerardus zijn meest(er) dair toe v(er)sueken sal en(de)/
den m(er)ghel op de selve landen steken dair hem dat/
best duncken sal It(em) de wynne sal jairl(ijcx) leve(re)n twee/
hondert bussellen walms om die op de huysinghen/
te v(er)decken en(de) alsmen dair dect dair af sal/
gerardus de meest(er) de dachu(r)en betalen ende de/
wynne sal den werckluden den montcost geven/
dair mede zij te vreden zijn zullen oft elcken eene(n)/
stuv(er) voe(r) zijn montcosten It(em) de wynne sal jairl(ijcx) de/
huysen vand(en) voirs(creven) hove houden op zijnen cost vand(en)
//
van ouden wercke vander onderster rijckelen nederweerts/
en(de) alsmen dair van ouden wercke dect plect ty(m)mert/
metst bodem vaecht oft den osiendrup vand(en) huysen/
ruympt dan sal de wynne den werckluden den/
montcost geven als voe(r) en(de) gerardus de meest(er) sal/
de dachu(r)en betalen en(de) de wynne sal de stoffe/
dair toe halen te weten(e) leem steenen hout oft/
stroo dies men dair toe behoeven sal en(de) hem/
bynnen der p(ro)chien van berthem te halen bewijsen/
sal It(em) en sal jan de wynne gheen recht hebben/
inde wijtha(m)men oft voirganghen noch af te houwen/
enich hout dair op staen(de) noch oick gheenre hande/
hout op de vorlen en(de) grachten vand(en) bloken staen(de)/
dan alleene in duernen en(de) haghen It(em) de wynne/
en sal gheen recht noch sacht hebben inde cleyn/
woenhuysen noch int duyfhuys noch inden coolhof/
staen(de) acht(er) de groote schue(r) noch oick int cleyn/
cam(er)ken boven den kelde(r) int groot woenhuys/
noch oick inde savoe(re)n noch grachten vand(en) voirs(creven) hove/
den voirs(creven) gerard(o) duys toebehoe(re)nde It(em) jan de wynne/
sal jairlijcx sculdich zijn te doene zijnen voirs(creven) meest(er)/
vier dagen crauweyen met zijnen wagen(en) ende/
p(eer)den It(em) en sal de wynne sond(er) consent va(n) zijnen/
zijnen meest(er) niet moegen varen met zijne(n) wagen/
en(de) p(eer)den om hout oft enige ande(re) private p(ro)ffijten/
buyten den voirs(creven) hove te doene It(em) sal jan de/
wynne tot zijnen coste alle ja(r)e de bogairden en(de)/
beempden uutroden van bremen haghen en(de) duernen/
en(de) de ooftboemen aen de worttelen voe(r) den wynt(er)/
te ontdeckene en(de) nae den wynt(er) wedero(m)me te/
deckene En(de) oft de wynne dat alsoe niet en/
dade dat dan de voirs(creven) gerardus de meest(er) dat/
sal moeghen doen doen ten coste vand(en) wynne/
It(em) sal de wynne hebben alle ja(r)e tot zijnen p(ro)ffijte/
een dachmael lants inden som(er)airt niet vand(en)/
besten noch vand(en) archsten oft maetsen It(em) oft de
//
voirs(creven) wynne dese voirs(creven) vorw(er)den in allen ar(ticu)[len] ende/
pointen voirs(creven) niet en onderhielde mair dair inne/
gebreckelijck viele dat in dien gevalle oft bij/
gebreke van enigen pointen voirs(creven) de selve gerard(us)/
duys de meest(er) tallen tijden sal moeghen zijn/
handen slaen aen de voirs(creven) goeden en(de) de naiste/
dair af zijn om die voirts eenen ande(re)n te/
verpachten zoe v(er)re hem dat gelieven sal sond(er)/
yemants wederseggen It(em) want gerardus de/
meest(er) den voirs(creven) zijnen wynne geleent heeft/
om wagen p(eer)den en(de) and(er)s dair mede te coopen/
de so(m)me van derthien en(de) eenen halven rijns/
gul(den) soe heeft de voirs(creven) jan de wynne gelooft/
den voirg(enoemde) gerardo duys zijnen meest(er) de voirs(creven) xiii(½)/
rijns gul(den) wedero(m)me te geven(e) en(de) te betalen(e) te/
weten(e) deen derdendeel dair af bynnen den iersten/
twee jaren tderdendeel dair af bynnen eenen/
ja(r)e dair naevolgen(de) en(de) dleste derdendeel dair af/
bynnen eenen ja(r)e dair naest v(er)volgen(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) de voirs(creven) gerardus duys en(de) de wynne zullen/
van malcande(re)n moegen scheyden ten ierste sesse/
ja(r)en en(de) zoe wie alsoe sal willen sceiden die sal/
dat den ande(re)n moeten cundighen een half jair/
te voren En(de) alle dese vorw(er)den cond(ici)[en] en(de) geluften/
voirs(creven) hebben gelooft (et)c(etera) In for(ma) cor(am) buetsselle boechout octobr(is) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2018-09-06 by The Administrator